Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

/Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

Izsludināts stipendiju pretendentu atlases konkurss

Līdz 2022. gada 18. februārim aicinām pedagoģiskajās izglītības programmās studējošos iesniegt pieteikumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas pretendentu atlases konkursā. Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures vai par latviešu valodas un literatūras skolotājiem, kā arī pēc studiju beigšanas atbilstoši iegūtajai specialitātei stipendiju saņēmēji piekrīt strādāt vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ne mazāk kā trīs gadus. Par pretendentu var būt pilna vai nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas (vismaz trešā studiju gada) students. Stipendija mēnesī būs 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī un stipendiju izmaksās desmit mēnešus gadā. Ar stipendiju piešķiršanas kārtību un nosacījumiem aicinām iepazīties konkursa nolikumā: Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, pretendentu atlases konkursa nolikums (PDF). Pieteikuma veidlapas (1. un 2. pielikums) 26.01.2022.

By |janvāris 26th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Izsludināts stipendiju pretendentu atlases konkurss

Nosaka atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas stipendiju piešķiršanai

Ceturtdien, 20. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome noteica atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanai. Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures vai par latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem paredzēts, ka stipendija mēnesī būs 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī un stipendiju izmaksās desmit mēnešus gadā. Uz stipendiju varēs pretendēt tie studējošie, kuri apgūst iepriekš minētās pedagoģijas studiju programmas un pēc studiju beigšanas atbilstoši iegūtajai specialitātei piekrīt strādāt vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ne mazāk kā trīs gadus. Šobrīd Ventspils pašvaldības izglītības iestādēs nepieciešami 29 pedagogi, visbiežāk tie ir matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures skolotāji, kā arī latviešu valodas un literatūras skolotāji. Tuvākajā nākotnē šo pedagogu trūkums var apdraudēt pilnvērtīgu izglītības pieejamību, tādejādi stipendiju veidā tiks sniegts atbalsts jaunajiem speciālistiem, kā arī sekmēs jauno speciālistu piesaisti darbam Ventspils izglītības iestādēs. Stipendiju pretendentu atlases konkursu ar pieteikšanās nosacījumiem un kārtību Ventspils Izglītības pārvalde plāno izsludināt janvāra beigās. 21.01.2022.

By |janvāris 23rd, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Nosaka atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas stipendiju piešķiršanai

Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

Vairāku Ventspils skolu pašpārvaldes 2021. gada nogalē veiksmīgi īstenojušas jauniešu iniciatīvas projektus “Labbūtības ceļakarte skolā”. Labbūtības projektu mērķis bija sniegt atbalstu skolēnu pašpārvalžu iniciatīvām un īstenot tās skolas vidē. Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 2. vidusskolā un Ventspils 1. pamatskolā notika izglītojošas nodarbības ar lektoriem un psihologiem, iepazīstot tēmas par cīņu ar stresu, par stresa ietekmi uz jaunieša mentālo veselību, kā uzlabot savu emocionālo labsajūtu, kā veiksmīgāk plānot laiku un par vienaudžu sadarbības modeli “jaunietis jaunietim”. Ventspils 2. vidusskolā izveidota motivācijas siena. Tā kalpos kā vieta, kur skolēni var smelties iedvesmu gan mācībām, gan ikdienas darbiem, veidojot patīkamu un jauniešiem saistošu vidi skolā. Par tās uzturēšanu atbildību uzņēmusies skolēnu pašpārvalde. Notikušas nodarbības ar personības izaugsmes treneriem. Ventspils 4. vidusskolā notikušas vairākas nodarbības kopā ar speciālistiem. Psihologa – supervizora nodarbība jauniešiem palīdzēja izprast, kā labāk sadzīvot ar stresa situācijām, speciālists deva praktiskus ieteikumus un veicināja skolēnu komunikāciju. Rīgas koučinga skolas nodarbību laikā tika sniegti ne tikai teorētiski, bet arī praktiski padomi sevis attīstīšanai un savas labsajūtas uzlabošanai, tiešsaistes nodarbībās skolēni sastrādāja komandās tādējādi stiprinot pozitīvu savstarpējo sadarbību. Konsultācijās skolēnu pašpārvaldes dalībnieki ir apguvuši prasmes, kā labāk koordinēt pasākumus un efektīvāk organizēt savu brīvo laiku.  Ventspils 1. pamatskolā projekta aktivitātēs uzlabotas sadarbošanās spējas starp skolēniem, iepazīti jauni draugi no skolas vides. Pašpārvaldes dalībnieki ieguvuši jaunas prasmes un iemaņas pasākumu organizēšanā, vadīšanā. Kā lielisks ieguvums no projekta laikā īstenotajām aktivitātēm ir Sarunu forums, kas paliks kā ilglaicīga tradīcija skolā. Šī aktivitāte būs daļa no skolēnu pašpārvaldes pienākumiem, kas tiks organizēti katru gadu. Ventspils 1.pamatskola sadarbībā ar aktīvo jauniešu pašpārvaldi ir ieguvusi divus moderni iekārtotus un drošus labbūtības stūrīšus. Spēļu pēcpusdienas un neformālās tikšanās jaunizveidotajos labbūtības stūrīšos būs lietderīga brīvā laika pavadīšana iespēja skolēniem. Projekti tika īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas [...]

