Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Direktore
Ieva Jurova
+371 26647722
[email protected]

Pieņemšanas laiki: trešdienās plkst. 8.00-9.00 un plkst. 17.00-18.00.

Direktores vietniece izglītības jomā
Ilona Jostiņa
+371 63624487
[email protected]

Direktores vietniece ārpusstundu audzināšanas darbā
Sinta Daliņa
+371 63624487
[email protected]

Direktores vietniece  izglītības jomā un metodiskajā darbā
Lienīte Zorģe
[email protected]

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā
Eva Martinsone
+371 63624487
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Iveta Rībena
+371 63624487
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības otrā posma programmai (kods 23011111); 7.-9.klases programma (7. klasēm);
 • Pamatizglītības otrā posma izglītības programma (8.-9. klasēm);
 • Vispārējās vidējās izglītības programma. Datorikas un inženierzinātnes virziens ( 10. klasēm);
 • Vispārējās vidējās izglītības programma. Sabiedrības pārvaldības un uzņēmējdarbības virziens (10. klasēm);
 • Vispārējās vidējās izglītības programma. Vides zinātnes un veselības virziens ( 10. klasēm);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (11.-12. klasēm);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, apakšprogramma – matemātika un dabaszinības (11.-12. klasēm);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, apakšprogramma – matemātika un datorzinības (11.-12. klasēm).
 •  

Uzņemšanas nosacījumi
Uzņemšana 10. klasē notiek uz personīga iesnieguma pamata konkursa kārtībā, vadoties pēc valsts pārbaudes darbu rezultātiem pamatskolas nobeigumā un vērtējumiem apliecībās ar nosacījumu, ka vidējam vērtējumam izglītojamo izvēlētās izglītības programmas pamatpriekšmetos jābūt ne zemākam par 6 ballēm.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

 • 5.-9. klašu koris „Dzeguzītes”;
 • Vidusskolas jauktais koris;
 • Pūtēju orķestris;
 • Debašu klubs.
 • Mājturība;
 • Vizuālās māksla;
 • Tehniskā grafika.

Tāpat tā ir iespēja iedalīties un pārstāvēt skolu:

 • starptautiskos projektos;
 • izglītojošos pasākumos;
 • skolas un skolēnu pašpārvaldē;
 • sporta sacensībās;
 • olimpiādēs un konkursos;
 • ģimnāzijas korī, pūtēju orķestrī un debašu klubā.
 • veidot mācību uzņēmumus.

Skolēniem sniegta iespēja kopt un pilnveidot tādas skolas tradīcijas kā:

 • “Gaismas ceļš” 18. novembrī;
 • “Gada balvas” labākajiem skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem;
 • skolas dzimšanas dienas netradicionālā mācību diena un koncerts “Es sveicu savu skolu”;
 • Pateicības diena “Tu esi mūsu lepnums”.
 • “Teicamnieku kliņģeris”;
 • Ģimnāzijas Sporta svētki,
 • balva “Lielā cerība” skolas absolventam.

Cita informācija

Turpināt izglītību Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā – tā ir iespēja vispusīgi un mērķtiecīgi izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas mācību un audzināšanas darbā moderni iekārtotā un estētiskā mācību vidē.

Skolas stiprās puses ir skaidra vīzija un attīstībā plānots skolas darbs, atbalstoši radoša vide, mācīšanās kopā, dalība starptautiskos projektos, mūzikas un citu tradīciju saglabāšana un attīstīšana un uz tradīcijām balstīts ārpusstundu darbs. Izzinot citu pieredzi un daloties ar savu, skola nepārtraukti mainās un attīstās.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā iespējams mācīties kopā ar citiem skolēniem un skolotājiem sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, Ventspils Jaunrades namu, Ventspils bibliotēku, Ventspils Digitālo, Olimpisko un Kultūras centriem, Latvijas un Eiropas izglītības iestādēm. Ventspils 1.ģimnāzija ir uzņemta Vispasaules inovatīvo skolu programmā „Partneri izglītībā” un kļuvusi par mentorskolu, jo skolas stiprās puses ir skaidra vīzija un attīstībā plānots skolas darbs, atbalstoši radoša vide, mācīšanās kopā – skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolotājs – skolotājs, izglītojoši pasākumi skolēniem, skolotājiem, vecākiem, dalība starptautiskos projektos, IT vispusīga un mērķtiecīga izmantošana, mūzikas un citu tradīciju saglabāšana un attīstīšana, uz tradīcijām balstīts ārpusstundu darbs, vēlme mainīties, citu pieredzes izzināšana, labās pieredzes pārņemšana. Dalīšanās pieredzē ar citiem.

Metodiskie materiāli

Spēle ķīmijas mācību priekšmeta apgūšanai pamatskolā

 

Kontakti

Adrese: Kuldīgas iela 1, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63624487
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://www.vv1g.lv/