Pirmsskolas izglītība

2Ventspilī darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes. Uzsākot 2019./2020. mācību gadu, pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs kopumā mācās 1765 audzēkņi.

Bērnus no 1,5 gadu vecuma uzņem sešās pirmsskolas izglītības iestādēs: «Zvaigznīte, «Bitīte», «Vāverīte», «Pasaka», «Margrietiņa» un «Varavīksne».

Informāciju par pilnveidotā mācību satura un pieejas ietvaros īstenoto mācību procesu un ar to saistītajām izmaiņām pirmsskolas izglītības posmā atradīsiet ŠEIT.

Informāciju par vasaras periodā plānoto pirmsskolas izglītības iestāžu darbības grafiku atradīsiet ŠEIT. Bet noteikumi par drošības pasākumiem Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā pieejami ŠEIT.

2019./2020. mācību gada uzdevumi

 1. Vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas veidošana un datu analīze:
 • izglītojamā un pedagoga ikdienas darbība;
 • vienotu pārbaudes darbu rezultātu analīze un rīcība (izglītības iestādes, Izglītības pārvaldes, valsts pārbaudes darbi);
 • izglītības iestādes pedagogu un vadības komandas novērtējums;
 • mazākumtautību programmu kvalitatīva realizēšana, pārejot uz principu “80/20”;
 • izglītības iestāžu iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde atbilstoši prasībām.
 1. Sekmīgi realizēt pāreju no pirmsskolas izglītības uz sākumskolas izglītību, ieviešot uz kompetencēm balstīto izglītības saturu:
 • panākt līdzsvarotu un pēctecīgu pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas izglītības apguvi;
 • pastiprināt aktīvu, individuālā bērna pieredzē un izziņā balstītu mācību procesu, veicinot domāšanu iedziļinoties, izmantojot pieredzi un ikdienas situācijas, domājot, darbojoties ar prieku un apgūto nostiprinot jaunās situācijās;
 • izglītības iestādē veidot tādu mācību vidi, kas ir atbilstīga dažādām un individuālām bērnu mācīšanās vajadzībām lietpratības attīstībā telpās un ārā, veicinot bērnu domāšanas, sociāli emocionālo, digitālo, uzņēmējspēju un citu caurviju prasmju, zināšanu un pamatprasmju mācību jomās nostiprināšanu un vērtību izpratnes veidošanos.
 1. Kvalitatīvas izglītības piedāvājums un izglītojamo iesaiste STEM jomā, kontekstā ar jaunā mācību satura ieviešanas ietvaros paredzēto dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu stiprināšanu:
 • vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai, atbilstošai un iekļaujošai izglītībai;
 • kvalitatīvu un efektīvu konsultāciju sniegšana visu vecumposmu izglītojamajiem;
 • atbalsts pedagogiem, kas ietver piemērotas mācīšanas metodes, pamatprasmju novērtēšanu un pārbaudi.
 1. Iekļaujošās izglītības principa realizēšana, nodrošinot iekļaujošās izglītības pakalpojumu pieejamību dažādos izglītības posmos vispārējās izglītības iestādēs.
 2. Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un līdzdalība tajos.

Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām

IMG_2280

Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizēts projekts „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”. Ar Ventspils pilsētas Domes finansiālo atbalstu katru gadu tiek mērķtiecīgi papildināta materiālā bāze par vairāk nekā 10 000 eiro – iegādātas attīstošās spēles, dabas izpētes ierīces bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstībai.

Projektā šajā mācību gadā iesaistīti visu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu 3 – 7 gadīgie  bērni. Kopš 2013. gada Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes padziļināti apgūst Brīvdabas pedagoģijas teoriju un praksi, aktualizējot ekoloģisko audzināšanu, saudzīgas attieksmes pret dabu un kultūrvidi veidošanu, atbildības par visu dzīvo ieaudzināšanu un veselīga dzīvesveida apzināšanu.

Skolotāji veido uzdevumus bērnu jēgpilnai, aktīvai darbībai. Iegādātas ierīces kā lupas, binokļi, zinātniskie komplekti iesācējiem, lielās pipetes un pincetes un citi rīki, kas palīdz kvalitatīvi organizēt nodarbības telpās un ārpus tām. Bērni vēro, salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt. 

Pirmsskolas izglītības iestādes savā starpā dalās arī ar pieredzi, četras reizes gadā satiekoties metodisko apvienību sanāksmēs un  pirmsskolas izglītības darbinieku sanāksmē.