Vispārējā izglītība

Klase pie tafelesVentspils pilsētā darbojas 9 vispārizglītojošās dienas skolas (1 valsts ģimnāzija, 3 vidusskolas, 4 pamatskolas un 1 sākumskola). Ventspils 6. vidusskola realizē arī pamatizglītības otrā posma (7. līdz 9. klase) vakara (maiņu) programmu, pamatizglītības otrā posma (7. līdz 9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība).

Uzsākot 2021./2022. mācību gadu, pilsētas vispārizglītojošajās skolās mācās 3965 izglītojamie, tai skaitā pašvaldības izglītības iestāžu 1. klasēs uzņemti 411 izglītojamie 19 klasēs.

Informāciju par pilnveidotā mācību satura un pieejas ietvaros īstenoto mācību procesu un ar to saistītajām izmaiņām pamatizglītības posmā atradīsiet ŠEIT, bet vispārējās vidējās izglītības posmā atradīsiet ŠEIT un ŠEIT.

2021./2022. mācību gada uzdevumi

1. Kvalitatīvu un efektīvu izglītības pakalpojumu plānošana un to īstenošana:

 • dažādu izglītības posmu mācību procesu savstarpēja koordinācija;
 • mācību procesa aktivitātes ārpus skolas;
 • personāla profesionālā pilnveide un cilvēkresursu piesaiste.

2. Individualizēta un diferencēta pieeja izglītojamajiem ikviena bērna un jaunieša daudzpusīgai attīstīšanai:

 • rīcības programmu un dažādu projektu realizēšana;
 • ikvienam atbilstošas izglītības programmas piedāvāšana;
 • atbalstošas mācību vides nodrošināšana.

3. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana 1.-12.klasēs un pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • pieejas maiņa vērtēšanas sistēmā;
 • pedagogu atbalsta sistēmas attīstīšana;
 • dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošana mācību procesā.

4. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, balstoties uz mācību sasniegumu un vides faktoru datu analīzi, turpmākās rīcības noteikšana:

 • izglītības iestāžu vides apstākļu analizēšana;
 • izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide;
 • mācību procesa nodrošināšana COVID – 19 pandēmijas apstākļos.

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot caurviju prasmes.

Dabaszinātņu apguves veicināšana

Ventspils izvirzījusi mērķi – veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, sekmēt šo mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi pilsētas skolās, kā arī studējošo skaita palielināšanu dabaszinātņu un tehnoloģiju studiju programmās, speciālistu pieplūdumu pilsētas ekonomikai svarīgās nozarēs. Tāpēc pašvaldība, piesaistot ES līdzfinansējumu, mērķtiecīgi sakārto vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu un tehnoloģiju kabinetus, iegādājas jaunas mēbeles, mācību līdzekļus un citu aprīkojumu.

Pilsētas skolās īstenoto pasākumu matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetu klašu aprīkojuma modernizēšana un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā rezultātā pieaug vidusskolēnu īpatsvars, kuri vidusskolās izvēlās matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmas, šajā mācību gadā tās apgūst 47,6% no visiem vidusskolēniem.