Atzīmējot Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, 28.maijā notikušo Bērnu svētku ieskaņā Lielajā laukumā pasniegti Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksti trīs Ventspils izglītības darbiniekiem, izceļot viņu darba nozīmīgumu.

Atzinības rakstu “Par lasīšanas ieraduma veicināšanu Ventspils 4. vidusskolas skolēniem un sadarbību ar pedagogiem lasītprasmes attīstīšanā” saņēma Ventspils 4. vidusskolas bibliotekāre Baiba Millere. Viņa skolā strādā jau 15 gadus un skolā vada bibliotekārās stundas, iekļaujot tajās radošas tēmas, piemēram, vērtības latviešu tautu pasakās, senvārdi pasakās – iepazīstina ar senvārdiem, skaidro to nozīmi. B.Milleres organizētās aktivitātes vērstas skolēnu lasītprasmes veicināšanai, radot interesi par grāmatām un to lasīšanu.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes ,,Eglīte” mūzikas skolotājai Henisai Meierei pasniegts Atzinības raksts “Par PII “Eglīte” izglītojamo personības izaugsmes veicināšanu, muzikāli izkopjot audzēkņu radošumu un talantu”. Viņa bērnudārzā strādā jau 19 gadus un novērtēta radošā pieeja izglītojamo pašizpausmei, interesantais mācību procesa nodrošinājums, kas veicinājis iekļaujošās izglītības principu iedzīvināšanu speciālās grupas darbā un darbā ar nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. H.Meiere konsultē vecākus par bērnu individuālajiem sasniegumiem mūzikā, par muzikālās tālākās izglītības iespējām sākumskolā,  mūzikas skolā vai interešu izglītībā.

Zitai Janušonei ar pašvaldības Atzinības rakstu pateicība izteikta “Par atbildīgu iekļaujošās izglītības īstenošanu un latviskās dzīvesziņas kopšanu un iedzīvināšanu PII “Zvaigznīte””. Viņa bērnudārzu “Zvaigznīte” vada kopš 2020. gada, tomēr jau šo dažu gadu laikā pirmsskolas izglītības iestādi ir izveidojusi par jaunām idejām atvērtu iestādi, kurā notiek iekļaujošas izglītības veicināšana un īstenotas kvalitatīvas mācības. Z.Janušonei ir mūsdienīgs redzējums par kompetenču pieeju mācību satura īstenošanā, pašvadītas mācīšanās akcentēšanu,  latviskās vides un tradīciju stiprināšanu un bērna labjūtības veicināšanu ikdienas procesā. Aktīvi iesaistās dažādu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu plānošanā un vadīšanā pilsētas līmenī.


Bērnu svētku gājiens fotogrāfijās

01.06.2023.