Vispārējās izglītības ziņas

/Vispārējās izglītības ziņas

Pedagogi tikās iekļaujošās izglītības forumā

Jau trešo gadu pēc kārtas Ventspils pilsētas un novada pedagogi - atbalsta sniedzēji tikās Ventspils Jaunrades namā Ventspils Izglītības pārvaldes rīkotajā  iekļaujošās izglītības forumā  “ ATBALSTS? ATBALSTS! ATBALSTS…”. Pasākuma ievadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 12 pedagogi saņēma Ventspils Izglītības pārvaldes atzinības rakstus par ieguldījumu atbalsta sniegšanā, savukārt pasākuma noslēgumā 18 pedagogiem tika izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu “Skolotāja profesionālā darbība, īstenojot mācības latviešu valodā sākumskolā un pamatskolā”. Iekļaujošās izglītības forumā uzstājās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes  asociētā profesore, vadošā pētniece Ieva Margeviča-Grinberga ar lekciju “Personalizētas mācīšanās  veicināšana iekļaujošajā izglītībā” un Pusaudžu resursu centra Ventspils filiāles vadītāja, klīniskā un organizāciju psiholoģe Jolanta Segliņa - Gluškova ar lekciju "Izdegšanas menedžments jeb kā strādāt un palikt mentāli veselam - izaicinājumi un iespējas". Noslēdzoties starptautiskā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektam  “Laužot  stereotipus”, foruma izskaņā projekta vadītāja - Pārventas pamatskolas direktore Vēsma Laurecka sniedza informācija par projekta ietvaros paveikto. Projekta “Laužot stereotipus” realizācija tika uzsākta 2023.gada martā, un to īsteno vadošais projekta partneris Ventspils Izglītības pārvalde un partnerorganizācijas Metropolijas Lietišķo zinātņu universitāte (Helsinki, Somija) un Narvas valodu licejs (Igaunija). Projekta mērķis ir  rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Lai pilnveidotu atbalsta sistēmu izglītojamiem un viņu vecākiem, izglītības iestāžu atbalsta jomas speciālisti – psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi, speciālās izglītības skolotāji - tikās  pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā, Igaunijā un Somijā. Tāpat projekta ietvaros tika veidotas darba grupas un apmācības ne tikai vispārizglītojošo skolu, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Projekta ietvaros ir izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas iekļaujošās vides veidošanai, kura būs pieejama jebkurai izglītības iestādei. Projekta īstenošana noslēdzas šā gada augustā. 10.06.2024.

By |jūnijs 10th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pedagogi tikās iekļaujošās izglītības forumā

Pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu izglītībā

Bērnu svētku ietvaros 2.jūnijā  Ventspils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš pasniedza Ventspils valstspilsētas pašvaldības atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu bijušajām bērnudārzu vadītājām un skolotājām. Atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti izglītības pakalpojumu nodrošināšanā Ventspilī, sekmējot izglītojamo augstus mācību sasniegumus” saņēma bijušā bērnudārza “Vāverīte” vadītāja Anda Brūkle. A. Brūkle strādājusi par vadītāju bērnudārzā “Vāverīte” kopš 1996. gada, bet no š.g. 31.maija ir nolēmusi doties pelnītā atpūtā. A.Brūkles vadītais bērnudārzs “Vāverīte” pastāvīgi uzrādījis augstus rezultātus audzēkņu sagatavošanā pamatizglītības uzsākšanai.  Bērnudārzs ir pieprasīts ventspilnieku jauno vecāku vidū, un vecāku pozitīvās atsauksmes par iestādes vadītājas vadīto kolektīvu veicina jauno vecāku vēlmi izvēlēties bērnudārzu “Vāverīte” par vietu, kurā viņu bērni apgūs pirmsskolas izglītības zināšanas. Atzinības raksts “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti izglītības pakalpojumu nodrošināšanā un iekļaujošās izglītības attīstībā Ventspilī” piešķirts arī bijušajai bērnudārza “Eglīte” vadītājai Inārai Naglei. Ināra Nagle strādājusi par vadītāju bērnudārzā “Eglīte” kopš 2000. gada, bet no š.g. 31.maija ir nolēmusi doties pelnītā atpūtā. Bērnudārzā “Eglīte” šobrīd tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Bērnudārzā “Eglīte” 2022. gada aprīlī tika atvērtas divas grupiņas 44 ukraiņu bērniem, kas darbojās līdz 2023. gada 31. augustam. No 2023.gada 1.septembra ukraiņu civiliedzīvotāju bērni tika integrēti citās grupās. Lai sekmētu pāreju uz izglītības procesu valsts valodā, šajā mācību gadā bērnudārzs “Eglīte” aktīvi iesaistījies “Vienota skola” pieejas īstenošanā. Ar Atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti kultūrizglītības nodrošināšanā Ventspilī” apbalvota Inga Spodiņuka. I. Spodiņuka Ventspils Jaunrades namā strādā 23 gadus un vada mūsdienu deju studiju “Skorpions”. Šo gadu laikā dejotprasmi apguvuši vairāk kā 600 bērni vecumā no 3 līdz 19 gadiem. Skolotāja ar savu enerģiju un milzīgajām darba spējām iedvesmo audzēkņus. Viņa pati dejām veido horeogrāfiju, piemeklē nepieciešamo mūziku, modelē un šuj [...]

