Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātās sporta skolas “Spars” (reģistrācijas Nr.3271902181, juridiskā adrese Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601) direktora amatu.

Meklējam direktoru vienai no lielākajām sporta skolām Latvijā, kurā 2022./2023. mācību gadā mācās vairāk nekā 1034 audzēkņu vecumā no 5 līdz 25 gadiem. Sporta skola piedāvā 10 sporta veidus: basketbolu, BMX, džudo, ložu šaušanu, peldēšanu, smaiļošanu un kanoe airēšanu, sporta vingrošanu, svarcelšanu, šorttreku un vieglatlētiku.

Galvenie pienākumi:
• skolā organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu.

Prasības pretendentiem:

• uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
• atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze sporta trenera, organizatora, metodiķa vai sporta izglītības iestādes vadības darbā;
• zināšanas izglītības, sporta nozares, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
• zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
• vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
• spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
• labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
• labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:
• iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
• individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
• konkurētspējīgu atlīdzību (2200 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

• pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
• motivācijas vēstule (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa datorrakstā);
• dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
• pretendenta sagatavota koncepcija par Sporta skolas attīstības perspektīvām (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas datorrakstā);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
• vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
• citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 6.janvārim:
• nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
• iesniedzot personīgi Ventspils Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot – pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
• nosūtot uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts šeit


Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde” (reģistrācijas Nr. 90000052497) aicina darbā ELEKTRIĶI uz nenoteiktu laiku:

Galvenie pienākumi:
• veikt Izglītības pārvaldes valdījumā esošajās ēkās elektroietaišu un elektroiekārtu neliela apjoma montāžas un remonta darbus atbilstoši tehniskajai dokumentācijai;
• regulāri veikt elektroietaišu un elektroiekārtu ekspluatācijas pārbaudes darbus;
• uzturēt elektroietaišu un elektroierīču tehnisko dokumentāciju;
• montēt un apkalpot apgaismes ķermeņus;
• koordinēt trešās personas, kas Izglītības pārvaldes valdījumā esošajās ēkās veic elektroietaišu un elektroiekārtu remonta darbus (plānots telpu remonts, avārijas situācijas u.tml.);
• nekavējoties informēt ēku lietotāju pārstāvjus un tiešo vadītāju par konstatētajiem elektroietaišu un elektroiekārtu bojājumiem, kas var radīt bīstamas situācijas, cilvēku veselības un dzīvības apdraudējumu, trešo personu mantas bojājumu;
• darba pienākumu izpildei nepieciešamo preču saraksta sagatavošana un nodošana tiešajam vadītājam;
• saudzīgi izturēties pret inventāru un instrumentiem, ekonomiski izlietot darbam piešķirtos elektroinstalācijas materiālus.
Prasības pretendentiem:
• vidējās pakāpes profesionālā izglītība vai arodizglītība elektrozinībās (ne mazāk kā otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis);
• piešķirta B zemsprieguma elektrodrošības grupa;
• darba pieredze elektriķa, elektromontiera vai līdzvērtīgā amatā ne mazāk kā 2 gadi;
• pārzināt darbā izmantojamo iekārtu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus, kā arī tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
• prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
• pārzināt savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;
• latviešu valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Piedāvājam:
• iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
• individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
• konkurētspējīgu atlīdzību (1200 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu.
Iesniedzamie dokumenti:
• dzīves un darba apraksts (CV);
• pieteikuma vēstule;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus līdz 2022.gada 29.decembrim iesniegt elektroniski: [email protected] vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 27.12.2022.) Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.


Pieejamās vakances pirmsskolas izglītības iestādēs


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (1 vakance),
 • mūzikas skolotāju (0,7 slodze),
 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 56118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas ielā 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā:

 • medmāsu (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 61505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”, Ventspilī, Ugāles ielā 15.

Medmāsas alga 1032 EUR


 

Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

 

Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • Matemātikas skolotāju pamatskolas posmā  (14 stundas),
 • Datorikas skolotāju pamatskolas posmā (10 stundas)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju un kora diriģentu (1,3 slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24604, vai interesēties Ventspils 4.vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 6. vidusskola aicina darbā:

 • speciālo pedagogu (pilna slodze),
 • karjeras konsultantu  (0,5 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 07614, vai interesēties Ventspils 6. vidusskolā, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 1, pirms tam sazinoties ar izglītības iestādi un vienojoties par ierašanās laiku.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (1 slodze),
 • sporta un veselības skolotāju (1,1 slodze – 31 kontaktstunda) – no 02.01.2023.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 62529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales iela 61.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 1. pamatskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju (0,3 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22643, vai interesēties Ventspils 1.pamatskolā, Ventspilī, Pļavas iela 27.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (pilna slodze),
 • speciālās izglītības pedagogu (pilna slodze),
 • angļu valodas skolotāju (16 kontaktstundas, nepilna slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu iela 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 3. pamatskola aicina darbā:

 • sociālo pedagogu (0,5 slodze),
 • ģeogrāfijas skolotāju (8 kontaktstundas),
 • dizaina un tehnoloģiju skolotāju (zēniem) (12 kontaktstundas),
 • latviešu valodas skolotāju mazākumtautību skolā (20 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24505, vai interesēties Ventspils 3.pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ventspils Jaunrades nams aicina darbā:

 • projektu vadītāju jaunatnes lietās (nenoteiktu laiku).

Vairāk par amatu šeit.

Dokumentus iesniegt Ventspils Jaunrades namā, nosūtot pa pastu vai personīgi Maiznieku ielā 11, Ventspilī, LV-3601 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 22805.

Darba alga 908 EUR mēnesī

Pieteikšanās termiņš 2022.gada 15.decembris


Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2022.gada 31.decembrim, sūtot pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.