Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz GALVENĀ GRĀMATVEŽA  amatu:

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai tai pielīdzināmās jomās;
 • darba pieredze grāmatvedībā ne mazāk kā 3 gadi, par priekšrocību tiks uzskatīts darbs pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • pilna grāmatvedības uzskaites cikla pārzināšana;
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • Finanšu un grāmatvedības nodaļas darba plānošana un vadīšana, uzdevumu noteikšana un to izpildes kontrole;
 • mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošana un iesniegšana uzraugošajām institūcijām;
 • līdzdalība budžeta projekta sagatavošanas un kārtējā saimnieciskā gada budžeta izpildes nodrošināšanā;
 • Izglītības pārvaldes centralizētās grāmatvedības nodrošināšana;
 • dažādu pārskatu un atskaišu pēc pieprasījuma sagatavošanas nodrošināšana, pārbaude un analīze, kā arī informācijas sniegšana vadībai par analīzes rezultātiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga no 1600 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 5.jūlijam iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 05.07.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

***

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto VECĀKĀ GRĀMATVEŽA amatu.

 Prasības pretendentiem:

 • līmeņa augstākā izglītība grāmatvedības vai finanšu jomā;
 • darba pieredze grāmatvedības jomā, t.sk. darba samaksas aprēķināšanas jomā ne mazāk kā 2 gadi, par priekšrocību tiks uzskatīts darbs pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • izpratne par profesionālās darbības metodēm un paņēmieniem, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • zināšanas grāmatvedības nozari reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • vēlama pieredze darbā ar grāmatvedības programmu “Horizon”;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

Galvenie pienākumi:

 • veikt darba samaksas aprēķinus;
 • iesniegt ziņojumus EDS;
 • apstrādāt kases operācijas;
 • apkopot informāciju, sagatavot pārskatus un nepieciešamos aprēķinus, veikt grāmatojumus uzskaites sistēmā;
 • veikt kontroles pasākumus darba samaksas aprēķināšanas procesā, konstatēt un novērst datu nesakritības u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga no 1000 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 30.jūnijam iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 05.07.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

***

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils 6.vidusskolas (reģistrācijas Nr. 3213900037, juridiskā adrese Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils) direktora amatu:

 Prasības pretendentiem:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 3. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 4. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 5. zināšanas izglītības, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 6. zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 7. vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 8. spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 9. labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 10. labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 11. precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. pieteikums saskaņā ar konkursa nolikumam pievienoto veidlapu;
 2. motivācijas vēstule (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa datorrakstā);
 3. dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 4. pretendenta sagatavota koncepcija par Ventspils 6.vidusskolas attīstības perspektīvām (ne vairāk kā četras A4 formāta lapas datorrakstā);
 5. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi apliecinošu dokumentu kopijas;
 6. vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 7. citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 28.jūnijam:

 1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, 2.stāvā, 14.kabinetā, iepriekš piesakoties par tālr. 636 01221;
 3. nosūtot uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.
Pieteikuma veidlapa (aizpildāms .docx fails)

Darba alga  no 1278 EUR mēnesī.


Pieejamās vakances pirmsskolas izglītības iestādēs

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” aicina darbā:

 • pavāru (0,75 slodze). 

Prasības pretendentiem:

 • pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas atbilst profesionālās kvalifikācijas līmenim;
 • vēlama darba pieredze pavāra amatā ne mazāk kā 1 gads;
 • valsts valodas prasmes B1 pakāpē.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63627839, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, Ventspilī, Brīvības ielā 19.

Darba alga pavāram 532 EUR (veselai slodzei).


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz noteiktu laiku
 • medmāsu (1 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected]  vai zvanīt pa tālr. 636 26444, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Eglīte”, Ventspilī, Inženieru ielā 83.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba alga medmāsai 867 EUR.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz noteiktu laiku,
 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected]  vai zvanīt pa tālr. 636 23801, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 19.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” aicina darbā:

 • medmāsu (1 slodze),
 • pavāru (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku no 14.06.2021. (nepieciešama pavāra kvalifikācija).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 27505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Ventspilī, Jūras ielā 2.

Darba alga medmāsai 867 EUR.
Darba alga pavāram 532 EUR.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (0,7 slodze),
 • mūzikas skolotāju (1 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • logopēdu (1 slodze) – uz noteiktu laiku,
 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 56118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas ielā 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

Ventspils 6. vidusskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 21586, vai interesēties Ventspils 6.vidusskolā, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju (1 slodze, no 2021./2022. mācību gada).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 62529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 61.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 3.vidusskola aicina darbā:

 • izglītības psihologu (0,5 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24505, vai interesēties Ventspils 3.vidusskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Valsts 1.ģimnāzija aicina darbā (no 2021./2022.mācību gada):

 • fizikas skolotāju (pilna slodze uz nenoteiktu laiku),
 • vācu valodas skolotāju (nepilna slodze uz noteiktu laiku), 
 • mūzikas skolotāju (pilna slodze uz nenoteiktu laiku),
 • medmāsu (0,8 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24487, vai interesēties Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba alga (pilnai slodzei) medmāsai 867 EUR.


Ventspils 2.pamatskola aicina darbā:

 • speciālās izglītības pedagogu (pilna slodze, no 2021.gada 4.janvāra),
 • matemātikas-datorikas pedagogu (nepilna slodze, no 2021./2022. mācību gada),
 • ķīmijas/bioloģijas pedagogu (nepilna slodze, no 2021./2022. mācību gada).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu iela 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2.vidusskola aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju (26 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

 • smaiļošanas un kanoe airēšanas treneri (uz nenoteiktu laiku);
 • svarcelšanas treneri (uz nenoteiktu laiku);
 • sporta vingrošanas treneri (uz nenoteiktu laiku);
 • peldēšanas treneri (uz nenoteiktu laiku).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected]  vai zvanīt pa tālr. 636 22732, vai interesēties Ventspils Sporta skolā “Spars”, Ventspilī, Sporta ielā 7/9.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Sporta skola “Spars” (reģistrācijas Nr. 40900005876) izsludina konkursu uz vakanto SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJA amatu (darba līgums uz noteiktu laiku).

 Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība;
 • vēlama darba pieredze saimniecības vadītāja, pārziņa vai līdzīgā amatā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • izpratne par budžeta plānošanu un tā izpildi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes, vadīt citus darbiniekus;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus.

 Galvenie pienākumi:

 • organizēt un vadīt izglītības iestādes saimnieciskos darbu;
 • izglītības iestādes budžeta plānošana un tā izpilde;
 • noteikt pakļautībā esošo darbinieku darba uzdevumus un izpildes termiņus, uzraudzīt darba kvalitāti un atbilstību izvirzītajām prasībām;
 • veikt izglītības iestādes materiālu, inventāra un pamatlīdzekļu uzskaiti un marķēšanu, nodrošināt to racionālu izmantošanu un saglabāšanu;
 • piedalīties sporta sacensību organizēšanas procesā;
 • darbiniekam tiek noteikts valsts amatpersonas statuss.

 Darba alga:

no 800 EUR mēnesī

 Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2021.gada 31.maijam, sūtot pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo konkursa kārtu!

Informējam, ka iesūtot CV, Jūs piekrītat norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā.

Publicēts: 21.05.2021.