By |jūnijs 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu izglītībā

Izveidota Ventspils izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, mūsdienīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības attīstību Ventspilī, Ventspils Izglītības pārvalde ir izstrādājusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 2024.-2030. gadam, ko ar lēmumu ceturtdien, 30. maijā, apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. Stratēģijā ir sniegts šobrīd Ventspilī nodrošinātās vispārējās, profesionālās, augstākās un mūžizglītības apskats, kā arī veikta izglītības jomas SVID analīze. Ņemot vērā iespējamo iedzīvotāju skaita samazinājumu nākotnē, izmaiņas izglītības pakalpojumu normatīvajā regulējumā, kā arī pāreju mācībām valsts valodā, stratēģijā aprakstīti izglītības iestāžu tīkla turpmākās attīstības pamatprincipi un iespējamie attīstības scenāriji. Pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt dinamisku, radošus, konkurētspējīgu un atbalstošu izglītības ekosistēmu Ventspilī, lai bērni varētu izaugt veselīgā vidē un radoši mācīties. Lai šo mērķi sasniegtu, galvenās pilsētas prioritātes izglītības jomā ir piesaistīt augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus pedagogus un akadēmisko personālu, nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanai orientētu izglītības piedāvājumu, sniegt atbalstu ikviena izaugsmei un nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību.  Pašvaldības izglītības ekosistēmas nepieciešamību izriet no Izglītības likuma, kas nosaka, ka pašvaldībai ir jāizveido sistēma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūža garumā. Tajā ir paredzēts, ka izglītības jomā jāsadarbojas pašvaldības, privātajām un valsts izglītības iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, citām pašvaldībām, koordinējot izglītības īstenošanu visās izglītības programmās un pakāpēs. 31.05.2024.

By |jūnijs 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Izveidota Ventspils izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam

Reorganizēs pamatskolas Pārventā

Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu ar 2025. gada 1. septembri Pārventā izveidot jaunu Ventspils valstspilsētas pašvaldības pamatizglītības iestādi, reorganizējot Ventspils 3. pamatskolu un Ventspils Pārventas pamatskolu. Mācības nākamajā, 2024./2025. mācību gadā, turpināsies kā ierasts – Ventspils 3. pamatskolā un Ventspils Pārventas pamatskolā. Lēmums apvienot šīs pamatskolas tika pieņemts, jo valsts mērogā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvajam ziņojumam “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā” minētajam tiek paredzēts noteikt minimālo skolēnu skaitu klašu grupās. Jau šobrīd 3. pamatskolā un Pārventas pamatskolā kopā mācās aptuveni 600 skolēni, kas ir par 70 skolēniem mazāk nekā pirms pieciem gadiem, un prognozes liecina par iespējamu skolēnu skaita samazināšanos arī turpmāk. Tas nozīmē, ka abas Ventas labā krasta pamatskolas IZM noteiktajiem kritērijiem dažos klašu grupu posmos neatbilst. Turklāt, ja netiks veikta šo pamatskolu apvienošana, līdz ar jaunā pedagogu atalgojuma finansēšanas modeļa “Programma skolā” ieviešanu, pašvaldība zaudēs valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu atalgojumam. Veicot reorganizāciju, Ventas labajā krastā atbilstoši valsts regulējumam tiks izveidota perspektīva un ilgtspējīga izglītības iestāde, kas nodrošinās kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību atbilstoši ikviena izglītojamā vajadzībām. Reorganizējot izglītības iestādes, tiks nodrošināta racionāla un efektīva valsts un pašvaldības finansējuma izmantošana skolu materiāltehniskās bāzes uzturēšanai un cilvēkresursu pārvaldībai, kā arī tiks veicināta “Vienotas skolas” pieeja pārejā uz mācībām valsts valodā. 31.05.2024.