By |janvāris 13th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

Skolas mācību gada 2. semestri atsāks klātienē

Valstī turpinoties ārkārtas situācijai, Ventspils vispārizglītojošajās izglītības iestādēs trešdien, 5. janvārī, klātienē atsāksies mācību gada 2. semestris. Izglītības un zinātnes ministrija un Veselības ministrija ir mainījusi Covid-19 testēšanas kārtību janvārī, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības procesa īstenošanu klātienē. Pirms atgriešanās skolā Covid-19 testēšana jāveic visiem. Otrdienas, 4. janvāra, vakarā mājās Covid-19 paštests jāveic pilnīgi visiem 1. – 12. klašu skolēniem. Testēšanas komplektus skolas jau ir izdalījušas skolēniem pirms Ziemassvētkiem. Uz klātienes mācībām skolēni ierodas tikai ar negatīvu paštesta rezultātu. Paštestus janvāra sākumā veic arī visi pedagogi un darbinieki. Janvārī paredzēta biežāka testēšana un paštesti visiem būs jāveic mājās. Skolēni, pedagogi un pārējie darbinieki ar Covid-19 sertifikātiem paštestus mājās veiks 2 reizes nedēļā. Savukārt skolēni bez Covid-19 sertifikāta 2 reizes nedēļā veiks paštestus mājās un arī 1 reizi nedēļā pūla (kociņu) testu skolā. Par testēšanas grafiku skolas informēs ar e-Klases starpniecību. Paštestu izmantošanu skolās uzsāka jau novembrī un tie ļauj jau aptuveni 15  minūšu laikā uzzināt rezultātu, nedodoties uz laboratoriju. Tomēr pozitīva paštesta gadījumā būs jāveic apstiprinošs tests laboratorijā. Laboratorija “BIOR” ir sagatavojusi informatīvu video par paštesta veikšanu, aicinām to noskatīties! http://youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs Aicinām vecākus un skolēnus būt atbildīgiem un sekot līdzi veselības stāvoklim, kā arī ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Ja ir aizdomas par saslimšanu vai novēroti elpceļu saslimšanas simptomi, aicinām sazināties ar ārstu un kopā, izvērtējot situāciju, pieņemt lēmumu par skolas apmeklēšanu! 04.01.2022.

