Pieteikšanās Ventspils pedagoģiski medicīniskai komisijai

Pieteikšanās Ventspils pedagoģiski medicīniskai komisijai notiek līdz katra mēneša 15. datumam, vecākiem vai pilnvarotai personai personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē Raiņa ielā 10, 17. kabinetā pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00, iesniedzot šādus dokumentus:

 1. Vecāku iesniegumu par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt Izglītības pārvaldē).
 2. Uzrādot izglītojamā dzimšanas apliecību un vecāku (pilnvarotās personas) personu apliecinošu dokumentu.
 3. Ģimenes ārsta atzinumu par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tai skaitā norādot, ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Izglītības iestādes informāciju par izglītojamo vai izglītojamā raksturojumu, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes. Ja izglītojamais komisijai pieteikts atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns.

Visiem izglītojamiem vēlams  komisijā iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu.

Precīzāku informāciju par Ventspils Pedagoģiski medicīniskajā komisijā iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 22. kabinetā personīgi vai pa tālruni 636 01228.

Iesniegums komisijai

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešamie papildus dokumenti

Izglītojamiem ar redzes traucējumiem

 1. Ārsta oftalmologa atzinums, kurš  izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem

 1. Otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda vai logopēda, kā arī psihologa (atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes).
 2. Izglītojamiem ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām – arī bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes 

Izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

 1. Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā – bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums.

Izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām

 1. Atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa vai pneimonologa vai gastroenterologa vai endokrinologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no saslimšanas veida – klīnisku, radioloģisku, bakterioloģisku vai histoloģisku izmeklējumu rezultāti.

Izglītojamiem ar valodas traucējumiem

 1. Logopēda vai audiologopēda atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Psihologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida – otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai psihiatra vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un  mācīšanās  traucējumiem (pamatizglītībā)

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem

 1. Bērnu psihiatra vai psihiatra vai bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.

Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai dzīvesvietā

 1. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinums (forma27/u).