Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

 

Pieejamās vakances pirmsskolas izglītības iestādēs

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” aicina darbā:

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” ( reģistrācijas Nr. 3201900027)  Inženieru iela 83,Ventspilī uz nenoteiktu laiku aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā (profesijas klasifikatora kods 1345 04)  uz pilnu darba slodzi.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības programmas īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kvalifikācijas un izglītības pilnveidošanai;
 • Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā, nodrošinot izpildi;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo sasniegumiem un problēmām;
 • Plānot un īstenot izglītības iestādes ikmēneša pasākumus;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Koordinēt izglītības iestādes atbalsta personāla darbu izglītojamā mācīšanās, psiholoģisko un  veselības problēmu risināšanā;
 • Veikt uzraudzību par iestādes e-klasi;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • Ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādē);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas pirmsskolas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • Teicamas komunikācijas, publiskas runas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Interesantu, atbildīgu, uz attīstību vērstu darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību;
 • Normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas;
 • Atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju – 1120 EUR bruto mēnešalga par pilnu slodzi;
 • Veselības apdrošināšanu ( pēc pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus līdz 2023. gada 20. jūnijam iesniegt elektroniski: [email protected]. vai nosūtīt pa pastu  Ventspils PII “Eglīte”, Inženieru iela 83 ,Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 26477600.

Nolikums

Nolikuma pielikums


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63656118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas iela 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – no 01.02.2023. uz nenoteiktu laiku,
 • logopēdi – no 01.09.2023. uz nenoteiktu laiku (likme 0,594).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63627505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Ventspilī, Jūras ielā 2.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (1 vakance),
 • mūzikas skolotāju (0,7 slodze),
 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas izglītības skolotāju ( 1 slodze) uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63622470, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” Bērzu ielā 51 Ventspilī.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā:

 • medmāsu (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 61505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”, Ventspilī, Ugāles ielā 15.

Medmāsas alga 1032 EUR


Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

Ventspils 2. vidusskola, (reģ. Nr. 3213900033) izsludina konkursu uz Ventspils 2. vidusskolas (reģ. Nr3213900033, juridiskā adrese Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601) saimniecības vadītāja amata vietu (profesiju klasifikatora  kods 5151 03), uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu skolas saimniecisko darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Koordinēt izglītības iestādes saimniecisko darbību un skolas tehniskā personāla darbu: sastādīt darba laika tabeli un atvaļinājuma grafikus, sadalīt darba pienākumus, izstrādāt tehniskā personāla pienākumus.
 • Plānot un izstrādāt priekšlikumus izglītības iestādes budžetam, pārraudzīt budžeta izpildi un nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus korekcijām.
 • Izstrādāt un kontrolēt elektroenerģijas, siltumapgādes un ūdensapgādes racionālas izmantošanas pasākumus skolā.
 • Izstrādāt un kontrolēt ar fiziskajām un juridiskajām personām noslēgtos telpu nomas līgumus.
 • Pārraudzīt veikto remontdarbu kvalitāti un savlaicīgu izpildi.
 • Organizēt skolas teritorijas, ēkas, palīgēku, iekārtu, inventāra un pieguļošās teritorijas uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos  noteiktajām prasībām.
 • Veikt visa veida materiālo vērtību, kas nodrošina iestādes mācību un saimniecisko darbību, pasūtīšanu, reģistrēšanu, izsniegšanu, norakstīšanu.
 • Piedalīties skolas vadības sēdēs, informatīvajās sanāksmēs un sniegt nepieciešamo informāciju par skolas saimniecisko darbību.

