Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr. 8.3.5.0/16/I/001

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB

2017. gada 1. decembrī Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” (Izglītības pārvalde)

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības:

3. darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”

6. darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”

Specifiskā atbalsta mērķa grupa: Vispārējās izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes):

Projektā neiesaistītās izglītības iestādes:

Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1. decembris – 2022. gada 31. decembris

Finansējums: Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam.

 

Kontaktinformācija:

Kristians Jacevičs

Jauniešu mājas vadītājs

Tālrunis: 20238456

E-pasts: [email protected]