Radošo spēju un intelekta attīstības skola “Gudrinieks”

Skolā “Gudrinieks” mācās 4.-9.klašu skolēni no visām Ventspils skolām Tie ir zinātkāri un darboties griboši bērni, kam skolotāji rekomendējuši ārpus mācībām vēl dziļāk izzināt dažādus dabas procesus.

2017./2018.mācību gadā “Gudrinieku” apmeklēja 176 pilsētas skolu  4.-9.klašu skolēni.

Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem  notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu viedokli, attīsta prasmes sadarboties.

“Gudrinieka” nodarbības notiek divas reizes mēnesī. Katra nodarbība ilgst 2 stundas un vienā grupā parasti strādā 15-17 skolēni. Ar skolēniem vienlaicīgi darbojas divi skolotāji, kas ir kopīgi sagatavojuši nodarbību un vada to, strādājot pārī.

Skolā strādā arī psihologs, kura uzdevums ir vērot skolēnus un pedagogus darba procesā, analizēt skolēnu attīstību, un palīdzēt visiem labāk izprast savas darbības plusus un mīnusus. Psihologs palīdz arī vecākiem saprast, kā veiksmīgāk attīstīt savu talantīgo bērnu ģimenē, kā viņam palīdzēt saglabāt izziņas interesi, rosināt viņa tālāko attīstību.

Skolā “Gudrinieks” katra klašu grupa darbojas pēc savas tēmas

4. klašu audzēkņiem nodarbību vienojošā tēma ir „Cilvēks un daba”, katrā nodarbībā aplūkojot konkrētos jautājumus par to, kā cilvēks uztver apkārtējo vidi ar maņu orgāniem. Šāda tēma tika izvēlēta, lai audzēkņus ieinteresētu dabas zinībās un ievirzītu pētniecības darbā, izmantojot katram tuvas un saprotamas lietas. Audzēkņiem ir iespēja interaktīvā veidā uzzināt par cilvēka maņu orgānu uzbūvi, attīstību cilvēka dzīves laikā, darbību, salīdzinājumu ar dzīvnieku maņu orgāniem, interesantiem faktiem. Pirmajā mācību gadā nodarbībās katru reizi ir praktiskie un laboratorijas darbi, kuros skolēni apgūst prasmes darbā ar dažādiem mācību tehniskajiem un uzskates līdzekļiem, mācās strādāt gan patstāvīgi, gan sadarboties ar pārējiem skolēniem.

5. klašu audzēkņi strādā pie tēmas „Ūdens”, pētot ūdeni no dažādiem aspektiem, uzzinot ūdens īpašības, pielietojumu, sastāvu, pēta ūdens ietekmi uz augiem, dzīvniekiem un kā ūdens ietekmē pasauli. Lai labāk varētu aprakstīt un analizēt laboratorijas un praktiskajos darbos iegūtos rezultātus, veikt secinājumus, skolēni otrajā mācību gadā papildus apgūst darbu ar datorprogrammām, kas vispārējās izglītības programmā apskatāmas vēlāk. Matemātikas nodarbībās apgūst loģikas pamatus

Lai dabas procesus izzinātu dziļāk, 6. klašu audzēkņi iepazīst tēmu „Kustība”. Skolēni eksperimentāli un mazu pētījumu veidā apgūst fizikas, bioloģijas un ķīmijas pamatus, lielāka uzmanība tiek pievērsta tēmu dziļakai izzināšanai. Gada laikā tiek pētīta mehāniskā kustība, molekulu kustība vielās, veidoti kustības matemātiskie modeļi.

7. klases tēma ir “Enerģija”. Tiek pētīta enerģijas nozīmē cilvēka dzīvē un sadzīvē un to, kā izmantot dažādus enerģijas veidus.

Lai pamatīgāk apgūtu patstāvīgam izziņas darbam nepieciešamās prasmes, 8. klase veido projektus ar vienotu tēmu “Vide” un pēta ar to saistītos jautājumus. Tiek pētīta arī vides piesārņotība.

9. klase strādā atšķirīgi – katra nodarbība veltīta kādam projekta vai laboratorijas darbam kādā no dabaszinātņu priekšmetiem. Šajās nodarbībās skolēni mācās izvirzīt hipotēzi un ar laboratorijas darbu vai pētījumu rast apstiprinājumu vai noliegumu izvirzītajam apgalvojumam.