No 12. līdz 14. jūnijam Ventspilī norisinājās starptautiskā projekta “Laužot stereotipus” pieredzes apmaiņas seminārs, pulcējot Ventspils, Igaunijas un Somijas izglītības iestāžu atbalsta jomas speciālistus – psihologus, sociālos pedagogus, logopēdus, speciālās izglītības skolotājus un citus. Seminārs bija pirmā speciālistu tikšanās reize un ļāva iepazīt pārstāvēto valstu situāciju un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā.

Arvien pieaugot iekļaujošās izglītības aktualitātei un dažāda atbalsta sniegšanas nepieciešamībai pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, projekta mērķis ir kopīgu praktisku risinājumu un metožu izstrāde, uzlabojot iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atbalsta sistēmu. Būtiska aktivitāte būs izpratnes par iekļaujošo izglītību veicināšana visā sabiedrībā.

Notikušā semināra laikā dalībnieki apguva arī jaunas zināšanas par sociāli emocionālās mācīšanās prasmēm un multisensoro pieeju. Notika viesošanās Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 2. pamatskolā un atbalsta centrā “Cimdiņš”, iepazīstot mācību vidi, kā arī tiekoties ar tur strādājošajiem speciālistiem. Dalībnieki izvērstās diskusijās vienojās par svarīgākajiem darbības virzieniem, pie kuriem projekta laikā nepieciešams strādāt, veidojot kopīgos risinājumus.

Iepriekš jau esam informējuši, ka Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Laužot stereotipus” (“Breaking Barriers”) īsteno Ventspils Izglītības pārvalde kā vadošais partneris, partnerorganizācijas ir Metropolia augstskola (Helsinki, Somija) un Narvas valodu licejs (Narva, Igaunija). Projekta īstenošana uzsākta š.g. martā un ar virkni aktivitātēm trīs valstīs turpināsies līdz 2024. gada augustam.

20.06.2023.