Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTA amatu:

 Prasības pretendentiem:

 • līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā;
 • darba pieredze pedagoģijā vai izglītības vadībā ne mazāk kā 3 gadi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas izglītības satura un metodikas jautājumos;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • izglītības satura ieviešana un pārraudzība izglītības iestādēs;
 • sadarboties ar mācību priekšmetu jomu koordinatoriem, plānot un koordinēt mācība satura ieviešanu un īstenošanu izglītības iestādēs;
 • plānot un uzraudzīt izglītības kvalitātes monitoringa procesu;
 • koordinēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītības jautājumus;
 • saskaņot VIIS vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un pārtarifikācijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta sagatavots redzējums par kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu izglītības iestādēs (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga no 1200 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 4.oktobrim iesniegt elektroniski: [email protected] vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 04.10.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

***

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTA amatu (darba līgums uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

 • vēlama augstākā izglītība komunikāciju zinātnē, mediju, IT jomā, sabiedrisko attiecību specialitātē vai līdzvērtīgā jomā. Var būt pēdējo kursu students un amata pienākumu veikšanu apvienot ar studiju praksi;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze ar multimediju tehnoloģijām, t.sk. studiju prakse vai brīvprātīgais darbs;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar multimediju aprīkojumu un datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus.

Galvenie pienākumi:

 • Izveidot un publicēt multimediju materiālus (foto, video, vizuāli materiāli drukai un interneta resursiem u. tml.);
 • audiovizuālu tiešsaistes pasākumu organizēšana un tehniskās norises nodrošināšana;
 • ievietot un aktualizēt informāciju iestādes mājas lapā un sociālajos tīklos;
 • piedalīties preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā;
 • veikt datu apkopošanu, sistematizēšanu, saglabāšanu, analizēšanu c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 790 EUR mēnesī.

Dokumentus līdz 2021. gada 27. septembrim iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 27.09.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

***

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu darbam Ventspils 6.vidusskolā no 2021.gada septembra līdz 2022.gada 31.maijam.

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas saskarsmes iemaņas, iniciatīva un radoša domāšana;
 • prasme argumentēt savu viedokli

Galvenie darba pienākumi:

 • darbs projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros;
 • dokumentu sagatavošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;
 • karjeras atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana;
 • informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlē;
 • individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem;
 • sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos;
 • izpētes un metodisko darbu veikšana;
 • dalība profesionālās pilnveides pasākumos u.c.

Papildus informācija:

 • darba slodze – 0,4 (vidēji 16 stundas nedēļā);
 • darba alga 900 EUR mēnesī (pilna slodze).

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus nosūtīt elektroniski uz e-pastu [email protected], tālrunis informācijai 20238456.


Pieejamās vakances pirmsskolas izglītības iestādēs

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju (0,34 slodze) – uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 61505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”, Ventspilī, Ugāles ielā 15.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (0,7 slodze),
 • mūzikas skolotāju (1 slodze),
 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze, 2 vakances).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotājus (1 slodze) – 2 vakances uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 56118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas ielā 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” aicina darbā:

 • pavāru (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 27505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Ventspilī, Jūras ielā 2.

Darba alga 532 EUR.


Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija aicina darbā:

 • fizikas skolotāju (pilna slodze),
 • medmāsu (nepilna slodze – 30 stundas nedēļā) 

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24487, vai interesēties Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga skolotājiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba alga medmāsai – 867 EUR par pilnu slodzi. 


Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (pilna slodze),
 • mūzikas skolotājs (16 kontaktstundas un interešu izglītība (ansamblis, koris)),
 • mājturības un tehnoloģiju skolotājs (10 kontaktstundas un interešu izglītība).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 3. vidusskola aicina darbā:

 • izglītības psihologu (0,5 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24505, vai interesēties Ventspils 3.vidusskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • vēstures un sociālo zinību skolotāju (pilna slodze),
 • kora diriģentu (0,2 slodzes).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24604, vai interesēties Ventspils 4.vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


 

Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā:

 • angļu valodas skolotāju (9 kontaktstundas) – no 01.09.2021.,
 • fizikas skolotāju (8 kontaktstundas) – no 01.01.2022.,
 • ķīmijas skolotāju (9 kontaktstundas) – no 01.01.2022.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 62529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales iela 61.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • speciālās izglītības skolotāju (pilna slodze),
 • pedagoga palīgu (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu iela 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Centra sākumskola aicina darbā:

 • angļu valodas skolotāju (pilna slodze) – uz noteiktu laiku no 01.09.2021. 

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22146, vai interesēties Ventspils Centra sākumskolā, Ventspilī, Saules ielā 37, pirms tam sazinoties ar izglītības iestādi un vienojoties par ierašanās laiku.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

 • smaiļošanas un kanoe airēšanas treneri (uz nenoteiktu laiku).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected]  vai zvanīt pa tālr. 636 22732, vai interesēties Ventspils Sporta skolā “Spars”, Ventspilī, Sporta ielā 7/9.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.