Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs

Mērķis: sekmēt mazo ventspilnieku attīstību un radīt bērnos vēlmi novērojumu, secinājumu un pētījumu veidā apgūt pamatzināšanas par dažādām apkārtējās vides norisēm.

Bērniem praktiski darbojoties ar kvalitatīviem un mūsdienīgiem mācību materiāliem (attīstošajām spēlēm, dabas izpētes ierīcēm) tiek veicināta prasme spriest, secināt, novērot, izprast darbību loģisko secību.

Programma tiek īstenota visos 10 bērnudārzos, 2017./2018.mācību gadā nodarbībās tika iesaistīti visi 1 358 pirmsskolas iestāžu audzēkņi vecumā no 3 līdz 7 gadiem.

Audzēkņiem tiek organizētas dažādas interesantas nodarbības – eksperimenti, vērojumi un mērījumi dabā. Mazie pirmsskolēni darbojas ar mikroskopiem smilšu pulksteņiem, kukaiņu izpētēs ierīcēm, palielināmajiem stikliem, svariem, binokļiem un citiem instrumentiem.

Bērnu praktiskā darbošanās veicina loģiskās domāšanas attīstību, prasmes veikt dažādus novērojumus un pētījumus dabā, matemātisko priekšstatu pilnveidošanos, kā arī bagātina bērnu vārdu krājumu. Skolotāji veido uzdevumus bērnu jēgpilnai, aktīvai darbībai dabā un rosina bērnu izziņas interesi.

Ieguvumi

Būtiskākie ieguvumi bērna attīstībā, realizējot radošuma attīstības programmu:

  • motivācijas veicināšana bērnam pašam mācīties (domāt, secināt, pētīt, nonākt līdz vēlamajam rezultātam);
  • mācību process pietuvināts dabai (īstenojot brīvdabas pedagoģijas pamatprincipus, nodarbības notiek dabā un/vai izmantojot dabas materiālus, objektus, vidi);
  • bērnu pieredzes bagātināšana un intereses veicināšana par dažādām dabas izpētes ierīcēm (tiek likts pamats bērna vēlmei apgūt fizikas, botānikas, ķīmijas zinības).

Bērnu mācību sasniegumi 2 reizes gadā tiek fiksēti individuālās attīstības kartēs, kurās tiek atspoguļota bērnu zināšanu, prasmju un iemaņu dinamika sociālās, intelektuālās, fiziskās attīstības jomās. Statistika rāda, ka kopumā bērni ir zinošāki, palielinās novērošanas spējas, izprot cēloņu un seku sakarības, palielinās spriestspēja un aktivizējas izziņas interese.

Mūsu mērķis ir pirmsskolas izglītības iestādēs veicināt pašorganizētus dabaszinātņu procesus, lai bērnos modinātu interesi par dabaszinātnēm un tehnoloģijām.