Kas jādara, lai saņemtu interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licenci?

Lai saņemtu licenci pirmo reizi, pieteicējs iesniedz Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde), Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, vai nosūta uz e-pastu [email protected] parakstītus ar drošu elektronisko parakstu šādus dokumentus:

 1. pieteikums (sk. paraugu http://vip.ventspils.lv/parvalde/licences/),
 2. pilnvara, ja pieteikumu neiesniedz pieteicējs vai tā likumiskais pārstāvis;
 3. licencējamās izglītības programmas apraksts (datorsalikumā), kurā norādīts programmas nosaukums, saturs, apjoms (līdz 160 akadēmiskajām stundām), mērķis, uzdevumi, plānotais rezultāts, mērķauditorija, prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai, izglītības programmas īstenošanas plāns, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums, cita informācija, kuru pieteicējs uzskata par būtisku;
 4. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;
 5. rakstisks attiecīgā sporta veida federācijas (savienības, asociācijas) viedoklis, kas ir ne vecāks par 3 gadiem, par licencējamo izglītības programmu, ja tā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;
 6. dokuments, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;
 7. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās;
 8. izziņa no Sodu reģistra, kas izdota ne agrāk kā 30 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas dienas, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Ventspils pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;
 9. apliecinājums, ka licences pieteicējs nodrošina bērnu drošību un dzīvības aizsardzību interešu izglītības programmas īstenošanas laikā.

Pieteikumu licences termiņa pagarināšanai (sk. paraugu http://vip.ventspils.lv/parvalde/licences/) un nepieciešamos dokumentus (kopijas) licences īpašnieks iesniedz Izglītības pārvaldē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

            Pieteicēja iesniegtos dokumentus izskatīs Ventspils pilsētas domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija) ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, pieņemot vienu no lēmumiem:

 1. par licences izsniegšanu;
 2. par atteikumu izsniegt licenci;
 3. par papildu informācijas pieprasīšanu;
 4. par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas.

            Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai lemtu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Par papildu informācijas pieprasīšanu 5 darba dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas,  Izglītības pārvalde licences pieteicējam nosūtīs Komisijas lēmumu, kurā tiks norādīta papildus nepieciešamā informācija un dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildus informācija vai dokumenti 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, licences pieteicējam tiks paziņots par to, ka iesniegtais pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

            Atkārtoti pieteikumu par licences izsniegšanu, kas ticis atstāts bez izskatīšanas, izskatīs 30 dienu laikā pēc pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas, ja tie saņemti ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc papildu informācijas vai dokumentu pieprasīšanas dienas.

            Komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

 • licences pieteikums nav noformēts atbilstoši Noteikumos norādītajām prasībām vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (kopijas);
 • materiālais, finansiālais vai personāla nodrošinājums nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;
 • licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;
 • pieteikuma iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu licences piešķiršanu, pieteicējam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pieteicējiem Komisija ņems vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
 • licencējamā programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi vai mainījušies faktiskie apstākļi, piemēram, mainījušās programmas īstenošanā iesaistītās personas, licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to Izglītības pārvaldei ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai faktisko apstākļu izmaiņu brīža, iesniedzot Izglītības pārvaldē attiecīgo dokumentu (kopiju).

Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu, ja:

 • licences īpašnieks 6 mēnešu laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;
 • licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
 • nav nodrošināta kvalitatīva licencētās izglītības programmas īstenošana un par to ir attiecīgi pierādījumi;
 • licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas;
 • licences īpašnieks – juridiskā persona tiek likvidēts;
 • licences īpašniekam ierosināts maksātnespējas process.

Par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu licences pieteicēju (īpašnieku) informē rakstiski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību licences pieteicējs vai īpašnieks var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pirmreizēji izsniegtas licences derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

Licences derīguma pagarināšanas termiņu nosaka Komisija uz laiku, kas nepārsniedz 3 gadus.

Vēršam uzmanību, ka Komisija, nosakot licences derīguma termiņu, ņem vērā dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu. Piemēram, ja telpu nomas līgums noslēgts uz 2 gadiem, tad licences derīguma termiņš tiks noteikts ne ilgāk kā līdz esošā telpu nomas līguma termiņa beigām.

Licenci tās pieteicējam (īpašniekam) Izglītības pārvalde izsniedz 5 dienu laikā pēc maksas par licences izsniegšanu samaksas veikšanas dienas.

Licences, kuras izsniegtas līdz Ventspils pilsētas domes 2020.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.11 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” spēkā stāšanās brīdim, t.i., 2020.gada 9.oktobrim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Maksa par licences izsniegšanu

10 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas pieteicējam jāsamaksā maksa par licences izsniegšanu šādā apmērā:

 1. par licences izsniegšanu – 35,28 euro;
 2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 18,25 euro
 3. par licences dublikāta izsniegšanu – 3,18 euro.

Maksai par licences izsniegšanu piemēro 50 % atlaidi, ja pieteicējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai licencētā izglītības programma tiek īstenota bez maksas, un to pieteicējs rakstveidā apliecinājis.

Maksa par licences izsniegšanu ieskaitāma:

Saņēmējs:Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde
Reģistrācijas numurs:90000052497
Bankas nosaukums:Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X
Konta numurs:LV30RIKO0000083619094
Maksājuma mērķis:Maksa par licences izsniegšanu