Ceturtdien, 18. aprīlī, notika pasākums “Gada balva izglītībā – 2023”, lai godinātu Ventspils izglītības iestāžu skolotājus, sveiktu tos septiņās nominācijās un pasniegtu pateicības par mūža ieguldījumu.

Šogad “Gada balvai izglītībā” tika pieteikti 56 pedagogi no Ventspils vispārējām izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm, Jaunrades nama, Mākslas skolas, Sporta skolas “Spars”, Ventspils Digitālā centra, Ventspils Tehnikuma, Ventspils Mūzikas vidusskolas un  Ventspils Augstskolas. Pieteikumus vērtēja Ventspils valstspilsētas pašvaldības veidota komisija.

Uz nomināciju “Gada Skolotājs STEM priekšmetos” varēja pretendēt matemātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, inženierzinātņu, dizaina un tehnoloģiju, datorikas, programmēšanas mācību priekšmetu pedagogi. Galveno balvu šajā nominācijā ieguva Vairis Caune (Ventspils Augstskola), bet otrā līmeņa balvas saņēma Aiva Belte (Ventspils 4.vidusskola) un Ieva Kārkliņa (Ventspils Digitālais centrs).

Uz nomināciju “Gada Skolotājs kultūrizglītībā un valodniecībā” varēja pretendēt latviešu valodas, literatūras, svešvalodu, mūzikas, vizuālās mākslas un teātra mākslas mācību priekšmetu pedagogi, kā arī koru, mūzikas ansambļu un deju kolektīvu vadītāji. Galveno balvu ieguva Odarka Kukite (Ventspils Tehnikums). Balvas saņēma arī Ilva Freiberga (Ventspils Centra sākumskola) un Iveta Rubene (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija).

Uz nomināciju “Gada Skolotājs – veselīga dzīves veida, zaļās domāšanas veicinātājs” varēja pretendēt sporta pedagogi vai sporta treneri par radošu progresīvu un attīstošu izglītības procesa nodrošināšanu sporta un veselības jomā, un citi pedagogi par veselības veicinošu un vides aktivitāšu īstenošanu. Šajā nominācija galveno balvu ieguva Ģirts Zaķis (Ventspils 6. vidusskola), un balvas saņēma arī Rūta Šauberga (Ventspils sporta skola “Spars”) un Dina Freimane (Ventspils PII “Varavīksne”).

Uz nomināciju “Gada Skolotājs – atbalsta sniedzējs un pilsoniskās līdzdalības veicinātājs” varēja pretendēt ikviens pedagogs, kurš sniedzis atbalstu izglītojamajiem izglītības ieguvē un personības izaugsmes veicināšanā, audzināšanas darbā, karjeras izglītībā, talantu atklāšanā un iekļaujošajā izglītībā, kā arī veicinājis izglītojamo iesaisti dažādos projektos un konkursos. Galveno balvu ieguva Zane Piusa (Ventspils Pārventas pamatskola), un balvas saņēma arī Gunita Pole (Ventspils PII “Bitīte”) un Ilona Landmane (Ventspils PII “Saulīte”).

Uz nomināciju “Gada Skolotājs profesionālajā un augstākajā izglītībā” varēja pretendēt profesionālās izglītības pedagogi/meistari vai augstskolas akadēmiskais personāls par inovatīvu un attīstošu izglītības procesa nodrošināšanu profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādēs. Galveno balvu ieguva Rihards Dubra (Ventspils Mūzikas vidusskola). Balvas saņēma arī Dace Štefenberga (Ventspils Augstskola) un Elmārs Aberfelds (Ventspils Tehnikums).

Uz nomināciju “Gada balva izglītībā par mūsdienīgu izglītības vadību” varēja pretendēt izglītības iestāžu direktori, vadītāji, rektori, to vietnieki, dekāni, metodiķi, mācību jomu koordinatori par inovatīviem un rezultatīviem risinājumiem izglītības iestādes darba organizēšanā un pieredzes popularizēšanā, par izglītības kvalitātes ilgtspējības nodrošināšanu, par sadarbību ar citām organizācijām dažādos līmeņos un izglītības iestādes iesaisti dažādos projektos. Šajā nominācijā galvenās balvas ieguva Lita Bērziņa (Ventspils 2.pamatskola), Zita Janušone (Ventspils PII “Zvaigznīte”) un Alberts Kozlovs (Ventspils Tehnikums).

Uz nomināciju “Gada skolotājs – jaunais pedagogs”  varēja pretendēt pedagogi, kuri veiksmīgi uzsākuši darbu izglītības iestādē trīs gadu laikā pēc augstskolas absolvēšanas pedagoģiskā virziena programmās vai 1 gada laikā pēc augstskolas absolvēšanas, ja pedagogs, mācoties augstskolā, strādājis izglītības iestādē. Galveno balvu ieguva Amanda Sorokina (Ventspils 4.vidusskola).

Savukārt “Pateicības par mūža ieguldījumu” piešķirtas pedagogiem, kas ilgstoši un kvalitatīvi īstenojuši savu profesionālo darbību vienā izglītības iestādē. Pateicības saņēma  Andrejs Jaunzems (Ventspils Augstskola), Ieva Spridzāne (Ventspils Mākslas skola), Andris Grigalis (Ventspils Mūzikas vidusskola) un Silvija Lukse (Ventspils Tehnikums).

Katrs galvenās balvas ieguvējs saņēma arī naudas balvu 700 EUR, bet otrā līmeņa balvas ieguvēji saņēma naudas balvu 500 EUR katrs. Pasākumu “Gada balva izglītībā” organizē Ventspils Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu, Ventspils Mūzikas vidusskolu, Ventspils Digitālo centru un Ventspils Augstskolu.

Pateicamies visiem mūsu pilsētas pedagogiem par mērķtiecīgo darbu bērnu izglītošanā, sekmējot izglītības jomas attīstību un kvalitātes paaugstināšanos! Pateicamies arī visiem pasākuma organizēšanā iesaistītajiem!