Interešu izglītības aktuālā informācija

/Interešu izglītības aktuālā informācija

Darbu sākusi Jaunatnes lietu komisija

Piektdien, 21. janvārī, uz pirmo sanāksmi pulcējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu komisija, ievēlot gan komisijas vadību, gan jau līdzdarbojoties ar jaunatnes jomu saistītu lēmumu pieņemšanā. Komisijas personālsastāvu Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja 2021. gada nogalē. Jaunatnes lietu komisijas mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Par Jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Roberts Budigins, bet par priekšsēdētāja vietnieku Kārlis Vočtavs. Komisijas sastāvā ir virkne gados jaunu cilvēku, tostarp Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas pašpārvaldes prezidente Alise Plotova, Ventspils Tehnikuma pašpārvaldes pārstāvis Endijs Bertāns, Ventspils Augstskolas Studentu padomes prezidente Marta Anete Vinniņa, kā arī citi, kuru ikdienas darba pienākumi saistīti ar jauniešiem nozīmīgām jomām. Komisija līdzdarbojas “Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursā” saņemto pieteikumu izvērtēšanā. 2022. gada konkursa 1. kārtā iesniegti 7 projekti, bet konkursa apakšprogrammā “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” iesniegti 2 projekti. Ar šiem projektu pieteikumiem komisijas locekļi iepazīsies un nākamajā sanāksmē lems par rekomendācijām pašvaldībai atbalstīt to īstenošanu. Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja 2022. gadā uzsākusi īstenot projektu “Ventspils – Jauniešiem draudzīga pilsēta”. Tā uzdevums būs ciešā sadarbībā ar Jaunatnes lietu komisiju, Ventspils jauniešiem, kā arī ekspertiem izstrādāt kvalitatīvu un ilgtspējīgu atbalsta programmu darbā ar jaunatni, apzināt un analizēt jauniešu vajadzības, kā arī stiprināt jauniešu līdzdalību un iesaisti sabiedriskajā dzīvē. 22.01.2022.

By |janvāris 23rd, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Darbu sākusi Jaunatnes lietu komisija

Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

Vairāku Ventspils skolu pašpārvaldes 2021. gada nogalē veiksmīgi īstenojušas jauniešu iniciatīvas projektus “Labbūtības ceļakarte skolā”. Labbūtības projektu mērķis bija sniegt atbalstu skolēnu pašpārvalžu iniciatīvām un īstenot tās skolas vidē. Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 2. vidusskolā un Ventspils 1. pamatskolā notika izglītojošas nodarbības ar lektoriem un psihologiem, iepazīstot tēmas par cīņu ar stresu, par stresa ietekmi uz jaunieša mentālo veselību, kā uzlabot savu emocionālo labsajūtu, kā veiksmīgāk plānot laiku un par vienaudžu sadarbības modeli “jaunietis jaunietim”. Ventspils 2. vidusskolā izveidota motivācijas siena. Tā kalpos kā vieta, kur skolēni var smelties iedvesmu gan mācībām, gan ikdienas darbiem, veidojot patīkamu un jauniešiem saistošu vidi skolā. Par tās uzturēšanu atbildību uzņēmusies skolēnu pašpārvalde. Notikušas nodarbības ar personības izaugsmes treneriem. Ventspils 4. vidusskolā notikušas vairākas nodarbības kopā ar speciālistiem. Psihologa – supervizora nodarbība jauniešiem palīdzēja izprast, kā labāk sadzīvot ar stresa situācijām, speciālists deva praktiskus ieteikumus un veicināja skolēnu komunikāciju. Rīgas koučinga skolas nodarbību laikā tika sniegti ne tikai teorētiski, bet arī praktiski padomi sevis attīstīšanai un savas labsajūtas uzlabošanai, tiešsaistes nodarbībās skolēni sastrādāja komandās tādējādi stiprinot pozitīvu savstarpējo sadarbību. Konsultācijās skolēnu pašpārvaldes dalībnieki ir apguvuši prasmes, kā labāk koordinēt pasākumus un efektīvāk organizēt savu brīvo laiku.  Ventspils 1. pamatskolā projekta aktivitātēs uzlabotas sadarbošanās spējas starp skolēniem, iepazīti jauni draugi no skolas vides. Pašpārvaldes dalībnieki ieguvuši jaunas prasmes un iemaņas pasākumu organizēšanā, vadīšanā. Kā lielisks ieguvums no projekta laikā īstenotajām aktivitātēm ir Sarunu forums, kas paliks kā ilglaicīga tradīcija skolā. Šī aktivitāte būs daļa no skolēnu pašpārvaldes pienākumiem, kas tiks organizēti katru gadu. Ventspils 1.pamatskola sadarbībā ar aktīvo jauniešu pašpārvaldi ir ieguvusi divus moderni iekārtotus un drošus labbūtības stūrīšus. Spēļu pēcpusdienas un neformālās tikšanās jaunizveidotajos labbūtības stūrīšos būs lietderīga brīvā laika pavadīšana iespēja skolēniem. Projekti tika īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas [...]

By |janvāris 13th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

Direktora vietnieka vakance sporta skolā “Spars”

Ventspils Sporta skola “Spars” (reģistrācijas Nr. 40900005876) izsludina konkursu uz vakanto DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku). Prasības pretendentiem: izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam;darba pieredze izglītības vadības darbā; vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;zināšanas profesionālās ievirzes sporta izglītības satura un attīstības jautājumos;izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;prasmes plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus;prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī darbā ar informācijas tehnoloģijām;labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;precizitāte un augsta atbildības izjūta. Galvenie pienākumi: plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;piedalīties izglītības iestādes perspektīvās attīstības programmas izstrādēs;plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kartībā;veikt mācību –treniņu grupas komplektēšanu un nodrošināt veiksmīgu izglītojamo adaptācijas procesu;analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;nodrošināt atskaišu un pārskatu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;sekot līdzi finansējuma izlietojumam pedagogu atalgojumam un piemaksām;sagatavot un koriģēt nodarbību sarakstus;piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, nodrošinot drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;veikt citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. Darba alga: Noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV);pieteikuma vēstule;izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2022.gada 21.janvārim, sūtot pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601. Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks [...]

By |janvāris 11th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Direktora vietnieka vakance sporta skolā “Spars”

Apstiprināta rīcības programma kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam

Ceturtdien, 23. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt rīcības programmu 2022. - 2024. gadam kompetenču (lietpratības) attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam un monitoringam Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ir nepieciešams turpināt darbu pie pedagogu profesionālās pilnveides paaugstināšanas, kas ietver un turpina citādu pieeju mācību procesam, jaunu metožu un tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. Šāda rīcības programma ir nepieciešama, lai veicinātu mācīšanās un mācīšanas kvalitāti, paaugstinātu skolēnu ikdienas mācību sasniegumus Ventspils pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs saistībā ar jauno uz kompetencēm balstīto izglītības saturu, kuru uzsāka īstenot 2019. gadā pirmsskolas izglītības posmā un 2020. gadā pamatizglītības un vidējās izglītības posmos. Mācību procesā ir nepieciešams panākt, lai pedagoga darbs tiktu virzīts uz konkrēta rezultāta sasniegšanu katram izglītojamam katrā mācību stundā. Jaunā pieeja prasa īpašu pedagoga tālākizglītošanos un darba plānošanu, kas balstās uz vairāku pedagogu sadarbību dažādās mācību jomās. Programmas ilgtermiņa  mērķis ir panākt pedagogu tiešā darba uzlabošanu, nodrošinot radošu, inovatīvu, efektīvu un jēgpilnu mācību procesu, kas sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos. Programmas mērķis ir turpināt nodrošināt pedagogu - ekspertu konsultācijas, kas sniegtu profesionālu atbalstu pedagogiem, kā arī koordinēt jaunā mācību satura ieviešanu Ventspils skolās, nosakot atbildīgos mācību jomu koordinatorus. Par rīcības programmas īstenošanu atbildēs Ventspils Izglītības pārvalde. 23.12.2021.

By |decembris 23rd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprināta rīcības programma kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam

PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Ventspils 2.pamatskolā šobrīd mācās 18 skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Mācību process šiem skolēniem norit pēc individuālā plāna, ņemot vērā katra bērna spējas un veselības stāvokli. Mācību līdzekļi un didaktiskie materiāli tiek pielāgoti katra bērna vajadzībām. Šiem skolēniem ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes. Lai izraisītu interesi skolēnos, izmanto rotaļu elementus, veido praktisku darbošanās vidi. Priekšnoteikums, bez kura nav iespējama mācīšanās ir prieka piedzīvojums un pozitīva atmosfēra. Šiem bērniem ļoti lēni notiek iegaumēšana, strauja aizmiršana, tādēļ nepieciešams ilgs laiks atkārtošanas un terniņuzdevumu veikšanai. Organizējot mācību procesu, jāņem vēra, ka lielākai daļai mūsu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir papildus traucējumi, piemēram - kustību, redzes, runas grūtības.             Neskatoties uz garīgās attīstības traucējumiem, katrs mūsu skolēns ir vienreizējs un nekad to  nevar ierindot kādā konkrētā attīstības līmenī. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu apmācību un šo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu, nepietiek ar pedagogu profesionalitāti un pieredzi, nepieciešama arī materiāli tehniskā bāze.                         Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks, kad cilvēku sirdis ir pilnas mīlestības un labestības. Mūsu vajadzības sadzirdēja p.i.i. Varavīksne vadība, pedagogi, vecāki. Varavīksnes komanda mūsu speciālās programmas bērniem ziedoja noderīgas lietas dzīves prasmju apguvei. Sakām lielu padies, ka sadzirdēja, atbalstīja un ziedoja. 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Laikā pirms Ziemassvētkiem, kad Visuma ceļš baltām zvaigžņu dzirkstelēm kaisīts un miers ienāk pasaulē caur klusas snigšanas vārtiem, mēs esam radījuši patiesus sirds svētkus vairāk kā 250 Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centros “Landze” un “Krustceles”, Sociālā aprūpes namā “Selga” un garīgās veselības aprūpes namā “Gudenieki” mītošajiem ļaudīm – tiem, kam Saulgriežu rīts ausīs klusāk un vientuļāk. Ir piedzīvoti mirkļi, kas liek elpai aizrauties. Un ne no lielā, varenā un pārlieku košā. Bet tik vienkārši – no klusumā un sveču liesmiņās gaidošām sirdīm,  aizkustinājuma asarām un skumjām, pateicības pilnām acīm. Ja teiktu, ka redzēt sev pasauli apkārt ir tik acīmredzami, mēs noteikti kļūdītos. Ir jāaizdedz savs Gaismas lukturis, lai šo Zemi skatītu dvēseles acīm. Tad tā redzama vispatiesāk. Paldies visiem, visiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties labdarības akcijā “Balto zvaigžņu raksti” – Ventspils Pārventas pamatskolai, Ventspils 3. pamatskolai, Ventspils Centra sākumskolai, Ventspils 4. vidusskolai, Ventspils 6. vidusskolai, ukraiņu kultūras biedrībai “KOBZAR” un personīgi Marijai Antonovai. No sirds paldies arī Sandim Mārtiņam Caunem par baltajām dvēseles dziesmām! Sirsnīgā pateicībā Santa Vīkele Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu audzināšanas jomas koordinatore 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Uncategorized, Uncategorized|Comments Off on Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Aktualizēts Jaunatnes lietu komisijas nolikums

Ceturtdien, 9. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Jaunatnes lietu komisijas nolikumu. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas nolikums izstrādāts jaunā redakcijā, aizstājot 2013.gadā pieņemto komisijas nolikumu un nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un tās darba organizāciju. Jaunatnes lietu komisijas mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Jaunatnes lietu komisija pārņems līdz šim darbojušās “Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu vērtēšanas komisijas” funkcijas, vērtējot projektu konkursā iesniegtos pieteikumus. Nolikuma regulējums aktualizēts atbilstoši  izmaiņām Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieņemtajos tiesību aktos. 10.12.2021.

By |decembris 13th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Aktualizēts Jaunatnes lietu komisijas nolikums

Apstiprina aktualizētu Izglītības komisijas nolikumu

Ceturtdien, 9. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Izglītības komisijas nolikumu. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas nolikums izstrādāts jaunā redakcijā, aizstājot 2006.gadā pieņemto komisijas nolikumu, un nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un tās darba organizāciju. Izglītības komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti izglītības jautājumu risināšanā un tās kompetencē ir izskatīt jautājumus par pašvaldības un citu izglītības iestāžu veikto izglītības pakalpojumu kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām. Nolikuma regulējums aktualizēts atbilstoši  izmaiņām Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieņemtajos tiesību aktos. 10.12.2021.

Ventspils jaunieši piedalīsies virtuālā mācību uzņēmumu gadatirgū

No 9. līdz 14.decembrim norisināsies ikgadējais Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”. Tajā vairāk nekā 270 mācību uzņēmumi no visas Latvijas rādīs interesentiem un žūrijai pašu ražotas preces, kā arī piedāvās tās iegādāties. Līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem šogad “CITS BAZĀRS” notiek tiešsaistē. Vietnē JALATVIA.LV skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas publicēs pašu radītās preces un pakalpojumus, savukārt lapas apmeklētāji varēs ērti aplūkot piedāvājumu un sazināties ar skolēniem, lai iegādātos oriģinālas Ziemassvētku dāvanas vai noderīgas lietas savai ikdienai. CITS BAZĀRS darbosies no 9. līdz 14. decembrim. Uzņēmumu darbību vērtēs žūrijas komisija, lai noskaidrotu labākos 9 nominācijās. Dalībai “CITS BAZĀRS” no Ventspils ir uzaicināti 12 mācību uzņēmumi. Ventspils Valsts 1.gimnāzija (konsultante – Anita Jozus): EVEBIJOUX (pašdarinātas dārgakmeņu rotaslietas, kuras iespējams arī personalizēt pēc iepriekšēja pasūtījuma),Humboldt (suvenīri ar pielāgotu dizainu),KLEO (pērļu un mulinē diegu aksesuāri),OCD (otreizēja kreklu un džemperu pārstrāde, tos apdrukājot),Reflection (stilizēti spoguļi),REWIND (apģērbi ar apdruku). Ventspils 1. pamatskola (konsultante – Guna Razgaite): Space Quest (stratēģijas video spēle),Maginito (magnēti no cietējošās plastikas),Krūziņš (ar rokām apgleznotas krūzītes, kuras ir iespējams personalizēt). Ventspils 6. vidusskola  (konsultante – Svetlana Ivanova): Moonstery (rotaļlietas–transformeri, kas attīsta bērnu motoriku, taustes sajūtas un palīdz atpazīt ķermeņa daļu nosaukumus svešvalodās),Cuteag (stilīgas, skaistas un kompaktas somas). Ventspils 2. vidusskola, Ventspils 4. vidusskola (konsultants – Oļegs Mihailovs un Iveta Leinberga): datorsABC (klātienes apmācības gados veciem cilvēkiem par datora izmantošanas pamatiem) “Junior Achievement Latvia” skolēnu mācību uzņēmumu programmā Ventspils skolas aktīvi un ar labiem panākumiem piedalās jau vairākus gadus. Mācību uzņēmumā skolēni apgūst praktisko uzņēmējdarbību no uzņēmumu dibināšanas un biznesa idejas izstrādes līdz pat pārdošanai un arī uzņēmuma likvidācijas procesam. Katru mācību gadu šajā programmā iesaistās aptuveni 100 Ventspils jaunieši, gūstot atzinību dažāda mēroga pasākumos, tajā skaitā godalgotas vietas valsts mēroga finālos. Aicinām ventspilniekus apmeklēt virtuālo gadatirgu [...]

Paplašina iespējas bērniem piedalīties interešu izglītības nodarbībās un nometnēs

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija pilnveidojusi  interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības programmu un nometņu norises kārtību drošā vidē. Turpmāk bērni līdz 12 gadu vecumam ar skolā veikto rutīnas skrīninga testu varēs klātienē piedalīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, atļauta būs arī nometņu organizēšana.  To paredz ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas 2021. gada 30. novembrī apstiprināti valdībā. Grozījumi rīkojumā izstrādāti, lai nodrošinātu bērnu psihoemocionālajai veselībai un attīstībai atbilstošus apstākļus, paverot  plašākas iespējas interešu izglītībai un profesionālās pilnveides izglītības pieejamībai skolas vecuma bērniem, vienlaikus stingri rūpējoties par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu.  Lai interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība norisinātos maksimāli drošā vidē, grozījumi nosaka minimālo telpu platību uz katru bērnu, telpu ventilācijas prasības, kā arī bērnu skaitu grupā, kas nevar pārsniegt 20 (šis nosacījums  attiecas gan uz iekštelpām, gan ārtelpām). Ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programma tiek īstenota pamata un vidējās izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem tās pašas izglītības iestādes iekštelpās, skolēnu skaita prasība nav jāievēro. Līdz šim bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pagaidām nav iespēju vakcinēties, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās varēja piedalīties attālināti, vienas klases (grupas) ietvaros savā skolā, klātienē individuāli (bērni no vienas mājsaimniecības) vai ārpus telpām. Turpmāk arī bērniem līdz 12 gadiem būs iespēja piedalīties klātienes nodarbībās iekštelpās ārpus savas izglītības iestādes, uzrādot skolā veiktā rutīnas skrīninga testu, kam jābūt negatīvam.  Lai nodrošinātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesa nepārtrauktību, bērnam sasniedzot 12 gadu vecumu, tiek noteikts pārejas periods 3 mēneši, lai dotu iespēju uzsākt un pabeigt vakcināciju. Nodarbībās iekštelpās un ārtelpās, tāpat kā līdz šim, var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savā izglītības iestādē iekštelpās ir jāievēro klases “burbuļa” princips. Bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas [...]