Pirmskolas izglītības aktuālā informācija

/Pirmskolas izglītības aktuālā informācija

Apstiprināta rīcības programma kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam

Ceturtdien, 23. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt rīcības programmu 2022. - 2024. gadam kompetenču (lietpratības) attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam un monitoringam Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ir nepieciešams turpināt darbu pie pedagogu profesionālās pilnveides paaugstināšanas, kas ietver un turpina citādu pieeju mācību procesam, jaunu metožu un tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. Šāda rīcības programma ir nepieciešama, lai veicinātu mācīšanās un mācīšanas kvalitāti, paaugstinātu skolēnu ikdienas mācību sasniegumus Ventspils pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs saistībā ar jauno uz kompetencēm balstīto izglītības saturu, kuru uzsāka īstenot 2019. gadā pirmsskolas izglītības posmā un 2020. gadā pamatizglītības un vidējās izglītības posmos. Mācību procesā ir nepieciešams panākt, lai pedagoga darbs tiktu virzīts uz konkrēta rezultāta sasniegšanu katram izglītojamam katrā mācību stundā. Jaunā pieeja prasa īpašu pedagoga tālākizglītošanos un darba plānošanu, kas balstās uz vairāku pedagogu sadarbību dažādās mācību jomās. Programmas ilgtermiņa  mērķis ir panākt pedagogu tiešā darba uzlabošanu, nodrošinot radošu, inovatīvu, efektīvu un jēgpilnu mācību procesu, kas sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos. Programmas mērķis ir turpināt nodrošināt pedagogu - ekspertu konsultācijas, kas sniegtu profesionālu atbalstu pedagogiem, kā arī koordinēt jaunā mācību satura ieviešanu Ventspils skolās, nosakot atbildīgos mācību jomu koordinatorus. Par rīcības programmas īstenošanu atbildēs Ventspils Izglītības pārvalde. 23.12.2021.

By |decembris 23rd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprināta rīcības programma kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam

PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Ventspils 2.pamatskolā šobrīd mācās 18 skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Mācību process šiem skolēniem norit pēc individuālā plāna, ņemot vērā katra bērna spējas un veselības stāvokli. Mācību līdzekļi un didaktiskie materiāli tiek pielāgoti katra bērna vajadzībām. Šiem skolēniem ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes. Lai izraisītu interesi skolēnos, izmanto rotaļu elementus, veido praktisku darbošanās vidi. Priekšnoteikums, bez kura nav iespējama mācīšanās ir prieka piedzīvojums un pozitīva atmosfēra. Šiem bērniem ļoti lēni notiek iegaumēšana, strauja aizmiršana, tādēļ nepieciešams ilgs laiks atkārtošanas un terniņuzdevumu veikšanai. Organizējot mācību procesu, jāņem vēra, ka lielākai daļai mūsu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir papildus traucējumi, piemēram - kustību, redzes, runas grūtības.             Neskatoties uz garīgās attīstības traucējumiem, katrs mūsu skolēns ir vienreizējs un nekad to  nevar ierindot kādā konkrētā attīstības līmenī. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu apmācību un šo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu, nepietiek ar pedagogu profesionalitāti un pieredzi, nepieciešama arī materiāli tehniskā bāze.                         Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks, kad cilvēku sirdis ir pilnas mīlestības un labestības. Mūsu vajadzības sadzirdēja p.i.i. Varavīksne vadība, pedagogi, vecāki. Varavīksnes komanda mūsu speciālās programmas bērniem ziedoja noderīgas lietas dzīves prasmju apguvei. Sakām lielu padies, ka sadzirdēja, atbalstīja un ziedoja. 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Laikā pirms Ziemassvētkiem, kad Visuma ceļš baltām zvaigžņu dzirkstelēm kaisīts un miers ienāk pasaulē caur klusas snigšanas vārtiem, mēs esam radījuši patiesus sirds svētkus vairāk kā 250 Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centros “Landze” un “Krustceles”, Sociālā aprūpes namā “Selga” un garīgās veselības aprūpes namā “Gudenieki” mītošajiem ļaudīm – tiem, kam Saulgriežu rīts ausīs klusāk un vientuļāk. Ir piedzīvoti mirkļi, kas liek elpai aizrauties. Un ne no lielā, varenā un pārlieku košā. Bet tik vienkārši – no klusumā un sveču liesmiņās gaidošām sirdīm,  aizkustinājuma asarām un skumjām, pateicības pilnām acīm. Ja teiktu, ka redzēt sev pasauli apkārt ir tik acīmredzami, mēs noteikti kļūdītos. Ir jāaizdedz savs Gaismas lukturis, lai šo Zemi skatītu dvēseles acīm. Tad tā redzama vispatiesāk. Paldies visiem, visiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties labdarības akcijā “Balto zvaigžņu raksti” – Ventspils Pārventas pamatskolai, Ventspils 3. pamatskolai, Ventspils Centra sākumskolai, Ventspils 4. vidusskolai, Ventspils 6. vidusskolai, ukraiņu kultūras biedrībai “KOBZAR” un personīgi Marijai Antonovai. No sirds paldies arī Sandim Mārtiņam Caunem par baltajām dvēseles dziesmām! Sirsnīgā pateicībā Santa Vīkele Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu audzināšanas jomas koordinatore 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Apstiprina aktualizētu Izglītības komisijas nolikumu