By |maijs 31st, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Reorganizēs pamatskolas Pārventā

Ventspils jaunieši dodas pie vēlēšanu urnām

28.maijā Ventspils Jauniešu mājās notika aktīva rosība, jo 10. – 12. klašu skolēniem no Ventspils  vidusskolām, Ventspils Tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas tika dota iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācijā.  Ierodoties Jauniešu mājā jeb vēlēšanu iecirknī, jaunieši, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,  tika reģistrēti  vēlētāju reģistrā un  informēti par vēlēšanu kārtību. Katram vēlētājam slēgtā balsojumā bija iespēja nobalsot par vienu no 16 partiju kandidātu sarakstiem. Apkopojot rezultātus, kopumā savu attieksmi vēlēšanu simulācijā pauda 425 dalībnieki jeb 77% no kopējā 10.-12.klašu skolēnu skaita. Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācija tika rīkota projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko realizē Ventspils Jauniešu māja sadarbībā ar biedrību “Attīstības fabrika”. Vēlēšanu dienā notika ne tikai aktīva balsošana, bet paralēli Ventspils Jauniešu mājas Facebook profila tiešraidē bija skatāmas intervijas ar jauniešiem un paneļdiskusijas par vēlēšanu procesu un jauniešu iesaisti vēlēšanu procesā. Lai izglītotu jauniešus par demokrātiju, vēlēšanu nozīmi un nepieciešamību iesaistīties politiskajos procesos, kā arī mobilizēt jauniešus piedalīties savās pirmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024. gada jūnijā, dalībniekiem projekta īstenošanas laikā tika organizētas vairākas aktivitātes. Tā, piemēram, dalībnieki, balstoties uz noteiktiem faktiem, mācījās  pilnveidot prasmi debatēt un argumentēt par Eiropas dalībvalstu aktuāliem jautājumiem, kā arī piedalījās starpskolu debašu turnīrā.  Jaunieši apmeklēja  lekciju “Eiropas Parlamenta vēlēšanas: “par” un “pret””, kur jauniešiem tika sniegts ieskats par Eiropas Savienību, par vēlēšanām, par līdzšinējo vēlētāju aktivitāti, kā arī tika diskutēts par dažādiem jautājumiem un tematiem, piemēram, vai atļaut Eiropas Savienībā  vēlēšanas no 16 gadu vecuma, kā arī par nepieciešamību pēc obligātas dalības Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Izglītības iestādēs ar aktīvu jauniešu līdzdalību tika organizētas “Demokrātijas stundas” un “Demokrātijas pēcpusdienas”, kurās jaunieši ieguva informāciju par Eiropas Savienību, par Eiropas Savienības  institūcijām, par vēlēšanām, par vēlētāju aktivitāti un katra cilvēka nozīmi lēmumu pieņemšanā. Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta [...]

By |maijs 29th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils jaunieši dodas pie vēlēšanu urnām

Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās. 27.maijā svinīgajā pasākumā Ventspils Jaunrades nama Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem 2023./2024. mācību gadā saņēma kopā 90 skolēni un 66 skolotāji. Latviešu valsts valodas 50.olimpiādē Ventspils Centra sākumskolas 6.klases skolniece Jasmīna Brutāne saņēmusi II pakāpes diplomu (skolotāja Līga Nēliusa). Angļu valodas 53. olimpiādē Ventspils Pārventas pamatskolas 8.klases skolēns Braiens Kalniņš saņēmis I pakāpes diplomu, Ventspils 2.vidusskolas 9.klases skolniece Milana Odincova saņēmusi II pakāpes diplomu (skolotāja Svetlana Jakovicka), bet Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Māra Lienīte Makstniece saņēmusi Atzinību (skolotāja Vija Jakovļeva). Krievu valodas valsts 25.olimpiādē Ventspils 2.vidusskolas 11.klases skolniece Aļika Avtuhova ieguvusi I pakāpes diplomu (skolotāja Svetlana Kuranova), Ventspils 6.vidusskolas 12.klases skolniece Evelina Novika ieguvusi II pakāpes diplomu (skolotāja Zaiga Dzene), savukārt Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Sabrina Grigorjeva ieguvusi III pakāpes diplomu (Irina Stuklova). Krievu valodas atklātā 25. olimpiādē 8.un 9.klasēm Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 8.klases skolniece Elza Milla Štrumfa ieguvusi Atzinību (skolotāja Svetlana Bērziņa), savukārt Vitālijs Soldatenko ieguvis III pakāpes diplomu un Angelina Zeļenkeviča ieguvusi Atzinību (abi Ventspils 2.vidusskolas 9.klases skolēni, skolotāja Svetlana Kuranova). Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 8.klases skolēns Olivers Matvejevs ieguvis 3.vietu Starptautiskā mūzikas olimpiādē Kiprā un 2.vietu X Latvijas mūzikas olimpiādē (skolotāja Rita Vēverbrante). X Latvijas mūzikas olimpiādē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolēns Daniels Širmanis un Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolniece Gabriella Dagne Garuti ieguvusi 3.vietu (abu skolotāja Rita Vēverbrante). XXII Latvijas Lingvistikas olimpiādē Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks Kārlis Gustavs Sūniņš ieguvis II pakāpes diplomu, savukārt 9.klases skolniece Gabriella Dafne Garuti un Valters Vieško ieguvuši Atzinību. Latvijas atklātā matemātikas olimpiādē Emīlija Driņģe ieguvusi 2.vietu, [...]

