Pirmskolas izglītības aktuālā informācija

/Pirmskolas izglītības aktuālā informācija

Izglītības iestādēs norit remontdarbi

Lai sagatavotu izglītības iestādes jaunajam mācību gadam, vasarā norit dažādi remontdarbi iestāžu ēkās un teritorijās. Septiņās skolās notiek apsardzes sistēmu izbūve, sešās skolās tiek uzstādīti kabeļi videonovērošanas sistēmām. Šogad pirmajā būvdarbu kārtā tiek izbūvēti vājstrāvas tīkli videonovērošanas sistēmām, savukārt videonovērošanas kameras skolās tiks izvietotas 2025.gada vasarā otrās būvdarbu kārtas ietvaros. Rūpējoties par bērnudārza audzēkņu un darbinieku drošību, bērnudārza “Pasaka” ēkas 2.stāvā tiek veikta elektriskā apgaismojuma atjaunošana un ugunsgrēku signalizācijas izbūve. Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, izglītības iestādēs daļēji tiek veikta gaismekļu nomaiņa uz LED apgaismojumu. Bērnudārzu teritorijās tiek veikti rotaļu iekārtu remonti. Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas ēkā tiks veikta jumta terases virs skolas ēdamzāles atjaunošana. Remontdarbus plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam. 10.07.2024.

By |jūlijs 10th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Izglītības iestādēs norit remontdarbi

2024. gada pavasara/ vasaras izlaidumi

Publicējam plānotos 2023./2024. mācību gada izlaidumu norises laikus Ventspils izglītības iestādēs. […]

By |jūlijs 4th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on 2024. gada pavasara/ vasaras izlaidumi

Pedagogi tikās iekļaujošās izglītības forumā

Jau trešo gadu pēc kārtas Ventspils pilsētas un novada pedagogi - atbalsta sniedzēji tikās Ventspils Jaunrades namā Ventspils Izglītības pārvaldes rīkotajā  iekļaujošās izglītības forumā  “ ATBALSTS? ATBALSTS! ATBALSTS…”. Pasākuma ievadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 12 pedagogi saņēma Ventspils Izglītības pārvaldes atzinības rakstus par ieguldījumu atbalsta sniegšanā, savukārt pasākuma noslēgumā 18 pedagogiem tika izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu “Skolotāja profesionālā darbība, īstenojot mācības latviešu valodā sākumskolā un pamatskolā”. Iekļaujošās izglītības forumā uzstājās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes  asociētā profesore, vadošā pētniece Ieva Margeviča-Grinberga ar lekciju “Personalizētas mācīšanās  veicināšana iekļaujošajā izglītībā” un Pusaudžu resursu centra Ventspils filiāles vadītāja, klīniskā un organizāciju psiholoģe Jolanta Segliņa - Gluškova ar lekciju "Izdegšanas menedžments jeb kā strādāt un palikt mentāli veselam - izaicinājumi un iespējas". Noslēdzoties starptautiskā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektam  “Laužot  stereotipus”, foruma izskaņā projekta vadītāja - Pārventas pamatskolas direktore Vēsma Laurecka sniedza informācija par projekta ietvaros paveikto. Projekta “Laužot stereotipus” realizācija tika uzsākta 2023.gada martā, un to īsteno vadošais projekta partneris Ventspils Izglītības pārvalde un partnerorganizācijas Metropolijas Lietišķo zinātņu universitāte (Helsinki, Somija) un Narvas valodu licejs (Igaunija). Projekta mērķis ir  rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Lai pilnveidotu atbalsta sistēmu izglītojamiem un viņu vecākiem, izglītības iestāžu atbalsta jomas speciālisti – psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi, speciālās izglītības skolotāji - tikās  pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā, Igaunijā un Somijā. Tāpat projekta ietvaros tika veidotas darba grupas un apmācības ne tikai vispārizglītojošo skolu, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Projekta ietvaros ir izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas iekļaujošās vides veidošanai, kura būs pieejama jebkurai izglītības iestādei. Projekta īstenošana noslēdzas šā gada augustā. 10.06.2024.

