Vispārējā izglītība

Klase pie tafelesVentspils pilsētā darbojas 9 vispārizglītojošās dienas skolas (1 valsts ģimnāzija, 4 vidusskolas, 3 pamatskolas un 1 sākumskola). Ventspils 6. vidusskola realizē arī pamatizglītības otrā posma (7. līdz 9. klase) vakara (maiņu) programmu, pamatizglītības otrā posma (7. līdz 9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība).

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, pilsētas vispārizglītojošajās skolās mācās 3985 izglītojamie, tai skaitā pašvaldības izglītības iestāžu 1. klasēs uzņemti 397 izglītojamie 16 klasēs. Savukārt 65 audzēkņi apmeklē pirmsskolas grupas 5 līdz 6 gadus veciem bērniem.

Informāciju par pilnveidotā mācību satura un pieejas ietvaros īstenoto mācību procesu un ar to saistītajām izmaiņām pamatizglītības posmā atradīsiet ŠEIT, bet vispārējās vidējās izglītības posmā atradīsiet ŠEIT un ŠEIT.

2020./2021. mācību gada uzdevumi

1. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana 1.-12. klasēs un pirmsskolas izglītības iestādēs:

  • Vērtēšanas sistēmas un pieejas maiņa;
  • Pedagogu atbalsta sistēmas veidošana;
  • Līdzsvarota un pēctecīga pāreja no pirmsskolas izglītības posma uz sākumskolas izglītības posmu;
  • Dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošana mācību procesā.

2. Vienota attīstības dokumenta “Ventspils pilsētas Izglītības koncepcija 2021.-2027. gadiem” izstrādāšana un realizācijas uzsākšana.

3. Iekļaujošās izglītības principa realizēšana, nodrošinot iekļaujošās izglītības pakalpojumu pieejamību dažādos izglītības posmos vispārējās izglītības iestādēs.

4. Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un līdzdalība tajos.

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot caurviju prasmes.

Dabaszinātņu apguves veicināšana

Ventspils izvirzījusi mērķi – veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, sekmēt šo mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi pilsētas skolās, kā arī studējošo skaita palielināšanu dabaszinātņu un tehnoloģiju studiju programmās, speciālistu pieplūdumu pilsētas ekonomikai svarīgās nozarēs. Tāpēc pašvaldība, piesaistot ES līdzfinansējumu, mērķtiecīgi sakārto vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu un tehnoloģiju kabinetus, iegādājas jaunas mēbeles, mācību līdzekļus un citu aprīkojumu.

Pilsētas skolās īstenoto pasākumu matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetu klašu aprīkojuma modernizēšana un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā rezultātā pieaug vidusskolēnu īpatsvars, kuri vidusskolās izvēlās matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmas, šajā mācību gadā tās apgūst 47,6% no visiem vidusskolēniem.