Pirmsskolas izglītība

1 3

Ventspilī darbojas 10 pirmsskolas izglītības iestādes. Uzsākot 2017./2018. mācību gadu, pirmsskolas izglītības iestādēs kopā 92 grupas apmeklē 1740 audzēkņi, tai skaitā obligāto 5-6 gadīgo pirmsskolas izglītību apgūst 611 audzēkņi

2017./2018. mācību gada uzdevumi:

  • Organizēt bērna patstāvīgo darbību, izvēles iespējas jēgpilnā mācību procesā, izzinot sevi mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli.
  • Turpināt Brīvdabas pedagoģijas pamatprincipu izmantošanu apmācību procesā. Veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu, apkārtējās vides sakopšanu un saglabāšanu, resursu jēgpilnu izmantošanu, izmantot mācību satura apguvē pētījumus, eksperimentus, modelēšanu, lomu spēles, rosināt lasītprasmi ikdienas situācijās.
  • Stiprināt patriotisko audzināšanu, turpināt pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, īstenojot dažādas sadarbības formas, izvērtējot un respektējot katra bērna individuālo attīstību. 

Arī 2017./2018. mācību gadā Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs turpinās iepriekšējos mācību gados uzsāktais  projekts „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”.  Ar Ventspils Domes finansiālo atbalstu katru gadu tiek mērķtiecīgi papildināta materiālā bāze par 10 672 eiro, tiek iegādātas attīstošās spēles, dabas izpētes ierīces bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstībai. Projektā šajā mācību  gadā iesaistīti  visu Ventspils pirmskolas izglītības iestāžu 3 – 7 gadīgie 1358  bērni, arī  kopš 2013. gada  Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes padziļināti apgūst Brīvdabas pedagoģijas teoriju un praksi. Aktualizējot ekoloģisko audzināšanu, saudzīgas attieksmes pret dabu un kultūrvidi veidošanu, atbildības par visu dzīvo ieaudzināšanu un veselīga dzīvesveida apzināšanu. Skolotāji veido uzdevumus bērnu jēgpilnai, aktīvai darbībai. Iegādātas ierīces, lupas, binokļi, zinātniskie komplekti iesācējiem, lielās pipetes un pincetes u.c., palīdz kvalitatīvi organizēt nodarbības telpās un ārpus tām. Bērni vēro, salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt.  Pirmsskolas izglītības iestādes savā starpā apmainās ar pieredzi, 4 reizes gadā satiekoties metodisko apvienību sanāksmēs un  pirmskolas izglītības darbinieku konferencē.

Pirmsskolas izglītības iestādes 2 reizes gadā, oktobrī un aprīlī, organizē atvērto durvju dienas, kurās bērnu vecāki tiek laipni aicināti aktīvi iesaistīties.