By |jūnijs 10th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pedagogi tikās iekļaujošās izglītības forumā

Pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu izglītībā

Bērnu svētku ietvaros 2.jūnijā  Ventspils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš pasniedza Ventspils valstspilsētas pašvaldības atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu bijušajām bērnudārzu vadītājām un skolotājām. Atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti izglītības pakalpojumu nodrošināšanā Ventspilī, sekmējot izglītojamo augstus mācību sasniegumus” saņēma bijušā bērnudārza “Vāverīte” vadītāja Anda Brūkle. A. Brūkle strādājusi par vadītāju bērnudārzā “Vāverīte” kopš 1996. gada, bet no š.g. 31.maija ir nolēmusi doties pelnītā atpūtā. A.Brūkles vadītais bērnudārzs “Vāverīte” pastāvīgi uzrādījis augstus rezultātus audzēkņu sagatavošanā pamatizglītības uzsākšanai.  Bērnudārzs ir pieprasīts ventspilnieku jauno vecāku vidū, un vecāku pozitīvās atsauksmes par iestādes vadītājas vadīto kolektīvu veicina jauno vecāku vēlmi izvēlēties bērnudārzu “Vāverīte” par vietu, kurā viņu bērni apgūs pirmsskolas izglītības zināšanas. Atzinības raksts “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti izglītības pakalpojumu nodrošināšanā un iekļaujošās izglītības attīstībā Ventspilī” piešķirts arī bijušajai bērnudārza “Eglīte” vadītājai Inārai Naglei. Ināra Nagle strādājusi par vadītāju bērnudārzā “Eglīte” kopš 2000. gada, bet no š.g. 31.maija ir nolēmusi doties pelnītā atpūtā. Bērnudārzā “Eglīte” šobrīd tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Bērnudārzā “Eglīte” 2022. gada aprīlī tika atvērtas divas grupiņas 44 ukraiņu bērniem, kas darbojās līdz 2023. gada 31. augustam. No 2023.gada 1.septembra ukraiņu civiliedzīvotāju bērni tika integrēti citās grupās. Lai sekmētu pāreju uz izglītības procesu valsts valodā, šajā mācību gadā bērnudārzs “Eglīte” aktīvi iesaistījies “Vienota skola” pieejas īstenošanā. Ar Atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti kultūrizglītības nodrošināšanā Ventspilī” apbalvota Inga Spodiņuka. I. Spodiņuka Ventspils Jaunrades namā strādā 23 gadus un vada mūsdienu deju studiju “Skorpions”. Šo gadu laikā dejotprasmi apguvuši vairāk kā 600 bērni vecumā no 3 līdz 19 gadiem. Skolotāja ar savu enerģiju un milzīgajām darba spējām iedvesmo audzēkņus. Viņa pati dejām veido horeogrāfiju, piemeklē nepieciešamo mūziku, modelē un šuj [...]

By |jūnijs 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu izglītībā

Izveidota Ventspils izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, mūsdienīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības attīstību Ventspilī, Ventspils Izglītības pārvalde ir izstrādājusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 2024.-2030. gadam, ko ar lēmumu ceturtdien, 30. maijā, apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. Stratēģijā ir sniegts šobrīd Ventspilī nodrošinātās vispārējās, profesionālās, augstākās un mūžizglītības apskats, kā arī veikta izglītības jomas SVID analīze. Ņemot vērā iespējamo iedzīvotāju skaita samazinājumu nākotnē, izmaiņas izglītības pakalpojumu normatīvajā regulējumā, kā arī pāreju mācībām valsts valodā, stratēģijā aprakstīti izglītības iestāžu tīkla turpmākās attīstības pamatprincipi un iespējamie attīstības scenāriji. Pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt dinamisku, radošus, konkurētspējīgu un atbalstošu izglītības ekosistēmu Ventspilī, lai bērni varētu izaugt veselīgā vidē un radoši mācīties. Lai šo mērķi sasniegtu, galvenās pilsētas prioritātes izglītības jomā ir piesaistīt augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus pedagogus un akadēmisko personālu, nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanai orientētu izglītības piedāvājumu, sniegt atbalstu ikviena izaugsmei un nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību.  Pašvaldības izglītības ekosistēmas nepieciešamību izriet no Izglītības likuma, kas nosaka, ka pašvaldībai ir jāizveido sistēma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūža garumā. Tajā ir paredzēts, ka izglītības jomā jāsadarbojas pašvaldības, privātajām un valsts izglītības iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, citām pašvaldībām, koordinējot izglītības īstenošanu visās izglītības programmās un pakāpēs. 31.05.2024.

