Radošo spēju un intelekta attīstības skola “Gudrinieks”

Skolā “Gudrinieks” mācās 4. līdz 9. klašu skolēni no visām Ventspils skolām. Tie ir zinātkāri un darboties griboši bērni, kam skolotāji rekomendējuši ārpus mācībām padziļināti izzināt dažādus dabas procesus.

Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, izteikt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī attīsta prasmi sadarboties.

“Gudrinieka” nodarbības notiek divas reizes mēnesī. Katra nodarbība ilgst 2 stundas un vienā grupā parasti strādā 15 līdz 17 skolēni. Ar skolēniem vienlaicīgi darbojas divi skolotāji, kuri kopīgi sagatavojuši nodarbību un vada to, strādājot pārī.

Skolā strādā arī psihologs, kura uzdevums ir vērot skolēnus un pedagogus darba procesā, analizēt skolēnu attīstību un palīdzēt visiem labāk izprast savas darbības plusus un mīnusus. Psihologs palīdz arī vecākiem saprast, kā veiksmīgāk attīstīt savu talantīgo bērnu ģimenē – kā palīdzēt saglabāt izziņas interesi un rosināt tālāko attīstību.

Skolā “Gudrinieks” katra klašu grupa darbojas pēc savas tēmas

4. klašu audzēkņiem nodarbību vienojošā tēma ir „Cilvēks un daba”. Katrā nodarbībā tiek pētīti jautājumi par to, kā cilvēks uztver apkārtējo vidi ar maņu orgāniem. Šāda tēma izvēlēta, lai audzēkņus ieinteresētu dabas zinībās un ievirzītu pētniecības darbā, izmantojot katram tuvas un saprotamas lietas. Audzēkņiem ir iespēja interaktīvā veidā uzzināt par cilvēka maņu orgānu uzbūvi, attīstību cilvēka dzīves laikā, darbību, salīdzinājumu ar dzīvnieku maņu orgāniem, kā arī daudz citu interesantu faktu. Pirmajā mācību gadā nodarbībās katru reizi ir praktiskie un laboratorijas darbi, kuros skolēni apgūst prasmes darbā ar dažādiem mācību tehniskajiem un uzskates līdzekļiem, mācās strādāt gan patstāvīgi, gan sadarboties ar pārējiem skolēniem.

5. klašu audzēkņi strādā pie tēmas „Ūdens”, pētot ūdeni no dažādiem aspektiem, izzinot ūdens īpašības, pielietojumu, sastāvu un pētot tā ietekmi uz augiem, dzīvniekiem un pasauli kopumā. Lai labāk spētu aprakstīt un analizēt laboratorijas un praktiskajos darbos iegūtos rezultātus, kā arī veikt secinājumus, skolēni otrajā mācību gadā papildus apgūst darbu ar datorprogrammām, kas vispārējās izglītības programmā apskatāmas vēlāk. Tāpat skolēni matemātikas nodarbībās apgūst loģikas pamatus.

Lai vēl padziļinātāk iepazītu dabas procesus, 6. klašu audzēkņi izzina tēmu „Kustība”. Skolēni eksperimentāli un mazu pētījumu veidā apgūst fizikas, bioloģijas un ķīmijas pamatus. Lielākā uzmanība tiek pievērsta tēmu dziļakai izzināšanai. Gada laikā tiek pētīta mehāniskā kustība, molekulu kustība vielās, kā arī veidoti kustības matemātiskie modeļi.

7. klases tēma ir “Enerģija”. Nodarbību laikā tiek pētīta enerģijas nozīmē cilvēka dzīvē un sadzīvē, kā arī tas, kā izmantot dažādus enerģijas veidus.

Lai padziļināti apgūtu patstāvīgam izziņas darbam nepieciešamās prasmes, 8. klase veido projektus ar vienotu tēmu “Vide” un pēta ar to saistītos jautājumus. Nodarbību laikā tiek pētīta arī vides piesārņotība.

Savukārt 9. klase strādā atšķirīgi – katra nodarbība veltīta projekta vai laboratorijas darbam kādā no dabaszinātņu priekšmetiem. Šajās nodarbībās skolēni mācās izvirzīt hipotēzi un ar laboratorijas darbu vai pētījumu palīdzību rast apstiprinājumu vai noliegumu izvirzītajam apgalvojumam.

2021./2022. m.g. 2. semestra nodarbību grafiks (līdz 26.02. 2022. nodarbības notiek attālināti, Zoom vidē):

  • 15.01.
  • 29.01.
  • 12.02.
  • 26.02.
  • 05.03.
  • 26.03.
  • 09.04.
  • 23.04.
  • 07.05.
  • 21.05.