By |janvāris 4th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Skolas mācību gada 2. semestri atsāks klātienē

Apstiprināta rīcības programma kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam

Ceturtdien, 23. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt rīcības programmu 2022. - 2024. gadam kompetenču (lietpratības) attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam un monitoringam Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ir nepieciešams turpināt darbu pie pedagogu profesionālās pilnveides paaugstināšanas, kas ietver un turpina citādu pieeju mācību procesam, jaunu metožu un tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. Šāda rīcības programma ir nepieciešama, lai veicinātu mācīšanās un mācīšanas kvalitāti, paaugstinātu skolēnu ikdienas mācību sasniegumus Ventspils pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs saistībā ar jauno uz kompetencēm balstīto izglītības saturu, kuru uzsāka īstenot 2019. gadā pirmsskolas izglītības posmā un 2020. gadā pamatizglītības un vidējās izglītības posmos. Mācību procesā ir nepieciešams panākt, lai pedagoga darbs tiktu virzīts uz konkrēta rezultāta sasniegšanu katram izglītojamam katrā mācību stundā. Jaunā pieeja prasa īpašu pedagoga tālākizglītošanos un darba plānošanu, kas balstās uz vairāku pedagogu sadarbību dažādās mācību jomās. Programmas ilgtermiņa  mērķis ir panākt pedagogu tiešā darba uzlabošanu, nodrošinot radošu, inovatīvu, efektīvu un jēgpilnu mācību procesu, kas sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos. Programmas mērķis ir turpināt nodrošināt pedagogu - ekspertu konsultācijas, kas sniegtu profesionālu atbalstu pedagogiem, kā arī koordinēt jaunā mācību satura ieviešanu Ventspils skolās, nosakot atbildīgos mācību jomu koordinatorus. Par rīcības programmas īstenošanu atbildēs Ventspils Izglītības pārvalde. 23.12.2021.

By |decembris 23rd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprināta rīcības programma kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam

PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Ventspils 2.pamatskolā šobrīd mācās 18 skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Mācību process šiem skolēniem norit pēc individuālā plāna, ņemot vērā katra bērna spējas un veselības stāvokli. Mācību līdzekļi un didaktiskie materiāli tiek pielāgoti katra bērna vajadzībām. Šiem skolēniem ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes. Lai izraisītu interesi skolēnos, izmanto rotaļu elementus, veido praktisku darbošanās vidi. Priekšnoteikums, bez kura nav iespējama mācīšanās ir prieka piedzīvojums un pozitīva atmosfēra. Šiem bērniem ļoti lēni notiek iegaumēšana, strauja aizmiršana, tādēļ nepieciešams ilgs laiks atkārtošanas un terniņuzdevumu veikšanai. Organizējot mācību procesu, jāņem vēra, ka lielākai daļai mūsu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir papildus traucējumi, piemēram - kustību, redzes, runas grūtības.             Neskatoties uz garīgās attīstības traucējumiem, katrs mūsu skolēns ir vienreizējs un nekad to  nevar ierindot kādā konkrētā attīstības līmenī. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu apmācību un šo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu, nepietiek ar pedagogu profesionalitāti un pieredzi, nepieciešama arī materiāli tehniskā bāze.                         Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks, kad cilvēku sirdis ir pilnas mīlestības un labestības. Mūsu vajadzības sadzirdēja p.i.i. Varavīksne vadība, pedagogi, vecāki. Varavīksnes komanda mūsu speciālās programmas bērniem ziedoja noderīgas lietas dzīves prasmju apguvei. Sakām lielu padies, ka sadzirdēja, atbalstīja un ziedoja. 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Laikā pirms Ziemassvētkiem, kad Visuma ceļš baltām zvaigžņu dzirkstelēm kaisīts un miers ienāk pasaulē caur klusas snigšanas vārtiem, mēs esam radījuši patiesus sirds svētkus vairāk kā 250 Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centros “Landze” un “Krustceles”, Sociālā aprūpes namā “Selga” un garīgās veselības aprūpes namā “Gudenieki” mītošajiem ļaudīm – tiem, kam Saulgriežu rīts ausīs klusāk un vientuļāk. Ir piedzīvoti mirkļi, kas liek elpai aizrauties. Un ne no lielā, varenā un pārlieku košā. Bet tik vienkārši – no klusumā un sveču liesmiņās gaidošām sirdīm,  aizkustinājuma asarām un skumjām, pateicības pilnām acīm. Ja teiktu, ka redzēt sev pasauli apkārt ir tik acīmredzami, mēs noteikti kļūdītos. Ir jāaizdedz savs Gaismas lukturis, lai šo Zemi skatītu dvēseles acīm. Tad tā redzama vispatiesāk. Paldies visiem, visiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties labdarības akcijā “Balto zvaigžņu raksti” – Ventspils Pārventas pamatskolai, Ventspils 3. pamatskolai, Ventspils Centra sākumskolai, Ventspils 4. vidusskolai, Ventspils 6. vidusskolai, ukraiņu kultūras biedrībai “KOBZAR” un personīgi Marijai Antonovai. No sirds paldies arī Sandim Mārtiņam Caunem par baltajām dvēseles dziesmām! Sirsnīgā pateicībā Santa Vīkele Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu audzināšanas jomas koordinatore 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Uncategorized, Uncategorized|Comments Off on Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Hakatonā «Young Climathon» skolēni piedāvā radošas idejas vides problēmu risināšanai