By |jūnijs 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Izveidota Ventspils izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam

Apvienos Pārventas bērnudārzus

Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu no 2024. gada 1. septembra  apvienot Ventas labā krasta pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne”, “Margrietiņa” un “Pasaka”. Ņemot vērā lielo vecāku pieprasījumu pēc bērnudārza “Varavīksne” pakalpojumiem, kā arī iestādes veiksmīgi realizētās pirmsskolas izglītības programmas, tika lemts izglītības iestādes juridiski apvienot ar nosaukumu “Varavīksne”. Praktiski pirmsskolas izglītība tiks nodrošināta esošajās bērnudārzu telpās: Lidotāju ielā 11A (bērnudārzs “Varavīksne”), P.Stradiņa ielā 10, (līdzšinējais bērnudārzs “Margrietiņa”) un Ugāles ielā 15 (līdzšinējais bērnudārzs “Pasaka”). Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā bērnudārzu audzēkņu skaita izmaiņas pēdējo gadu laikā, telpu kapacitāti un bērnudārzu piepildījumu. Piemēram, bērnudārzs “Varavīksne” jau darbojas ar maksimālo bērnu skaitu, kā arī pirmsskolu pieteikumu reģistrā esošais pieteikumu skaits uz bērnudārzu “Varavīksne” ir lielāks nekā iestādes spēja uzņemt izglītojamos, bet bērnudārzos “Margrietiņa” un “Pasaka” teju visās grupiņās pieejamas brīvas vietas. Vērtējot iedzīvotāju lielo pieprasījumu pēc bērnudārza “Varavīksne” sniegtajiem pakalpojumiem, tiek apliecināta iestādes labā reputācija un uzteikts tās paveiktais darbs jauno ventspilnieku sagatavošanai skolai. Tādēļ bērnudārzam “Varavīksne” trīs bērnudārzu apvienošanas rezultātā tiek uzticēta virsvadība izglītības programmu realizācijas ziņā. Veicot bērnudārzu “Varavīksne”, “Margrietiņa” un “Pasaka” apvienošanu, tiks nodrošināts daudzveidīgs mācību saturs un mācību process ar optimālu cilvēkresursu pieejamību un racionālu pašvaldības finansējuma izlietojumu. Tiks izveidota perspektīva un ilgtspējīga Ventspils valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Ventas labajā krastā, kas veicinās “Vienotas skolas” ieviešanu pārejā uz mācībām valsts valodā un nodrošinās kvalitatīvu, un iekļaujošu pirmsskolas izglītību. 31.05.2024.

By |maijs 31st, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Apvienos Pārventas bērnudārzus

Apstiprina bērnudārzu “Eglīte” un “Vāverīte” jaunās vadītājas

Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Līgu Ikaunieci par bērnudārza “Eglīte” vadītāju un Ilonu Palmu par bērnudārza “Vāverīte” vadītāju. Abu bērnudārzu jauno vadītāju atlasei  Ventspils Izglītības pārvaldes rīkoja atklātu konkursu, jo, kā jau iepriekš ziņots, šī gada 31.maijā pelnītā atpūtā dosies līdzšinējā bērnudārza “Eglīte” vadītāja Ināra Nagle, kura bērnudārzu vadījusi kopš 2001.gada, kā arī bērnudārza “Vāverīte” vadītāja Anda Brūkle, kura bērnudārzu vadījusi kopš 1996.gada. Lai turpinātu veiksmīgu bērnudārzu darbību, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome bērnudārza “Eglīte” vadītājas amatā apstiprināja Līgu Ikaunieci, savukārt bērnudārza “Vāverīte” vadītājas amatā - Ilonu Palmu. Abas jaunās vadītājas darbu attiecīgajos bērnudārzos uzsāks šī gada 31.maijā. Līga Ikauniece ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju. 2013. gadā viņa uzsākusi dabu  bērnudārzā “Pasaka” kā pirmsskolas izglītības skolotāja, bet no 2018. gada ir bērnudārza “Pasaka” vadītājas vietniece izglītības jomā. Līgai Ikauniecei ir pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” vadītājam atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī pedagoģiskā darba pieredze un  pieredze vadības darbā. Ilona Palma ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu vadības zinībās izglītības vadībā, kā arī pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju. Ņemot vērā, ka Ilona Palma ir strādājusi gan par bērnudārza audzinātāju, gan metodiķi, kā arī gandrīz sešus gadus vadījusi Liepājas pilsētas bērnudārzu “Margrietiņa”, Ilonai Palmai ir pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājam atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī  pedagoģiskā darba pieredze un  pieredze vadības darbā. 31.05.2024.