Ceturtdien, 9. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Izglītības komisijas nolikumu. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas nolikums izstrādāts jaunā redakcijā, aizstājot 2006.gadā pieņemto komisijas nolikumu, un nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un tās darba organizāciju. Izglītības komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti izglītības jautājumu risināšanā un tās kompetencē ir izskatīt jautājumus par pašvaldības un citu izglītības iestāžu veikto izglītības pakalpojumu kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām. Nolikuma regulējums aktualizēts atbilstoši  izmaiņām Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieņemtajos tiesību aktos. 10.12.2021.

By |decembris 13th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprina aktualizētu Izglītības komisijas nolikumu

Drošības apsvērumu dēļ par 3 dienām pagarina attālinātās mācības Ventspils skolās

Reaģējot uz nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju Ventspils pilsētā, Ventspils Izglītības pārvalde saskaņojusi Ventspils vispārizglītojošo skolu 4. līdz 12. klasēm attālināto mācību norises pagarinājumu līdz 17. novembrim. Lēmumu atbalstījusi arī Ventspils Krīzes vadības darba grupa. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) 08.11.2021.datiem 14 dienu kumulatīvā saslimstība Ventspils pilsētā uz 100 000 iedzīvotājiem ir 1900, kas ir augstāk nekā vidējais Latvijas radītājs – 1521. Starp lielajām pilsētām Ventspils šobrīd ir 2. vietā Latvijā pēc 14 dienu kumulatīvā saslimstības rādītāja (1. vietā Daugavpils pilsēta), un 6. vietā Latvijā starp visām pašvaldībām. Tik augsti saslimstības rādītāji pilsētā ir pirmoreiz un situācija ir nopietna. 3 papildu attālinātā mācību procesa dienas īsajā pirmssvētku darba nedēļā ļautu samazināt skolēnu kontaktus un izvairīties no jauniem inficēšanās gadījumiem. 1. līdz 3. klašu skolēni laika posmā no 15. līdz 17. novembrim turpinās klātienes mācības. Testēšanas izmaiņas Šonedēļ 4. līdz 12. klašu skolēniem paredzētais pūla tests netiks veikts, tādējādi izvairoties no nepieciešamības skolēniem ierasties un pulcēties skolā un radot papildu inficēšanās riskus. Valsts plāno novembrī uzsākt jaunu skolēnu testēšanas metodi – Covid-19 antigēna paštesti, aizstājot šobrīd veikto rutīnas skrīningu ar pūla (kociņu) metodi. Šādi paštestu komplekti tiks izdalīti skolēniem, kuri to pieaugušo klātbūtnē varēs veikt individuāli un rezultātu uzzināt 15 minūšu laikā. Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais tests laboratorijā. Ar negatīvu paštestu skolēns var doties uz skolu. Par antigēna paštesta derīguma ilgumu Izglītības pārvalde vēl gaida informāciju no laboratorijas “BIOR”. Klātienes mācību atsākšana Lai atsāktu mācības klātienē 22. novembrī, visiem 1. līdz 12. klašu skolēniem būs jāveic antigēna paštests. Par to saņemšanas un lietošanas kārtību skolas visus informēs e-Klase sistēmā. Šobrīd izglītības iestādes nevar atļauties zaudēt nevienu pedagogu, tam saslimstot vai kļūstot par Covid-19 inficētā kontaktpersonu. [...]