By |maijs 28th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Skolēniem un pedagogiem pasniegs Inovācijas fonda balvas

Lai godinātu 90 skolēnus, kuri aizvadītajā mācību gadā guvuši panākumus starptautiska, valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un sacensībās, kā arī pateiktos 66 pedagogiem, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā, pirmdien, 27.maijā, Ventspils Jaunrades namā tiks pasniegta Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izglītības inovācijas balvas. Plkst. 1400 Izglītības inovācijas balvas saņems skolēni par panākumiem konkursos un sporta sacensībās, savukārt plkst. 1600 Izglītības inovācijas balvas tiks pasniegtas skolēniem par sasniegumiem mācību olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Apbalvojuma mērķis ir veicināt izglītības jomas attīstību Ventspilī, piešķirot  naudas balvas pedagogiem un materiāli stimulējot talantīgos audzēkņus par pašvaldībai vai izglītības iestādei svarīgu sasniegumu. 22.05.2024.

By |maijs 22nd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Skolēniem un pedagogiem pasniegs Inovācijas fonda balvas

Bērni vasarā piedalīsies dienas nometnēs un radošās nodarbībās

Lai bērniem vasarā būtu iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, Ventspils izglītības iestādes piedāvā bērniem vasaras brīvlaikā apmeklēt dienas nometnes un radošās nodarbības. No 3. līdz 14.jūnijam 1.-3.klašu skolēniem savās izglītības iestādēs tiek organizētas brīvā laika pavadīšanas nodarbības. Izglītības iestāžu skolvadības sistēmā E-klase ir nosūtīta ziņa vecākiem par iespēju pieteikt bērnus nodarbībām. Topošajiem pirmklasniekiem jūlijā ir iespēja piedalīties Jaunrades nama organizētā dienas nometnē “Mazā prātnieka raibā pasaule”, kas divos posmos  norisināsies Ventspils 6. vidusskolas telpās . Vecākiem informācija par pieteikšanos nosūtīta skolvadības sistēmā E-klase un pieteikties var līdz 15. jūnijam. Savukārt, lai iepazīstinātu topošos pirmklasniekus ar skolotājiem un skolas vidi, izglītības iestādes vienu nedēļu augusta vidū bērniem organizēs iepazīšanās nodarbības. No 26.jūnija līdz 26.jūlijam Jaunrades namā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros 1.-5.klašu skolēniem -  kā ventspilniekiem, tā arī bērniem no Ukrainas tiks organizēta dienas nometne. Dienas nometne plānota divos posmos:  no 26.jūnija līdz 9.jūlijam un no 15. jūlija līdz 26. jūlijam. Pieteikšanās dalībai nometnē tiks izsludināta Ventspils Jaunrades nama mājas lapā 14. jūnijā un 4.jūlijā. Nometnes dalībnieku atlase uz nometnes pirmo posmu tiks veikta sadarbībā ar Ventspils Sociālo dienestu. Savukārt dienas nometnē “Vasariņa” 1.-5.klašu skolēniem Jaunrades namā būs iespēja aktīvi pavadīt laiku no 1. līdz 14.augustam. Pieteikšanās tiks izsludināta 16.jūlijā Jaunrades nama mājas lapā. Kā jau katru gadu jūnija sākumā Mākslas skola organizē plenēru saviem audzēkņiem.

By |maijs 17th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Bērni vasarā piedalīsies dienas nometnēs un radošās nodarbībās

2024. gada pavasara/ vasaras izlaidumi

Publicējam plānotos 2023./2024. mācību gada izlaidumu norises laikus Ventspils izglītības iestādēs. […]

By |maijs 17th, 2024|Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija|Comments Off on 2024. gada pavasara/ vasaras izlaidumi

Paziņojums par “Ventspils valstspilsētas izglītības stratēģijas 2024.- 2030. gadam” 1. redakcijas sabiedrisko apspriedi

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2024.gada 23. aprīlī plkst.17:30 tiešsaistē (attālināti) ZOOM platformā. “Ventspils valstspilsētas izglītības stratēģijas 2024.-2030.gadam” sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols pieejams ŠEIT. 08.05.2024.

By |maijs 8th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Paziņojums par “Ventspils valstspilsētas izglītības stratēģijas 2024.- 2030. gadam” 1. redakcijas sabiedrisko apspriedi