Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2./16/I/001

 

2018.gada 25.maijā Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde)  parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk – VISC) par projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kā rezultātā Projektā plānotie pasākumi tika realizēti četrus mācību gadus, t.i., 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadā. Bet, pamatojoties uz Uzraudzības padomes 2021.gada 15.februāra lēmumu, tika panākta konceptuāla vienošanās Projekta pagarinājumam vēl uz diviem mācību gadiem, t.i., 2021./2022. mācību gadā un 2022./2023. mācību gadā, līdz ar to 2021. gada 24. septembrī tika noslēgts jauns sadarbības līgums starp Izglītības pārvaldi  un Valsts izglītības satura centru (turpmāk – VISC) par Eiropas Savienība struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošanu (3.posms), ar ko izglītības iestādēm tika dota iespēja turpināt tos pasākumus, kurus atzinušas par efektīviem, kā arī tos pasākumus, ko nepiedāvā paralēli īstenotie projekti izglītības resorā.

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Sadarbības partneris: Izglītības pārvalde

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Mērķa grupa: 1.- 12. klašu izglītojamie un pedagogi.

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: 

 • Ventspils Centra sākumskola,
 • Ventspils 1.pamatskola,
 • Ventspils 2.pamatskola,
 • Ventspils Pārventas pamatskola,
 • Ventspils 2.vidusskola,
 • Ventspils 3.pamatskola,
 • Ventspils 4.vidusskola,
 • Ventspils 6.vidusskola.

Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai izglītības iestādēs ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus. Projekta ietvaros ir izstrādāts izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plāns uz diviem mācību gadiem katrai izglītības iestādei atbilstoši projekta noteikumiem – izglītības iestādēs nodrošinot pedagoģisko personālu un, ieviešot jaunas mācību formas individuālās pieejas attīstībai mācību satura apguvē un ārpusstundu pasākumu veidā. Projekta trešā posma atbalstāmie pasākumi ir STEM un vides jomā un multidisciplinārā jomā, kas klasificēti sekojošās grupās:

 • Pedagoga palīgs / otrais pedagogs – programmas ietvaros tiek sniegts pedagogu palīgu atbalsts stundās, lai individualizētu darbu klasē – atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos skolēnus. Pedagogu palīgi kopā ar pedagogiem izstrādā darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā.
 • Mācīšanās grupas – šī pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos – gan attālināto mācību ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā – ir izveidojušies “mācību robi” jeb nepieciešams kompensēt noteiktu satura jautājumu apguvi.
 • Talantu programma – mērķtiecīgi izglītības iestādē veidota mērķprogramma skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā, t.sk., respektējot vecumposma vajadzības.
 • Pētniecības programma – programmas ietvaros pedagogs veido tādu mācību vidi un tādus uzdevumus, lai skolēniem rastos iespēja piedzīvot dabas zinātnes praktiski – iepazīstot, pētot un veidojot savu pasaules skatījumu, tādējādi bērnos attīstot zinātkāri.
 • Interešu izglītība – programmas ietvaros tiek organizētas robotikas nodarbības, kas attīsta skolēnu digitālo lietpratību, radošumu un tehniskās jaunrades spēju, vienlaikus attīstot izglītojamo spējas sadarboties.

Kopējais pieejamais finansējums Projekta 3. posmā: 224 969,10 EUR  

Projekta 3. posma īstenošanas laiks: 2021.gada 24. septembris – 2023.gada 31.maijs 

Kontaktinformācija:
Agnese Znotiņa
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
Tālrunis: 636 01 269
E-pasts: [email protected]