Vispārējā izglītība

Klase pie tafelesVentspils pilsētā darbojas 9 vispārizglītojošās dienas skolas (1 Valsts ģimnāzija, 4 vidusskolas, 3 pamatskolas un 1 sākumskola) un 10 pirmsskolas izglītības iestādes, no kurām viena ir speciālā pirmsskolas izglītības iestāde. Ventspils 6.vidusskola realizē arī pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) programmu, pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (neklātiene). Izglītību Ventspilī var iegūt latviešu un krievu valodā.

2018./2019. mācību gadā vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāk 4023 audzēkņi, tai skaitā 1. – 4. klasēs 1529 audzēkņi, 5. – 9. klasēs – 1828 audzēkņi, 10. – 12. klasēs – 667 audzēkņi. Pašvaldības izglītības iestāžu 1. klasēs tika uzņemti 348 audzēkņi, bet 10. klasēs – 218 audzēkņi.

Dabaszinātņu apguves veicināšana

Ventspils izvirzījusi mērķi – veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, sekmēt šo mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi pilsētas skolās, kā arī studējošo skaita palielināšanu dabaszinātņu un tehnoloģiju studiju programmās, speciālistu pieplūdumu pilsētas ekonomikai svarīgās nozarēs. Tāpēc pašvaldība, piesaistot ES līdzfinansējumu, mērķtiecīgi sakārto vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu un tehnoloģiju kabinetus, iegādājas jaunas mēbeles, mācību līdzekļus un citu aprīkojumu.

Pilsētas skolās īstenoto pasākumu matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetu klašu aprīkojuma modernizēšana un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā rezultātā pieaug vidusskolēnu īpatsvars, kuri vidusskolās izvēlās matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmas, šajā mācību gadā tās apgūst 47,6% no visiem vidusskolēniem.