“Skola2030” 2020.gada novembra jaunumi

“Skola 2030” novembra ziņu izdevums

“Skola2030” 2020.gada jūnija jaunumi

“Skola 2030” jūnija ziņu izdevums

“Skola2030” 2020.gada aprīļa jaunumi

“Skola 2030” aprīļa ziņu izdevums

“Skola2030” 2020.gada marta jaunumi

“Skola 2030” marta ziņu izdevums

“Skola2030” 2019.gada decembra jaunumi

“Skola 2030” decembra ziņu izdevums

“Skola2030” 2019.gada septembra un oktobra jaunumi

“Skola 2030” septembra un oktobra ziņu izdevums

“Skola2030” 2019.gada augusta jaunumi

“Skola 2030” augusta ziņu izdevums

“Skola2030” 2019.gada jūnija un jūlija jaunumi

“Skola 2030” jūnija un jūlija ziņu izdevums

“Skola2030” 2019.gada aprīļa jaunumi

“Skola 2030” aprīļa ziņu izdevums

“Skola2030” 2019.gada februāra un marta jaunumi

“Skola 2030” februāra un marta ziņu izdevums

“Skola2030” 2019.gada janvāra jaunumi

“Skola 2030” janvāra ziņu izdevums

“Skola2030” 2018.gada decembra jaunumi

“Skola 2030” decembra ziņu izdevums

“Skola2030” 2018.gada novembra jaunumi

“Skola 2030” novembra ziņu izdevums

Dalība projektā Leading to Learn Together – LELETO (Skola, kas mācās)

Projektu Skola, kas mācās (Projekta nr. 2016-1-LV01-KA201-022658) ar Eiropas Savienības  finansējumu Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros īstenoja Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (Latvija) sadarbībā ar partneriem: Ventspils Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva).

Mērķis: izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei – pieredzē balstīta pedagogu profesionālā izaugsme un atbalsts.

Džonsons B. (Jonson B; 2014) ir uzsvēris, ka, lai mācītos skolēni, ir jāmācās arī pedagogiem. Savukārt Micels H. (Mizell H; 2011) definējis, ka efektīva pedagogu profesionālā pilnveide ir tad, ja skolas vadības komanda analizē skolēnu sasniegumus, lai identificētu mācīšanās problēmas. Tādējādi norādot uz pedagogu mācīšanās vajadzībām, lai  palīdzētu skolēniem sasniegt labākus mācību rezultātus. Gan skolu vadības, gan pedagogi uzskata, ka profesionālā pilnveide nozīmē piedalīties dažāda veida mācību kursos, kuri notiek ārpus skolas. Tomēr Baba S. (Bubb S; 2013) savos pētījumos secina, ka kursi nav efektīvi, lai uzlabotu mācīšanu un mācīšanos. Viņa uzsver, ka skolā balstīta mācīšanās varētu kalpot par pamatu efektīvai skolotāju un skolu vadītāju profesionālajai attīstībai. Tomēr joprojām lielākajā daļā Eiropas Savienības valstīs tiek organizēti semināri, kursi un līdzīgas aktivitātes, kas kalpo par pamatu pedagogu profesionālajai pilnveidei. Projekta veidotāji uzskata, ka tradicionālās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides formas nevar sniegt lielu ietekmi uz izglītības kvalitātes paaugstināšanos un kā inovāciju izvirzīja jaunu pieeju, kas ir pieredzē balstīta mācīšanās, kur galvenā loma un atbildība ir skolas vadības komandai.

Projektā tika plānotas šādas aktivitātes:

  • mācību vizītēs izpētīt partnervalstu pieredzi pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā un apkopot labākās prakses piemērus, izzināt skolu un pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāju lomu pedagogu profesionālās pilnveides plānošanā un sasniegumu analizēšanā;
  • sagatavot rokasgrāmatu skolu vadības komandām, kas balstās uz iepriekš gūto pieredzi;
  • izveidot jaunās pieejas ieviešanas stratēģiju, balstoties uz mācību vizītēs gūto pieredzi.

2017. gadā projekta ietvaros notika piecas mācību vizītes uz visām projektā iesaistītajām valstīm, kuru laikā katram partnerim bija iespēja parādīt savu unikālo pieredzi, apmeklējot dažādas izglītības iestādes – gan pirmsskolas, gan skolas, tai skaitā privātās skolas un profesionālās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, augstskolas, pedagogu izglītības centrus un citas institūcijas. Lai pārliecinātos par to, partneriem bija iespēja piedalīties stundu vērošanā, diskusijās un izteikt savus novērojumus par redzēto.

LELETO Rokasgrāmatas izmantošanas iespējas – mācīšanās no pieredzes

Prasme mācīties no savas un citu pieredzes ir viena no svarīgām iezīmēm skolas kā mācīšanās organizācijas attīstībai un katra skolotāja profesionālai izaugsmei. Kā mācīties no citu pieredzes un sadarbībā rast pamatu kopīgai augšanai un attīstībai? Šis ir aktuāls uzdevums gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolām kopumā!

Lai šīs prasmes attīstītu un ieviestu skolās, vajadzīgi piemēri, nepieciešama uzticēšanās, nebaidīšanās kļūdīties, vēlme dalīties, atvērt klases durvis kolēģiem, sniegt un pieņemt atgriezenisko saiti par darbu, pieņemt konstruktīvu kritiku un profesionāli diskutēt.