Prasības pretendentiem:

 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē.
 • Vismaz viens gads darba pieredze iestādes saimnieciskās darbības vadīšanā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Zināšanas iestādes saimnieciskās darbības jautājumos.
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu.
 • Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā.
 • Spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes.
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar tehniskajiem darbiniekiem, pedagogiem, citiem speciālistiem, izglītojamiem, viņu vecākiem vai to likumīgajiem pārstāvjiem.
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, biroja tehniku, Excel.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu darbu mūsdienīgā izglītības iestādē.
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus.
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas.
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).
 • Atlīdzību (1000 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums;
 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 12. jūnijam iesniegt:

Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils 2.vidusskola, Kuldīgas 65,  Ventspils, LV-3601;

Iesniedzot personīgi Ventspils  2.vidusskola, Kuldīgas 65, Ventspilī, LV-3601,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00

Nosūtot uz e-pastu: [email protected] parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas pa tālruni 63622211

Nolikums

Nolikuma pielikums


Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • skolas psihologu,
 • latviešu valodas skolotāju,
 • dizaina un tehnoloģiju skolotāju,
 • sākumskolas skolotāju (no 01.09.2023.),
 • matemātikas skolotāju (no 01.09.2023.)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju un kora diriģentu (1,3 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24604, vai interesēties Ventspils 4.vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 6. vidusskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (1 slodze) no 01.09.2023..

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 21586; 63607614, vai interesēties Ventspils 6.vidusskolā, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 1.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (1 slodze, 18 kontaktstundas) no 01.09.2023.,
 •  ģeogrāfijas skolotāju (0,5 slodze, 10 kontaktstunda) no 01.09.2023..
 • matemātikas skolotāju (1 slodze, 20 kontaktstundas) no 01.09.2023.,
 • latviešu valodas skolotāju (1 slodze, 22 kontaktstundas) no 01.09.2023.,
 • sporta skolotāju (1 slodze, 22 kontaktstundas) no 01.09.2023.,
 • ķīmijas skolotāju (0,27 slodze, 6 kontaktstundas) no 01.09.2023.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 62529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales iela 61.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 1. pamatskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju (0,3 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22643, vai interesēties Ventspils 1.pamatskolā, Ventspilī, Pļavas iela 27.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (pilna slodze),
 • speciālās izglītības pedagogu (pilna slodze),
 • angļu valodas skolotāju (16 kontaktstundas, nepilna slodze),
 • vācu valodas skolotāju ar 2023./2024. mācību gadu (12 kontaktstundas, nepilna slodze),
 • sporta un veselības skolotāju (16 kontaktstundas, nepilna slodze) ar 2023./2024. mācību gadu sākumu.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu iela 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2. pamatskola, (reģ. Nr. 3212900031) izsludina konkursu uz Ventspils 2. pamatskolas (reģ. Nr. 3212900031, juridiskā adrese Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601) direktora vietnieka izglītības jomā amata vietu (profesijas 134509, nepilns darba laiks, 0,5 pedagoga darba slodze)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt speciālo izglītības programmu īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus; 
 • Veikt izglītojamo, kuri īsteno speciālās izglītības programmas, attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo  sasniegumiem un problēmām;
 • Koordinēt izglītības iestādes atbalsta komandas darbu  izglītojamā mācīšanās, psiholoģisko un  veselības problēmu risināšanā;
 • Plānot iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.

Prasības pretendentiem:

 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā;
 • Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas izglītības satura un metodiskajos jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu; 
 • Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums;
 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 26. maija plkst. 17.00 iesniegt:

Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils 2.pamatskola, Bērzu iela 54,  Ventspils, LV-3601;

Iesniedzot personīgi Ventspils 2. pamatskolā, Bērzu iela 54, Ventspilī, LV-3601,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00 

Nosūtot uz e-pastu: [email protected] parakstītus ar drošu elektronisko parakstu

Uzziņas pa tālruni 63622964

Konkursa nolikums
Nolikuma pielikums


Ventspils 3. pamatskola aicina darbā:

 • sociālo pedagogu (0,5 slodze),
 • ģeogrāfijas skolotāju (8 kontaktstundas),
 • dizaina un tehnoloģiju skolotāju (zēniem) (12 kontaktstundas),
 • latviešu valodas skolotāju mazākumtautību skolā (20 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24505, vai interesēties Ventspils 3.pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2023.gada 31.maijam, sūtot pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.