Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs

Mērķis: sekmēt mazo ventspilnieku attīstību un radīt bērnos vēlmi novērojumu, secinājumu un pētījumu veidā apgūt pamatzināšanas par dažādām apkārtējās vides norisēm.

Bērniem praktiski darbojoties ar kvalitatīviem un mūsdienīgiem mācību materiāliem (attīstošajām spēlēm, dabas izpētes ierīcēm) tiek veicināta prasme spriest, secināt, novērot un izprast darbību loģisko secību.

Programma tiek īstenota visos deviņos pilsētas bērnudārzos. Audzēkņiem tiek organizētas dažādas interesantas nodarbības – eksperimenti, vērojumi un mērījumi dabā. Bērni darbojas ar mikroskopiem, smilšu pulksteņiem, kukaiņu izpētes ierīcēm, palielināmajiem stikliem, svariem, binokļiem un citiem instrumentiem.

Bērnu praktiskā darbošanās veicina loģiskās domāšanas attīstību, prasmes veikt dažādus novērojumus un pētījumus dabā, matemātisko priekšstatu pilnveidošanos, kā arī bagātina bērnu vārdu krājumu. Skolotāji veido uzdevumus bērnu jēgpilnai, aktīvai darbībai dabā un rosina bērnu izziņas interesi.

Ieguvumi

Būtiskākie ieguvumi bērna attīstībā, realizējot radošuma attīstības programmu:

  • motivācijas veicināšana bērnam pašam mācīties – domāt, secināt, pētīt un nonākt līdz vēlamajam rezultātam;
  • mācību procesa pietuvināšana dabai – īstenojot brīvdabas pedagoģijas pamatprincipus, nodarbības notiek dabā un/vai izmantojot dabas materiālus, objektus un vidi;
  • bērnu pieredzes bagātināšana un intereses veicināšana par dažādām dabas izpētes ierīcēm, liekot pamatu bērna vēlmei apgūt fizikas, botānikas un ķīmijas zinības.

Bērnu mācību sasniegumi divas reizes gadā tiek fiksēti individuālās attīstības kartēs, kurās tiek atspoguļota bērnu zināšanu, prasmju un iemaņu dinamika sociālās, intelektuālās un fiziskās attīstības jomās. Statistika liecina, ka kopumā bērni ir zinošāki, palielinās novērošanas spējas un spriestspēja, aktivizējas izziņas interese, bērni labāk izprot cēloņu un seku sakarību.