2015. gadā, lai Ventspils skolu pedagogiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo metodisko atbalstu, sekmējot kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Ventspilī, tika izveidots Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskais dienests.

2020. gadā tas tika nosaukts par Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Pedagogu atbalsta dienestu.

Dienesta pakalpojumus nodrošina  speciāli sagatavoti konsultanti – Ventspils skolotāji – praktiķi, profesionāļi.

 

Pedagogu atbalsta dienesta darbības uzdevumi:

  • Izstrādāt un īstenot atbalsta programmas, atbalsta pasākumus Ventspils pedagogu profesionālajai izaugsmei.
  • Pēc skolas vadības un/vai pedagoga individuāla pieprasījuma nodrošināt mācību stundu vērošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu pedagogam un atzinuma sniegšanu skolas vadībai.
  • Pedagogu profesionālās izaugsmes un mācību vajadzību diagnosticēšana, ieteikumu izstrāde kvalitātes uzlabošanai mācību procesā un to komunicēšana skolas vadībai.
  • Sniegt individuālas konsultācijas pedagogiem par dažādiem metodiskiem jautājumiem mācību procesa pilnveidošanai.
  • Nodrošināt profesionālās pilnveides pasākumus pēc izglītības iestāžu pieprasījuma.
  • Vadīt seminārus, izstrādāt un publiskot metodiskās iestrādes Pedagogu atbalsta dienesta e-vidē.
  • Sniegt supervizora individuālas vai grupu konsultācijas.
  • Organizēt Pedagogu atbalsta dienesta konsultantu sagatavošanu un profesionālo pilnveidi.

Pedagogu atbalsta dienesta nolikums

Pedagogu atbalsta dienesta piedāvājums