By |novembris 9th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Drošības apsvērumu dēļ par 3 dienām pagarina attālinātās mācības Ventspils skolās

Kā stiprināt bērna motivāciju mācīties

Šis ir sarežģīts laiks skolēniem un skolēnu vecākiem. Kā vecāki var palīdzēt bērnam pārvarēt grūtības un motivēt viņu mācīties, skaidro klīniskā psiholoģe, psihoterapeite DIĀNA ZANDE.   Kas ir motivācija? Motivācija ir vēlme vai vajadzība veikt noteiktas darbības vai darbību kopumu, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Piemēram, man ir motivācija sakārtot istabu, jo pēc tam kopā ar vecākiem varēšu skatīties filmu. Man ir motivācija kārtīgi trenēties, jo tad man būs lielāka iespēja uzvarēt sacensībās. Man ir motivācija izpildīt mājasdarbu, jo tad varēšu saņemt augstāku vērtējumu. Sevi motivēt mēs iemācāmies ar laiku, bet vienlaikus motivācija ir arī smadzeņu spēja, tāpēc atšķirīgiem cilvēkiem tā ir atšķirīga, un tas izpaužas jau bērnībā. Ir bērni, kurus ir ļoti viegli iekārdināt ar jebko, viņš vienmēr ir gatavs iet un darīt – nolikt zābaciņus, izpildīt mājasdarbu, nomazgāt traukus… Bieži vien tie ir bērniņi, kas ir rāmāki, mierīgāki un paklausīgāki. Un ir arī tādi bērni, kurus kārdini kā kārdinādams, viņam to nevajag! Viņš nekārtos istabu, jo var iztikt bez filmiņas. «Labi. Man nevajag.» Viņa smadzeņu darbības dēļ viņam ir daudz grūtāk sevi motivēt konkrētai darbībai. Tuvoties vai bēgt Ir divu veidu motivācija. Mēs varam tuvoties mērķim vai arī izvairīties no nepatikšanām. Iztēlojamies, ka pirms 10 000 gadiem alā sēž ģimene, un pēkšņi aiz alas ārā atskan šausmīgi skaļš troksnis. Viņu motivācija šajā brīdī būs bēgt dziļāk alā un izlikties par beigtiem. Lai es izdzīvotu, man bieži vien ir jāsastingst, jāizliekas par beigtu vai jābēg, ko kājas nes. Bet, ja tā pati ģimene, sēžot alā, dzird, ka aiz tās ir kāda čubināšanās, un rodas aizdomas, ka tur ir zaķītis, ko varētu likt katlā, tad smadzenes sūtīs signālu ķert to rokās. Ir bērni, kuriem vairāk ir tendence tuvoties, iet uz priekšu, iet virsū darbiņam, un ir bērni (un [...]

By |novembris 5th, 2021|Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized|Comments Off on Kā stiprināt bērna motivāciju mācīties

Nosaka kārtību attālināta izglītības procesa īstenošanai Ventspils skolās

Ceturtdien, 28. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu, kā pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs īstenojams attālināts izglītības process. Lai stingri ievērotu visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai un nodrošinātu operatīvas izmaiņas izglītības procesa organizācijā, dome pilnvaroja Ventspils Izglītības pārvaldi saskaņot izglītības iestāžu vadītāju lēmumus par attālinātu mācību nodrošināšanu. Ar domes lēmumu Izglītības pārvaldei uzdots apkopot informāciju par izglītības iestāžu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem mācību procesu īstenot attālināti un informēt par to Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Tāpat Izglītības pārvalde sniegs metodisku atbalstu izglītības iestāžu iekšējo normatīvo aktu izstrādei, kas saistīti ar attālināta izglītības procesa īstenošanu. Izglītības iestāžu vadītāji pieņem lēmumus par izglītības procesa īstenošanu attālināti, ja ir noteikti karantīnas vai izolācijas pasākumi, piemēram, skolēnam, vienai klasei vai visai izglītības iestādei. Attālinātas mācības var tikt īstenotas arī tad, ja karantīnas vai izolācijas pasākumi noteikti mācību priekšmeta skolotājam un viņš ir piekritis, ka var turpināt mācību procesu īstenot attālināti. Attālinātā izglītības procesa laikā pašvaldība nodrošinās pārtikas paku izsniegšanu 1. līdz 12. klašu skolēniem. 1. līdz 4. klašu skolēniem finansējums pārtikas pakām būs 1,79 eiro dienā un to veido valsts finansējums brīvpusdienām 0,71 eiro dienā, kā arī pašvaldības līdzfinansējums 1,08 eiro dienā. Savukārt 5. līdz 12. klašu skolēnu pārtikas pakām pašvaldības finansējuma apmērs paredzēts ne mazāk kā 1,09 eiro dienā. 29.10.2021.