Ventspils Pārventas pamatskolas skolēnu komanda ,,Dullie ventiņi” kā vienīgie Kurzemes pārstāvji piedalījās hakatonā "Young Climathon". Hakatonā piedalījās 14 komandas no visas Latvijas un to rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Vides Izglītības fondu, lai attīstītu skolēnos sociālās un uzņēmējdarbības prasmes, kā arī mudinātu Latvijas jauniešus pievērsties vides jautājumiem. Komandu uzdevums bija izstrādāt kādu jaunu, inovatīvu ideju, kā sasniegt izcilu atkritumu šķirošanu. Hakatons ir mūsdienīgs pasākuma formāts, kas īsā laikā attīsta dažādas prasmes. Skolēni pētīja uzņēmumu iniciētos izaicinājumus, mācījās saskatīt likumsakarības, definēja problēmas un radīja idejas, trenējot sistēmiskās domāšanas pieeju. Hakatonā «Young Climathon» pirmo vietu un naudas balvu 350 eiro apmērā idejas attīstīšanai ieguva Limbažu vidusskolas 11. klases skolēnu komanda «EkoŠmeko», kas pārtikas atkritumu mazināšanai mājsaimniecībās ierosināja produktu svītrkodā iestrādāt informāciju par tā dzīves cikla ietekmi uz vidi. Ar nolūku veicināt patērētājos izpratni par resursu efektīvu izmantošanu tajā tiktu iekļautas arī skaidras norādes par iepakojuma šķirošanu, kas būtu redzamas pirkuma čekā. Šajā gadā Pārventas pamatskola iesaistījās eksperimentāla programmā «Young Innovators». 8.klases skolēni, izmantojot dažādas metodes, mācījās saskatīt likumsakarības un iespējamos problēmu  risinājumus. Šajās nodarbībās skolēni piedāvāja inovatīvas idejas, lai aktualizētu vides jautājumus. Programmas noslēgumā skolēni izstrādāja savu ideju piedāvājumu par alternatīvo enerģiju - saules paneļiem. Šis darbs tika atzinīgi novērtēts “EIT Climate-KIC Young Innovators” konkursā, saņemot 200 eiro naudas balvu idejas attīstīšanai. Tas deva stimulu arī hakatonā piedāvāt netradicionālu ideju atkritumu samazināšanai. Hakatona izaicinājums- kā pamudināt cilvēkus šķirot atkritumus.  Komandā piedalījās 5 skolēni no 8. klases, piedāvājot ideju – no stikla un plastmasas pudelēm veidot lapenes bērnudārzos, dažādus dārza dekorus vai pat būvēt mājas. Ventspils Pārventas pamatskola jau kopš 2016. gada ir iesaistījusies Ekoskolu programmā un regulāri īsteno dažādas ar vides tēmu saistītas aktivitātes, veicinot gan skolēnu, gan viņu vecāku izpratni par vides jautājumiem. 17.12.2021.

By |decembris 17th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Hakatonā «Young Climathon» skolēni piedāvā radošas idejas vides problēmu risināšanai

Apstiprina aktualizētu Izglītības komisijas nolikumu

Ceturtdien, 9. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Izglītības komisijas nolikumu. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas nolikums izstrādāts jaunā redakcijā, aizstājot 2006.gadā pieņemto komisijas nolikumu, un nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un tās darba organizāciju. Izglītības komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti izglītības jautājumu risināšanā un tās kompetencē ir izskatīt jautājumus par pašvaldības un citu izglītības iestāžu veikto izglītības pakalpojumu kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām. Nolikuma regulējums aktualizēts atbilstoši  izmaiņām Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieņemtajos tiesību aktos. 10.12.2021.

Ventspils jaunieši piedalīsies virtuālā mācību uzņēmumu gadatirgū

No 9. līdz 14.decembrim norisināsies ikgadējais Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”. Tajā vairāk nekā 270 mācību uzņēmumi no visas Latvijas rādīs interesentiem un žūrijai pašu ražotas preces, kā arī piedāvās tās iegādāties. Līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem šogad “CITS BAZĀRS” notiek tiešsaistē. Vietnē JALATVIA.LV skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas publicēs pašu radītās preces un pakalpojumus, savukārt lapas apmeklētāji varēs ērti aplūkot piedāvājumu un sazināties ar skolēniem, lai iegādātos oriģinālas Ziemassvētku dāvanas vai noderīgas lietas savai ikdienai. CITS BAZĀRS darbosies no 9. līdz 14. decembrim. Uzņēmumu darbību vērtēs žūrijas komisija, lai noskaidrotu labākos 9 nominācijās. Dalībai “CITS BAZĀRS” no Ventspils ir uzaicināti 12 mācību uzņēmumi. Ventspils Valsts 1.gimnāzija (konsultante – Anita Jozus): EVEBIJOUX (pašdarinātas dārgakmeņu rotaslietas, kuras iespējams arī personalizēt pēc iepriekšēja pasūtījuma),Humboldt (suvenīri ar pielāgotu dizainu),KLEO (pērļu un mulinē diegu aksesuāri),OCD (otreizēja kreklu un džemperu pārstrāde, tos apdrukājot),Reflection (stilizēti spoguļi),REWIND (apģērbi ar apdruku). Ventspils 1. pamatskola (konsultante – Guna Razgaite): Space Quest (stratēģijas video spēle),Maginito (magnēti no cietējošās plastikas),Krūziņš (ar rokām apgleznotas krūzītes, kuras ir iespējams personalizēt). Ventspils 6. vidusskola  (konsultante – Svetlana Ivanova): Moonstery (rotaļlietas–transformeri, kas attīsta bērnu motoriku, taustes sajūtas un palīdz atpazīt ķermeņa daļu nosaukumus svešvalodās),Cuteag (stilīgas, skaistas un kompaktas somas). Ventspils 2. vidusskola, Ventspils 4. vidusskola (konsultants – Oļegs Mihailovs un Iveta Leinberga): datorsABC (klātienes apmācības gados veciem cilvēkiem par datora izmantošanas pamatiem) “Junior Achievement Latvia” skolēnu mācību uzņēmumu programmā Ventspils skolas aktīvi un ar labiem panākumiem piedalās jau vairākus gadus. Mācību uzņēmumā skolēni apgūst praktisko uzņēmējdarbību no uzņēmumu dibināšanas un biznesa idejas izstrādes līdz pat pārdošanai un arī uzņēmuma likvidācijas procesam. Katru mācību gadu šajā programmā iesaistās aptuveni 100 Ventspils jaunieši, gūstot atzinību dažāda mēroga pasākumos, tajā skaitā godalgotas vietas valsts mēroga finālos. Aicinām ventspilniekus apmeklēt virtuālo gadatirgu [...]