Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Pieejamās vakances pirmsskolas izglītības iestādēs

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” aicina darbā:

 • speciālās izglītības skolotāju (1 slodze) uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 23801, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 19.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • logopēdu (0,9 slodze) uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63656118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas iela 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” aicina darbā:

 • logopēdu (0,517 slodze) speciālajā grupā;
 • logopēdu (0,877 slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63627505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Ventspilī, Jūras ielā 2.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (0,642 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā:

 • logopēdu (0,72 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 61505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”, Ventspilī, Ugāles ielā 15.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • skolas psihologu

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • svešvalodas (krievu valodas) skolotāju (1 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24604, vai interesēties Ventspils 4.vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Ventspils 3. pamatskola, (reģ. Nr. 3212903479) izsludina konkursu uz Ventspils 3. pamatskolas (reģistrācijas Nr. 3212903479, juridiskā adrese Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602)  direktora vietnieka izglītības jomā amata vietu (profesijas kods 134509, pilns darba laiks, 1 pedagoga darba slodze)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības iestādes audzināšanas procesu, atbilstoši audzināšanas darba normatīvajam regulējumam un audzināšanas darba vadlīnijām.
 • Nodrošināt izglītības iestādes audzināšanas programmas īstenošanu, koordinēt un pārraudzīt tās izpildi un organizēt izglītības iestādes ārpusstundu darbu.
 • Apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par audzināšanas darbu izglītības iestādē.
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu.
 • Piedalīties izglītības iestādes attīstības plāna izstrādē, nodrošinot izpildi.
 • Atbilstoši darba pienākumiem piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.
 • Koordinēt klašu audzinātāju darbu saistībā ar ārpusstundu pasākumiem.
 • Apzināt un popularizēt metodiskos materiālus un pedagogu darba pieredzi audzināšanas darbā un interešu izglītībā.
 • Organizēt izglītības iestādes ārpusstundu un ārpusskolas darba satura un rezultātu izvērtēšanu.
 • Veicināt drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē.
 • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 • Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju audzināšanas darbā, nodrošinot izpildi.
 • Nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo  sasniegumiem un problēmām.
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.

Prasības pretendentiem:

 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā;
 • Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas izglītības satura un metodiskajos jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums (Konkursa nolikuma 1. pielikums);
 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 30.novembra plkst. 17:00 iesniegt:

 • Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils 3. pamatskola, Tārgales iela 5,  Ventspils, LV-3602;
 • Iesniedzot personīgi Ventspils 3. pamatskolā, Tārgales iela 5, Ventspilī, LV-3602,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00
 • Nosūtot uz e-pastu: [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas pa tālruni 63624505

Nolikums

Ventspils 3. pamatskola aicina darbā:

 • psihologu (0,5 slodze),
 • sākumskolas skolotāju (20 kontaktstundas),
 • logopēdu (0,3 slodze),
 • karjeras konsultantu (0,2 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24505, vai interesēties Ventspils 3.pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • speciālās izglītības pedagogu (pilna slodze),
 • psihologu (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63622964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu ielā 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā:

 • ķīmijas skolotāju (6 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63662529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 61.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei 50 procentu apmērā.

Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs