Sniegtie pakalpojumi

Autotransporta iznomāšana

Bērnu tiesības
Mācību telpu un aktu zāles noma
Izglītojamo uzņemšana izglītības iestādē
Interešu izglītības programmas
Interešu izglītība “Sagatavošanas klasītes”
Interešu izglītības programma “Klavierspēles mācību klase
Interešu izglītības programma “Harmoniskās attīstības klase pirmsskolas vecuma bērniem
Profesionālās ievirzes izglītība “Vizuāli plastiskā māksla”
Profesionālās ievirzes sporta izglītība

 

Pienākumu apraksts

 • Pārstāv nepilngadīgo dažādās tiesībsargājošās institūcijās;
 • Bērnu dzīves un audzināšanas apstākļu izpēte un konfliktu situāciju izskatīšana, obligātās izglītības apguves problēmu risināšana;
 • Veic un koordinē skolēnu neattaisnoto stundu kavējumu uzskaiti, to iemeslu izpēti un analīzi, kā arī sadarbībā ar skolu sociālajiem pedagogiem veic sociālā riska ģimeņu bērnu uzskaiti, darbu ar skolēniem un viņu ģimenēm, kuri sistemātiski neapmeklē skolu;
 • Veic starpinstitucionālo sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām izstrādā un realizē bērnu tiesību aizsardzības programmu;
 • Kārto nepieciešamo dokumentāciju nepilngadīgo nosūtīšanai uz sociālās korekcijas izglītības iestādēm;
 • Veic apmeklētāju pieņemšanu, izskata sūdzības bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un atbild uz tām.

Darbības virzieni

 • Īsteno Ventspils pilsētas domes lēmumus izglītības jomā.
 • Plāno izglītības attīstību pilsētā.
 • Veic iedzīvotāju prasību izpēti izglītības jomā.
 • Savas kompetences ietvaros izdara nepieciešamās izmaiņas mācību un audzināšanas iestāžu tīklā, iesniedz priekšlikumus Ventspils pilsētas domei par to izvietojumu, dibināšanu, reorganizēšanu un slēgšanu, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju
 • Nodrošina Izglītības pārvaldei pakļauto iestāžu darbību, risina to remontu un materiāli tehniskās apgādes jautājumus.