By |oktobris 29th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Nosaka kārtību attālināta izglītības procesa īstenošanai Ventspils skolās

Ventspils pieteiksies dalībai UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā

Ceturtdien, 28. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu iesniegt pieteikumu dalībai UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā. Šādu tīklu izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, apvienojot200 UNESCO dalībvalstu pilsētas, kas apņēmušās īstenot mūžizglītību. Un tā misija ir atbalstīt un paātrināt mūžizglītības praksi pasaules kopienās, veicinot politisko dialogu un vienaudžu mācīšanos starp dalībvalstu pilsētām. Ventspili kā izglītības pilsētu raksturo iespējas iegūt visu līmeņu izglītību, sākot no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai, kā arī plašais piedāvājums iedzīvotājiem turpināt pilnveidoties dažādās mūžizglītības programmās. Ventspilī izglītības joma ir ne tikai formālā izglītība, bet tā ar bibliotēku, muzeju, Mākslas skolas, Mūzikas vidusskolas aktivitātēm caurvij kultūras un mākslas nozari. Uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā nozīmīga loma ir nepieciešamo speciālistu sagatavošanai Ventspils Augstskolā un Ventspils Tehnikumā, kā arī piedāvātajām pārkvalifikācijas programmām. Arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ir integrēta izglītībā, iesaistot ventspilniekus digitālajās apmācībās jau no mazotnes, bet jau nākamgad durvis vērs Zinātnes centrs “VIZIUM”. Dalība UNESCO Izglītības pilsētu tīklā būs lieliska iespēja informācijas un pieredzes apmaiņai par mūžizglītības veicināšanu, sekmēs sadarbību izglītības jomā ar pilsētām visā pasaulē, cels Ventspils atpazīstamību pasaules mērogā, kā arī sniegs pieeju UNESCO Mūžizglītības institūta materiāliem un citu UNESCO un ANO sadarbības organizāciju dokumentiem izglītības piedāvājuma pilnveidošanai pilsētā.  29.10.2021.

By |oktobris 29th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils pieteiksies dalībai UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā

Ventspils muzejs piedāvā atraktīvas attālinātās programmas

Ārkārtas situācijā atkal ir jaunas pārmaiņas, kurām pielāgojoties, Ventspils muzejs rod risinājumu sava izglītojošā uzdevuma veikšanai – muzejpedagogi ir sagatavojuši skolām un arī ģimenēm vai kolektīviem tematiski daudzveidīgas attālinātās muzejpedagoģiskās nodarbības Zoom platformā. Mārtiņdiena it tik tuvu! Piejūras brīvdabas muzejs piedāvā aktuālu attālināto nodarbību “Mārtiņdienu gaidot”, – piedzīvo tradicionālu latviešu gatavošanos rudens gadskārtu ieražu svētkiem – Mārtiņdienai, kas pirms svētku svinēšanas katrā saimniecībā ir jāspēj izdarīt un atklājumi, – kas ir budēļi, lielā sieva, mazais vīrs un citi savādie jautrie Mārtiņbērni. Nodarbība piemērota pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu grupām. https://bit.ly/3jGC7gN Patriotiskā noskaņā Amatu māja aicina uz attālināto nodarbību “Runājošais tautastērps”. Kādreiz tērps bija kā vizītkarte, pēc tā varēja noteikt, cik turīgs ir tērpa nēsātājs, kurā Latvijas daļā viņš dzīvo, kāds ir viņa statuss sabiedrībā un pat kāds ir nēsātāja ģimenes stāvoklis. Īpaši daiļrunīgi šajā ziņā ir tautastērpi. Izzini, ar ko atšķiras goda tērps no darba tērpa, atklāj, kas ir arheoloģiskais un etnogrāfiskais tautas tērps, klausies kā skan latviešu tautas tērps, kā klaudz stelles, tērpu darinot. Nodarbība piemērota sākumskolas, pamatskolas vecuma skolēnu grupām. https://bit.ly/3xLkYaC Vēl Amatu mājā muzejpedagoģiskā nodarbībā “Leģenda par Zelta saktu” uzzināsim kā tērpa rota var kļūt par leģendas pamatu. Kā 18. gs. ēkā, tagadējā Amatu mājā, nonāca zelta saktiņa? Kam tā varēja piederēt? Kāpēc zeltlieta ir bez meistara zīmoga? Nodarbībā mēģināsim atbildēt uz šiem jautājumiem, iepazīstot Ventspils 18. gs. vēsturi interaktīvā veidā, pašiem iesaistoties šajos vēstures mirkļos un, dzīvojot līdzi skolotāja Fridriha un zvejnieka meitas Annas mīlas stāstam.bit.ly/3u2rFDT Livonijas ordeņa pils muzejpedagogs piedāvā izglītības programmu “Svārki, brunči, lindraki”. Arī 21. gadsimts nav atteicies no šī apģērba. Nodarbība sniedz ieskatu tērpu vēsturē, atrod saikni starp vēstures mantojumu un mūsdienu modi, akcentējot lokālo kontekstu un Ventspils muzeja pētījumus, piemēram, par Kurzemei raksturīgajām īpašajām jostām – sleņģenēm. Nodarbība piemērota pamatskolas un [...]

By |oktobris 28th, 2021|Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija|Comments Off on Ventspils muzejs piedāvā atraktīvas attālinātās programmas

“Pasaka” saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmi

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” ir starp tām 22 Latvijas izglītības iestādēm, kas š.g. aprīlī ieguva “eTwinning Skola” statusu. Oktobra beigās izglītības iestādes saņem arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli. “eTwinning Skola” statusu “Pasaka” saņēmusi pirmo reizi un šādi novērtēta iestādes aktīvā iesaistīšanās eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Tā iegūšana apliecina, ka izglītības iestādē darbojas aktīva skolotāju komanda, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, izglītības iestādē veicina digitālo pratību un interneta drošību. eTwinning aktīvie projektu īstenotāji PII “Pasaka” ir Anita Odorska, Antra Vītola, Jeļena Samoilo, Linda Pūpola, Līga Ikauniece, Marika Lemberga, Nataļja Rubīna, Oļesja Griščenko un Valda Venckus. Arī šajā mācību gadā eTwinning skolotāju kopienai pievienojušies jauni “Pasakas” pedagogi, kuri ir radoši, atvērti jaunajam, vēlas mūsdienīgi strādāt un izmantot digitālos rīkus mācību procesā, gūt jaunas idejas un apmainīties ar tām arī ar citiem pedagogiem nacionālā un starptautiskā līmenī. “Piešķirtais "eTwinning Skola" statuss apliecina izglītības iestādes izaugsmi – ar inovācijām, jēgpilnām mācībām, kompetenču pieejai, sadarbībai projektu īstenošanā. Mēs jūtamies ļoti lepni, ka mūsu darbs tiek novērtēts un varam mūsu izglītojamiem nodrošināt interesantāku, idejām un metodēm bagātāku ikdienu,” stāsta eTwinning projektos iesaistītā PII “Pasaka” logopēde Linda Pūpola. PII “Pasaka” eTwinning tīklā darbojas kopš 2014. gada. Kopumā īstenoti 11 sadarbības projekti, tai skaitā vairāki starptautiska mēroga sadarbības projekti ar mērķi veicināt bērnu izpratni par kultūras mantojumu, nacionālo simboliku, toleranci pret citām kultūrām, sekmēt valodu apguvi un mācīt jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu. Vairāki starptautiska mēroga projekti ir ieguvuši Kvalitātes sertifikātus, kas apliecina projekta atbilstību noteiktiem nacionāla un Eiropas mēroga standartiem. eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte. Pašlaik eTwinning.net [...]