Ventspils Pārventas pamatskola

Direktore
Vēsma Laurecka
+371 63662589
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, trešdienās plkst. 12.00-13.00, piektdienās plkst. 8.00-9.00.

Direktores vietniece izglītības jomā pamatskolā / audzināšanas darbā
Ina Langzama
+371 63662529
[email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā sākumskolā
Daila Zēberga
+371 63662529
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Kristīne Kalniņa
+371 63662529
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Baiba Antonova
+371 63662529
[email protected]

Izglītības programmas

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111);
 • Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111);
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (izglītības programmas kods 21013111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811).

Uzņemšanas nosacījumi
2015. gada 13. oktobrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un 2015.gada 9.oktobrī pieņemtie Ventspils pilsētas Domes saistošie noteikumi Nr. 7 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.”

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

 • Pagarinātās dienas grupa (1.-3. klasei)
 • Glītrakstīšana (1.-3. klasei)
 • Mazais pētnieks
 • EKO skolas programma
 • Datorikas pamati (1., 2. klasei)
 • IKT izmantošana dabaszinību un lasītprasmes apguvē
 • Prāta spēles (2., 3. klasei)
 • 2.svešvaloda (5. klasei)
 • Skolēnu mācību uzņēmums
 • Izglītojamo pašpārvalde
 • Koris (1.-4. klasei)
 • Vokālā studija
 • Peldēšana (1. klasei)

Cita informācija
Plašāka informācija pieejama Ventspils Pārventas pamatskolas mājaslapā.

Kontakti

Adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602
Tālr.: +371 63662529
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://vpp.ventspils.lv/