Ceturtdien, 23. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt rīcības programmu 2022. – 2024. gadam kompetenču (lietpratības) attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam un monitoringam Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ir nepieciešams turpināt darbu pie pedagogu profesionālās pilnveides paaugstināšanas, kas ietver un turpina citādu pieeju mācību procesam, jaunu metožu un tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. Šāda rīcības programma ir nepieciešama, lai veicinātu mācīšanās un mācīšanas kvalitāti, paaugstinātu skolēnu ikdienas mācību sasniegumus Ventspils pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs saistībā ar jauno uz kompetencēm balstīto izglītības saturu, kuru uzsāka īstenot 2019. gadā pirmsskolas izglītības posmā un 2020. gadā pamatizglītības un vidējās izglītības posmos.

Mācību procesā ir nepieciešams panākt, lai pedagoga darbs tiktu virzīts uz konkrēta rezultāta sasniegšanu katram izglītojamam katrā mācību stundā. Jaunā pieeja prasa īpašu pedagoga tālākizglītošanos un darba plānošanu, kas balstās uz vairāku pedagogu sadarbību dažādās mācību jomās.

Programmas ilgtermiņa  mērķis ir panākt pedagogu tiešā darba uzlabošanu, nodrošinot radošu, inovatīvu, efektīvu un jēgpilnu mācību procesu, kas sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos. Programmas mērķis ir turpināt nodrošināt pedagogu – ekspertu konsultācijas, kas sniegtu profesionālu atbalstu pedagogiem, kā arī koordinēt jaunā mācību satura ieviešanu Ventspils skolās, nosakot atbildīgos mācību jomu koordinatorus. Par rīcības programmas īstenošanu atbildēs Ventspils Izglītības pārvalde.

23.12.2021.