Ventspils  Izglītības pārvaldes pedagogu motivācijas programma, lai finansiāli atbalstītu vispārizglītojošo skolu pedagogus, kuri ar savu darbu sekmē skolēnu attīstības dinamiku

Rīcības programmas ietvaros turpināsies arī Pedagogu motivācijas programma, tās ietvaros katru gadu paredzēts materiāli stimulēt astoņdesmit vispārizglītojošās skolas pedagogus, kuri ar savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, aktīvi un mērķtiecīgi piedalās savas profesionālās meistarības paaugstināšanā, kā arī dalās ar saviem izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā gan skolas, gan Ventspils pilsētas mērogā. No 2016.gada Pedagogu motivācijas programmas ietvaros paredzēts materiāli stimulēt arī četrdesmit pirmsskolas izglītības pedagogus, kuri aktīvi un mērķtiecīgi paaugstinājuši savu profesionālo meistarību, ar savu darbu sekmējuši izglītojamo vispusīgu attīstību un veiksmīgu izglītojamo sagatavošanu nākamajai izglītības pakāpes apguvei, dalās ar izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi, meklē un ievieš savā darbā jaunas sadarbības formas.

1. Vispārējie noteikumi

Noteikumi „Pedagogu materiālā stimulēšana 2016. gadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību un apmēru, kā tiek organizēta Ventspils pilsētas pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs (turpmāk – skolas) strādājošo pedagogu un skolu direktoru, Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju materiālā stimulēšana 2016. gadā.

Materiālās stimulēšanas mērķis ir veicināt:

 • skolu pedagogu kvalitatīvo izaugsmi, konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību, kā arī novērtēt pedagoga ieguldīto darbu izglītojamo attīstības dinamikas sekmēšanā neatkarīgi no izglītojamo sākotnējām spējām un sagatavotības pakāpes.
 • pirmsskolas izglītības pedagogu kvalitatīvo izaugsmi, konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību, kā arī novērtēt pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu ieguldīto darbu bērnu vispusīgas un harmoniskas attīstības veicināšanā, ievērojot bērna attīstības likumsakarības un vajadzības, tādejādi mērķtiecīgi sagatavojot bērnu pamatizglītības apguvei.

Pedagogu materiālā stimulēšana tiek finansēta no pašvaldības iestādes „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde) budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

Materiālā stimulēšana tiek realizēta kā vienreizējs finansiāls atbalsts EUR 370,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas piešķiršana.

2. Materiālās stimulēšanas kritēriji

Uz finansiālu atbalstu var pretendēt skolas pedagogs, kurš atbilst visiem zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • pedagoga izvirzītie mērķi un ikdienas darbs mācību stundā atbilst skolas prioritārajiem virzieniem un sekmējis to īstenošanu;
 • pedagogs ar savu darbu sekmējis izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku;
 • pedagogs aktīvi un mērķtiecīgi piedalījies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā;
 • pedagogs savā darbā ir iedibinājis pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem un kolēģiem;
 • pedagogs dalās ar izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā gan skolas, gan Ventspils pilsētas mērogā.

Uz finansiālu atbalstu var pretendēt pirmsskolas pedagogs, kurš atbilst visiem zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • pedagoga izvirzītie mērķi un ikdienas darbs atbilst pirmsskolas izglītības iestādes prioritārajiem virzieniem un sekmējis to īstenošanu;
 • pedagogs ar savu darbu ir sekmējis izglītojamo zināšanu un prasmju izaugsmes dinamiku un veiksmīgu izglītojamo sagatavošanu nākamajai izglītības pakāpes apguvei;
 • pedagogs aktīvi un mērķtiecīgi piedalījies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā;
 • pedagogs savā darbā ir iedibinājis pozitīvu saskarsmi ar izglītojamiem, viņu vecākiem un kolēģiem, meklē un ievieš savā darbā jaunas sadarbības formas;
 • pedagogs dalās ar izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan Ventspils pilsētas mērogā.

Izvērtējot finansiāla atbalsta piešķiršanu skolu direktoriem, tiek ņemts vērā direktora:

 • ieguldītais darbs skolas izvirzīto uzdevumu īstenošanā;
 • ieguldītais darbs mācīšanas kvalitātes līmeņa paaugstināšanā skolā;
 • ieguldītais darbs skolas pedagogu atbildības paaugstināšanā par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.

Izvērtējot finansiāla atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, tiek ņemts vērā vadītāja:

 • ieguldītais darbs pirmsskolas izglītības iestādes izvirzīto uzdevumu īstenošanā:
 • Ieguldītais darbs pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides paaugstināšanā;
 • Ieguldītais darbs pedagogu atbildības paaugstināšanā par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.