Metodiskā darba prioritātes 2018./2019. m.g.

 • Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā – labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana
 • Mācību satura apguves plānošana un vērtēšana , sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem   vienas jomas ietvaros un starp mācību priekšmetu jomām  vienas klases, skolas ietvaros . 
 • Metodiskā darba prioritātes 2017./2018. m.g.

  • Kompetenču pieejā veidotā mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību procesā – galveno uzmanību pievēršot izmaiņām mācību procesa organizēšanā
  • Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas skolotājiem – vienas klases un vienas priekšmetu jomas ietvaros
  • Iesaistīšanās VISC izstrādātā  jaunā mācību satura un pieejas “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai” apspriešanā skolu  un pilsētas mācību jomu grupās un metodiskajās apvienībās https://www.skola2030.lv/apspriesana
  • Metodiskā darba prioritātes 2016./2017. m.g.

   • Prioritātes saistītas ar konkrētu risinājumu meklēšanu metodiskiem jautājumiem un mācību problēmām
   • Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā- labās prakses piemēri
   • Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas skolotājiem un dažādām skolām
   • Skolotāju profesionālās pilnveides un izaugsmes vajadzību identificēšana
   • Metodiskā darba prioritātes 2015./2016. m.g.

    • Atbalsts skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņai, akcentējot savstarpēji vērotās mācību stundas

     

    Nolikums

    Skatīt šeit (.doc)