Pirmsskolas izglītība

 

Ventspilī darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes. Uzsākot 2021./2022. mācību gadu, pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs kopumā mācās 1656 audzēkņi.

Bērnus no 1,5 gadu vecuma uzņem pirmsskolas izglītības iestādēs: «Zvaigznīte, «Bitīte», «Vāverīte», “Rūķītis”, “Eglīte”, “Saulīte” stuktūrvienībā “Pienenīte”, «Pasaka», «Margrietiņa» un «Varavīksne».

Informāciju par pilnveidotā mācību satura un pieejas ietvaros īstenoto mācību procesu un ar to saistītajām izmaiņām pirmsskolas izglītības posmā atradīsiet ŠEIT.

2021./2022. mācību gada uzdevumi

1. Kvalitatīvu un efektīvu izglītības pakalpojumu plānošana un to īstenošana:

 • dažādu izglītības posmu mācību procesu savstarpēja koordinācija;
 • mācību procesa aktivitātes ārpus skolas;
 • personāla profesionālā pilnveide un cilvēkresursu piesaiste.

2. Individualizēta un diferencēta pieeja izglītojamajiem ikviena bērna un jaunieša daudzpusīgai attīstīšanai:

 • rīcības programmu un dažādu projektu realizēšana;
 • ikvienam atbilstošas izglītības programmas piedāvāšana;
 • atbalstošas mācību vides nodrošināšana.

3. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana 1.-12.klasēs un pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • pieejas maiņa vērtēšanas sistēmā;
 • pedagogu atbalsta sistēmas attīstīšana;
 • dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošana mācību procesā.

4. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, balstoties uz mācību sasniegumu un vides faktoru datu analīzi, turpmākās rīcības noteikšana:

 • izglītības iestāžu vides apstākļu analizēšana;
 • izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide;
 • mācību procesa nodrošināšana COVID – 19 pandēmijas apstākļos.

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot caurviju prasmes.

Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām

Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizēts projekts „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”. Ar Ventspils pilsētas Domes finansiālo atbalstu katru gadu tiek mērķtiecīgi papildināta materiālā bāze par vairāk nekā 10 000 eiro – iegādātas attīstošās spēles, dabas izpētes ierīces bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstībai.

Projektā šajā mācību gadā iesaistīti visu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu 3 – 7 gadīgie  bērni. Kopš 2013. gada Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes padziļināti apgūst Brīvdabas pedagoģijas teoriju un praksi, aktualizējot ekoloģisko audzināšanu, saudzīgas attieksmes pret dabu un kultūrvidi veidošanu, atbildības par visu dzīvo ieaudzināšanu un veselīga dzīvesveida apzināšanu.

Skolotāji veido uzdevumus bērnu jēgpilnai, aktīvai darbībai. Iegādātas ierīces kā lupas, binokļi, zinātniskie komplekti iesācējiem, lielās pipetes un pincetes un citi rīki, kas palīdz kvalitatīvi organizēt nodarbības telpās un ārpus tām. Bērni vēro, salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt. 

Pirmsskolas izglītības iestādes savā starpā dalās arī ar pieredzi, četras reizes gadā satiekoties metodisko apvienību sanāksmēs un  pirmsskolas izglītības darbinieku sanāksmē.