By |maijs 31st, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprina bērnudārzu “Eglīte” un “Vāverīte” jaunās vadītājas

Palīdz vecāku un vienaudžu labais piemērs

Turpinot pētīt, kas veicina lasītprasmes attīstību bērniem, devāmies pēc padoma uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Skolotājas uzsver, ka ļoti svarīgs ir vecāku piemērs – ja vecāki lasa, arī bērnus var vieglāk pievērst lasīšanai. Iedvesmojošs ir arī vienaudžu labais piemērs. Sākt no mazotnes Pirmsskolas izglītības iestādes Varavīksne vadītājas vietniece, Ventspils pirmsskolu koordinatore Kristīne Seržante uzsver, ka iestādē bērnus lasītprasmei sāk pievērst jau pašā mazotnē. Jau jaunākajās grupās, piemēram, mācoties par dzīvniekiem, bērni apskatīs ne tikai dzīvnieku attēlus vai formiņas – būs arī uzrakstīts, kā dzīvnieku sauc. «Tādā veidā bērni it kā netīši iemācās lasīt. Sākam ar netīšo mācīšanos, līdz nonākam līdz apzinātai, kad bērni jau prot lasīt,» stāsta skolotāja. Bērni tāpat mācās sameklēt savu iezīmēto vietu rīta aplītim pēc sava vārda pirmā burta, skatās, kāds burtiņš ir kaimiņam. Varavīksnē plaši izmanto Montesori pedagoģijas materiālus, jo tieši praktiskās dzīves vingrinājumi mazā vecumā, piemēram, bēršana, liešana, mazgāšana, slaucīšana, veicina bērnu roku attīstību, kas vajadzīga lasītprasmei un arī rakstītprasmei. No trīs gadu vecuma bērniem grupās ir pieejami Montesori materiāli ar rakstītajiem burtiem. «Šķiet – vajadzētu sākt ar drukātajiem – tas mums tāds stereotips –, bet nē, tieši otrādi – ir jāsāk ar šiem burtiem,» skaidro Seržante. Sākumā bērni strādā ar vārda paraudziņu, piemeklējot kastē burtus un uzliekot tos virs uzrakstītā. Pēc tam viņi jau liek vārdus pēc parauga. Vecākajās grupās, kad bērni jau prot burtus un zina visas skaņas, viņi paši jau saliek vārdus un uzreiz cenšas tos arī pierakstīt. Lielisks materiāls esot kustīgais alfabēts, ko daudzi gan baidoties izmantot, taču tas lieliski strādājot. Īpaši tad, ja grupā ir mazākumtautību bērni, noder zīmītes ar uzrakstiem pie dažādiem priekšmetiem, piemēram, tādām praktiskām lietām kā durvis, slēdzis, galds, krēsls. Skolotāja labprāt izmanto arī digitālus rīkus, kuros bērni var atrast burtam atbilstošo skaņu vai salikt vārdus, izmantojot vārdu režģi. «Digitālā joma ir [...]

By |maijs 27th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Palīdz vecāku un vienaudžu labais piemērs

Paziņojums par “Ventspils valstspilsētas izglītības stratēģijas 2024.- 2030. gadam” 1. redakcijas sabiedrisko apspriedi

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2024.gada 23. aprīlī plkst.17:30 tiešsaistē (attālināti) ZOOM platformā. “Ventspils valstspilsētas izglītības stratēģijas 2024.-2030.gadam” sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols pieejams ŠEIT. 08.05.2024.

By |maijs 8th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Paziņojums par “Ventspils valstspilsētas izglītības stratēģijas 2024.- 2030. gadam” 1. redakcijas sabiedrisko apspriedi

Notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam

Šodien, 23.aprīlī  notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam 2024.gada 28. martā Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu nodot izstrādāto  Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam publiskajai apspriešanai, kas ilgst no 2024. gada 8. aprīļa līdz 7. maijam. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli un veicinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, publiskās apspriešanas ietvaros Izglītības pārvalde aicina iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriedi, kas  notiks šodien, 23.aprīlī plkst. 17.30 tiešsaistē  Zoom platformā (saite ŠEIT). Iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama. Sabiedriskās apspriedes laikā pašvaldības speciālisti interesentus iepazīstinās ar izstrādātās stratēģijas 1.redakciju, kā arī atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Ar Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv ŠEIT un portālā geolatvija.lv. Savukārt, dokuments drukātā formātā ir pieejams Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, (1. stāvā pie dežuranta) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Izglītības pārvalde”, Raiņa ielā 10, Ventspilī, (2. stāvā) iestāžu darba laikā. 23.04.2024.

By |aprīlis 23rd, 2024|Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija|Comments Off on Notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam