Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 2018.-2020.gadā

Jau vairākus gadus Ventspilī notiek mērķtiecīgs darbs izglītības kvalitātes paaugstināšanā, kas ietver mācību kvalitātes uzlabošanu un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanos, lai sekmētu katra bērna attīstību.

Mērķis: atklāt un attīstīt pilsētas bērnu un jauniešu talantus, veicināt viņu kreatīvo un inovatīvo spēju un prasmju attīstību un radīt radošu nodarbību vidi.

Pamatvirzieni

Programma tiek īstenota 4 pamatvirzienos:

Ar katru mācību gadu skolēnu skaits, kas iesaistās nodarbībās, arvien aug. 2017./2018.mācību gadā kopējais skolēnu skaits visos programmas pamatvirzienos sasniedza jau 2 602!

Katram pamatvirzienam ir izstrādāta atbilstoša mācību un aktivitāšu programma, apmācīti pedagogi, kā arī iegādāta materiālā bāze, kas nodrošina iespēju pedagogiem  nodarbības veidot daudzveidīgākas – izmantot kvalitatīvas, izglītojošas, bērnu vecumam atbilstošas attīstošās spēles, mācību materiālus, uzskates līdzekļus un materiālus praktiskajiem darbiem un eksperimentiem.

Programmā iesaistīto audzēkņu skaita izmaiņas no 2011. gada

bilde 11