LELETO Rokasgrāmatā mēs piedāvājam piemērus, kā stāstīt pašiem par savu pieredzi, un iespēju mācīties no citu pieredzes, kas nav tik pazīstama, dzirdēta, redzēta, apkopojot dažādas valstis, dažādas izglītības iestādes, dažādas izglītības sistēmas un pieejas.

Rokasgrāmata piedāvāta konkrētu skolu un pirmsskolu pieredzes aprakstus, kā arī ieskatu katras valsts izglītības sistēmas kontekstā.

Skolas un pirmsskolas , kuras projekta LELETO mācību vizīšu ietvaros atvēra savas pieredzes durvis gan tiešā , gan pārnesta nozīmē, tikai aicinātas piedāvāt savu konkrēto, praksē realizēto paredzi,  kura skolu vizītes laikā visvairāk uzrunāja projekta dalībniekus.

Tā veidojās piemēri  par skolotāju profesionālās izaugsmes iespējām skolā, kā notiek skolotāju sadarbība skolā, kā var kopīgi plāno un izvērtēt mācību procesu, par mācību stundu vērošanas pieejām, par profesionālām sarunām, par metodiskā darba organizēšanu vienas skolas ietvaros un starp skolām, vienas pašvaldības ietvaros.

Rokasgrāmata pieejama elektroniski un izmantojami gan individuāli, gan organizējot mācības skolotājiem vienas skolas ietvaros, gan starp skolām, kā arī skolu vadītājiem un vadības komandām.

Rokasgrāmata pieejama ŠEIT!

Edurio pirmsskolu konference “Datos balstīta pirmsskolu izvērtēšana un attīstība”

Ventspils Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Inguna Rudēvica un pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja Marika Lemberga piedalījās Edurio pirmsskolu konferencē “Datos balstīta pirmsskolu izvērtēšana un attīstība” , kurā dalījās pieredzē par Ventspils PII pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanu. Ventspils PII sadarbībā ar Edurio izstrādāja  aptaujas anketas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem, skolotājiem un citiem darbiniekiem. Izanalizējot aptaujas rezultātus, varēja iegūt svarīgu informāciju par izglītības iestādes mācību un audzināšanas darbu, mikroklimatu, savstarpējo sadarbību un citiem jautājumiem, kas arī kalpoja par pamatu  iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā un turpmākās attīstības plānošanā.

Edurio pirmsskolu konferenci “Datos balstīta pirmsskolu izvērtēšana un attīstība” var noskatīties ŠEIT

Ar katras Ventspils PII pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties ŠEIT.

Vebināru sērija par aktualitātēm pilnveidotajā mācību saturā

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, ar novembri piedāvājam tīmekļseminārus (t.s. vebinārus ), kuros Skola2030  eksperti stāstīs par svarīgākajām izmaiņām pilnveidotajā mācību saturā un atbildēs uz Jūsu jautājumiem. Pirmie četri vebināri notiks novembrī un decembrī.

Novembrī un decembrī aicināti uz sekojošiem vebināriem:

Ceturtdien, 22.novembrī, plkst.16:00 – 17:00
Aktualitātes mācību saturā: Latviešu valoda un literatūra
https://www.youtube.com/watch?v=2k_qV89AOZg  

Ceturtdien, 29.novembrī, plkst.16:00 – 17:00
Aktualitātes mācību saturā: Tehnoloģiju mācību joma
https://www.youtube.com/watch?v=ZBqm76teQ8I

Ceturtdien, 06.decembrī, plkst.16:00 – 17:00

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
https://www.youtube.com/watch?v=S7nw0W6ofGo   

Ceturtdien, 13.decembrī, plkst.16:00 – 17:00
Aktualitātes mācību saturā: Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
https://www.youtube.com/watch?v=2X3L8Vr_1P4

Vebināru tiešraides notiks Skola2030 YouTube kanālā. Lai piedalītos, saglabājiet Jums interesantā vebināra saiti, kura tiks aktivizēta norādītajā dienā un laikā. Lai pirms vebināra uzdotu jautājumus Skola2030 ekspertiem, rakstiet uz e-pastu: [email protected]

Visu vebināru video ieraksti vēlāk būs pieejami Skola2030 YouTube kanālā un Jūs tos varēsiet noskatīties atkārtoti, taču aicinām laicīgi atzīmēt kalendārā šos datumus un vērot vebinārus kopā ar kolēģiem!

Avots: 09.11.2018.; Skola2030

Dalība Erasmus+ projektā “Leading to Learn Together” (Skola, kas mācās)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva) no 01.09.2016. līdz 30.11.2018. īsteno projektu “Skola, kas mācās” Erasmus+stratēģiskās partnerības programmas ietvaros.Projekta nr. 2016-1-LV01-KA201-022658. Projektu finansē Eiropas Savienība. 

Projekta mērķis ir izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei – pieredzē balstīta pedagogu profesionālā izaugsme un atbalsts. 

Plānotās aktivitātes: 

1.Mācību vizītēs izpētīt partnervalstu pieredzi profesionālās pilnveides organizēšanā un apkopot labākās prakses piemērus.
2. Sagatavot rokasgrāmatu skolu vadības komandām, kas balstās uz iepriekš gūto pieredzi.
3. Izveidot jaunās pieejas ieviešanas stratēģiju.

Plānotie rezultāti:

1. Organizētas 3 partneru sanāksmes un 5 mācību vizītes;
2. Organizēti 5 reģionālie semināri;
3. Izveidota rokasgrāmata, ar kuras palīdzību ar jauno pieeju tiks iepazīstināti 2758 pedagogi un skolu vadības pārstāvji;
4. Organizēta noslēguma konference rezultātu izplatīšanai.