Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Izsludināts konkurss uz finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja / galvenā grāmatveža amatu:

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas, finanšu, grāmatvedības un tai pielīdzināmās jomās;
 • darba pieredze grāmatvedībā ne mazāk kā 5 gadi;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • pilna grāmatvedības uzskaites cikla pārzināšana;
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • Finanšu un grāmatvedības nodaļas darba plānošana un vadīšana, uzdevumu noteikšana un to izpildes kontrole;
 • mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošana un iesniegšana uzraugošajām institūcijām;
 • līdzdalība budžeta projekta sagatavošanas un kārtējā saimnieciskā gada budžeta izpildes nodrošināšanā;
 • Izglītības pārvaldes centralizētās grāmatvedības nodrošināšana;
 • dažādu pārskatu un atskaišu pēc pieprasījuma sagatavošanas nodrošināšana, pārbaude un analīze, kā arī informācijas sniegšana vadībai par analīzes rezultātiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 1450 – 1550 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 5.marta plkst.16.00 iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 05.03.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

 

Izsludināts konkurss uz projekta vadītāja amatu:

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas un tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas ekonomikas zināšanas;
 • darba pieredze projektu izstrādē un vadībā (t.sk. pieredze Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos);
 • teicamas valsts valodas zināšanas (svešvalodu zināšanas pretendentam tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • vēlama pieredze Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) lietošanā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus, strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • sistēmiska un loģiskā domāšana, spēja ātri reaģēt;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt un vadīt projektus;
 • projektu dokumentu pārvaldība;
 • pastāvīga sadarbība ar projektu finansējuma devēju pārstāvjiem;
 • projektu budžetu, laika grafiku un nauda plūsmu izstrāde, aktualizēšana un grozīšana;
 • atskaišu un pārskatu sagatavošana;
 • komentāru sniegšana par normatīvo aktu un to grozījumu projektiem savas kompetences ietvaros.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 1250 – 1350 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 5.marta plkst.16.00 iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 05.03.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.


Pieejamās vakances pirmsskolas izglītības iestādēs

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (0,85 slodze) – 2 vakances no 2021. gada maija darbam struktūrvienībā “Pienenīte”.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 27839, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, Ventspilī, Brīvības ielā 19.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” aicina darbā:

 • medmāsu (1 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected]  vai zvanīt pa tālr. 636 26444, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Eglīte”, Ventspilī, Inženieru ielā 83.

Darba alga 867 EUR.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (0,7 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” aicina darbā:

 • medmāsu (1 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 27505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Ventspilī, Jūras ielā 2.

Darba alga 867 EUR.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā uz laiku:

 • logopēdu (1 slodze);
 • pirmsskolas skolotāju (0,85 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 56118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas ielā 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

Ventspils Centra sākumskola aicina darbā:

 • skolu māsu (nepilna slodze).

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša izglītība medicīnas jomā, reģistrēta ārstniecības persona;
 • izglītības un veselības aprūpes jomas reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas prasme atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • amata pienākumiem atbilstošas datora lietotāja prasmes;
 • zināšanas par rīcību ārkārtējās un nestandarta situācijās;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt pirmo palīdzību;
 • veikt profilaktiskus, konsultatīvus un informatīvus pasākumus izglītojamo veselības uzturēšanai un uzlabošanai;
 • veikt higiēnas prasību ievērošanas uzraudzību;
 • sniegt konsultācijas iestādes darbiniekiem un izglītojamo vecākiem savas kompetences ietvaros;
 • kārtot izglītojamo medicīnisko dokumentāciju;
 • ēdināšanas kvalitātes kontrole.

CV un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 29937, vai interesēties Ventspils Centra sākumskolā Ventspilī, Saules ielā 37, pirms tam sazinoties ar izglītības iestādi un vienojoties par ierašanās laiku.

Darba alga 867 EUR (par pilnu slodzi).


Ventspils Valsts 1.ģimnāzija aicina darbā (no 2021./2022.mācību gada):

 • fizikas skolotāju (pilna slodze uz nenoteiktu laiku),
 • vācu valodas skolotāju (nepilna slodze uz noteiktu laiku), 

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24487, vai interesēties Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2.pamatskola aicina darbā:

 • vizuālās mākslas skolotāju (nepilna slodze),
 • speciālās izglītības pedagogu (pilna slodze, no 2021.gada 4.janvāra),
 • pedagoga palīgu (nepilna slodze, no 2021.gada 11.janvāra).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu iela 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2.vidusskola aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju (26 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

 • smaiļošanas un kanoe airēšanas treneri (uz nenoteiktu laiku);
 • svarcelšanas treneri (uz nenoteiktu laiku);
 • sporta vingrošanas treneri (uz nenoteiktu laiku);
 • peldēšanas treneri (uz nenoteiktu laiku).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected]  vai zvanīt pa tālr. 636 22732, vai interesēties Ventspils Sporta skolā “Spars”, Ventspilī, Sporta ielā 7/9.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.