Izglītības pārvalde 2017.-2020.gadā astoņās Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros realizē projektu “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”. 

Projekta  mērķis ir attīstīt izglītības infrastruktūru astoņās Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta mērķa sasniegšana panākta, īstenojot šādas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide astoņās Projektā iekļautajās skolās;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma uzstādīšana astoņās Projektā iekļautajās skolās;
  • Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu izveidošana trīs Projektā iekļautajās skolās;
  • Sporta infrastruktūras būvniecība divās Projektā iekļautajās skolās;
  • Reģionālā metodiskā centra attīstīšana Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā.

Projekta ietvaros 2017.-2020. gadā Izglītības pārvalde astoņās vispārizglītojošajās skolās pabeidza 2013.gadā uzsākto bezvada interneta izbūvi, veica infrastruktūras atjaunošanu, kapitāli izremontējot 135 mācību telpas, Ventspils 2.pamatskolā un 2.vidusskolā atjaunoja sporta zāles un izbūvēja tajās piespiedu vēdināšanas sistēmas, veica elektriskā apgaismojuma un elektroapgādes sistēmu atjaunošanu piecās skolās (1. un Pārventas pamatskolā, 1.ģimnāzijas piebūvē, 2.vidusskolas piebūvē un 6.vidusskolā), veica ugunsgrēka automātiskas atklāšanas sistēmu izbūvi sešās skolās (1. un Pārventas pamatskolā, 1.ģimnāzijas piebūvē, 2., 3. un 6.vidusskolā), kā arī izbūvēja balss apziņošanas sistēmas trijās skolās (1.ģimnāzijā, 2. un 6.vidusskolā).

Atjaunotās mācību telpas ir aprīkotas ar jaunām ergonomiskām mēbelēm.

Vienlaikus ar būvdarbiem projektā veiktas arī iegādes. Izglītības pārvalde 2017.-2020.gadā astoņās vispārizglītojošajās skolās iegādājās 252 stacionāros datorus, 278 portatīvos datorus,  8 interaktīvās tāfeles, 97 projektorus, un 56  dokumentu kameras. Projekta īstenošanas rezultātā visās Projektā ietvertajās skolās ir nodrošināta pilna pabeigtība ergonomiskas mācību vides, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju  modernizācijas, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu un sporta infrastruktūras izveides aspektos, kā arī pilnveidots Reģionālais metodiskais centrs, kas nodrošinās metodiskā atbalsta sniegšanu Alsungas, Kuldīgas, Pāvilostas, Ventspils novada un Ventspils pilsētas pedagogiem. Projekta realizēšanas rezultātā ir būtiski sekmēta izglītības pakalpojumu sniegšanas veiktspēja astoņās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā, atbalstot pāreju uz kompetencēs balstītu mācību saturu. Īstenojot Projektu, 2020. gadā pieeja mūsdienīgai mācību infrastruktūrai ir nodrošināta ~ 3 700 skolēniem. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 5 321 157, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta apjoms EUR 4 100 000, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 216 217, Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums EUR 1 004 940. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada decembrim.

Projekta īstenošanā nav iesaistīti sadarbības partneri.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB