Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, mūsdienīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības attīstību Ventspilī, Ventspils Izglītības pārvalde ir izstrādājusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 2024.-2030. gadam, ko ar lēmumu ceturtdien, 30. maijā, apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome.

Stratēģijā ir sniegts šobrīd Ventspilī nodrošinātās vispārējās, profesionālās, augstākās un mūžizglītības apskats, kā arī veikta izglītības jomas SVID analīze. Ņemot vērā iespējamo iedzīvotāju skaita samazinājumu nākotnē, izmaiņas izglītības pakalpojumu normatīvajā regulējumā, kā arī pāreju mācībām valsts valodā, stratēģijā aprakstīti izglītības iestāžu tīkla turpmākās attīstības pamatprincipi un iespējamie attīstības scenāriji.

Pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt dinamisku, radošus, konkurētspējīgu un atbalstošu izglītības ekosistēmu Ventspilī, lai bērni varētu izaugt veselīgā vidē un radoši mācīties. Lai šo mērķi sasniegtu, galvenās pilsētas prioritātes izglītības jomā ir piesaistīt augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus pedagogus un akadēmisko personālu, nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanai orientētu izglītības piedāvājumu, sniegt atbalstu ikviena izaugsmei un nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību.

 Pašvaldības izglītības ekosistēmas nepieciešamību izriet no Izglītības likuma, kas nosaka, ka pašvaldībai ir jāizveido sistēma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūža garumā. Tajā ir paredzēts, ka izglītības jomā jāsadarbojas pašvaldības, privātajām un valsts izglītības iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, citām pašvaldībām, koordinējot izglītības īstenošanu visās izglītības programmās un pakāpēs.

31.05.2024.