Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 2018. līdz 2020. gadā

Jau vairākus gadus Ventspilī notiek mērķtiecīgs darbs izglītības kvalitātes paaugstināšanai, kas ietver mācību kvalitātes uzlabošanu un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, lai sekmētu katra bērna attīstību.

Mērķis: atklāt un attīstīt pilsētas bērnu un jauniešu talantus, veicināt viņu kreatīvo un inovatīvo spēju un prasmju attīstību un radīt radošu nodarbību vidi.

Pamatvirzieni

Programma tiek īstenota 3 pamatvirzienos:

Ar katru mācību gadu skolēnu skaits, kas iesaistās nodarbībās, pieaug. Katram pamatvirzienam ir izstrādāta atbilstoša mācību un aktivitāšu programma, apmācīti pedagogi, kā arī iegādāta materiālā bāze, kas nodrošina iespēju pedagogiem  nodarbības veidot daudzveidīgākas – izmantot kvalitatīvas, izglītojošas, bērnu vecumam atbilstošas attīstošās spēles, mācību materiālus, uzskates līdzekļus un materiālus praktiskajiem darbiem un eksperimentiem.