Domājot par audzēkņu vispusīgu attīstību, vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs Ventspilī izmanto alternatīvās mācīšanās metodi, ko pasaulē atzīst jau apmēram 100 gadus – Montesori metodi. Viens no tās pamatprincipiem skan: «Palīdzi man to izdarīt pašam!»

Mazāko ventspilnieku vecāki ik pa laikam interesējas, vai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu izglītošanā izmanto arī kādas neierastākas, citur pasaulē plaši praktizētas metodes. Pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogi nereti paši mācību programmas dažādošanai veiksmīgi integrē dažādas prakses un metodes. Arī PII Varavīksne veiksmīgi jau vairākus gadus gan vispārizglītojošajā programmā, gan speciālajās programmās iekļauj Montesori pieeju un materiālus. Savukārt PII Margrietiņa trīs gadu laikā atvērusi jau četras grupiņas, kurās realizē Montesori pieeju izglītībā pilnībā. Montesori ir unikāla, tajā pat laikā rūpīgi izstrādāta un plaši praktizēta mācību metode. Tās pamatā ir saprātīgs līdzsvars starp brīvību un skaidru struktūru, kas īpaši paredzēta jaunākā vecuma bērniem.

PII Varavīksne Montesori mācību materiālus un metodiku izmanto visās grupās, visu vecumu bērniem, integrējot Montesori metodes audzēkņu pamatapmācībā. Bērnudārzā ir metodiskais kabinets ar plašu Montesori materiālu klāstu, kur ikviens pedagogs var izvēlēties, kādus materiālus nodarbībās vēlas izmantot. Materiāli aptver visus piecus Montesori blokus – praktiskās dzīves, valodas, dabaszinātņu, sensoro un matemātisko. Pašiem mazākajiem bērniem – līdz 3 gadu vecumam – bērnudārzā izmanto praktiskās dzīves materiālus. «Lasītprasmes mācīšanai aktīvi izmantojam kustīgo alfabētu,» stāsta vadītājas vietniece Kristīne Seržante, kura ikdienā strādā ar Montesori materiāliem. «Mūsu Montesori izglītības stāsts bērnudārzā Varavīksne sākās 2017. gadā, kad mēs abas ar logopēdi Lindu Vašuku izgājām 14 mēnešu kursu Praktiskā Montesori pedagoģija Montesori izglītības un attīstības centrā Kates skola. Bērnudārza vadītāja Kristīne Boitmane piebilst, ka kursi bijuši intensīvi un padziļināti. «Arī tagad trīs pedagogi, mani pašu ieskaitot, mācās pie Montesori asociācijas priekšsēdētājas Latvijā Zanes Baltgailes Montesori pedagoģijas kursos Pērļu mājā. Šie kursi ilgs trīs gadus, un tās kopumā ir 500 stundu apmācības,» stāsta vadītāja. Pēc mācību pabeigšanas pirmsskolas izglītības iestāde plāno atvērt vienu Montesori grupu, kur bērni varētu iziet visu Montesori apmācības ciklu. «Mums ir divas speciālās programmas – logopēdiskā grupiņa un speciālās izglītības programma bērniem ar jaukta tipa traucējumiem – pēdējā ir visjaunākā. Kad šo programmu akreditēja, tikām pie speciālā skolotāja likmes. Izvēlējāmies iet ne tik tradicionālu ceļu un likmi sadalījām, tādēļ mums ir pedagogs, kurš strādā ar sīkās pirkstu muskulatūras attīstības veicināšanu, logopēds strādā ar Barboleta metodi (speciāla līdzsvara platforma, kas palīdz bērniem koncentrēties, attīsta uzmanību un atmiņu) un Kristīne, kura izmanto tieši Montesori metodes un materiālus, pielāgojot tos katram bērnam individuāli.»

Turpat netālu, PII Margrietiņa, Montesori pieeja ienākusi mazliet vēlāk, bet tur šo metodi īsteno jau četrās bērnudārza grupiņās pilnībā. «2019. gadā, kad iepriekšējā mūsu izglītības iestādes vadītāja devās pensijā, es sāku strādāt kā vadītājas pienākumu izpildītāja,» stāsta bērnudārza vadītāja Inguna Irbe. «Katram bērnudārzam ir kaut kas savs, un arī mums gribējās uzsākt ko jaunu, atrast savu rozīnīti,» viņa atminas. Izskatot vairākas bērnudārza attīstības iespējas, pedagogu komanda nolēmusi, ka vienā no bērnudārza korpusiem varētu realizēt Montesori pieeju izglītības procesā. «Protams, pamatā izglītības procesā ir vispārizglītojošā programma,» norāda vadītāja, «bet Montesori metožu izmantošana to papildina.» Šo ideju Ventspils pilsētas domes Izglītības komisija atbalstījusi, un bērnudārzs pamazām sācis atvērt pa vienai Montesori grupiņai. Sākums nav bijis viegls, jo bija jāmaina mēbeļu izvietojums, jāizvieto īpaši atvērtie plaukti, jāiegādājas materiāli un, protams, arī jāapmāca darbinieki. Arī pati iestādes vadītāja kopā ar metodiķi devās mācīties uz divām izglītības iestādēm, kas specializējas tieši Montesori pedagoģijas metodē.

Bērnudārza Montesori grupiņās pedagogi ne tikai izstrādā mācību gada plānu, bet šajās grupās tiek veidoti individuālie mēneša plāni, kuros atspoguļo mācību procesu caur Montesori prizmu. Turklāt par bērna izglītības procesu un sasniegtajiem mērķiem katrs vecāks regulāri tiek informēts. «Mācību gada noslēgumā mēs veicam salīdzinošo analīzi un vērtējam katra bērna attīstības dinamiku,» rezultātu vērtēšanas procesu skaidro Irbe. Visi Montesori izglītības procesā iesaistītie pedagogi papildus mācās, lasa un izglītojas.

«Šobrīd mums ir atvērtas četras grupiņas, kurās papildus vispārizglītojošajai programmai realizē Montesori metodi. Mēs gan vēl neesam apstājušies un to arī negrasāmies darīt,» par nākotnes plāniem stāsta bērnudārza vadītāja, «šogad mums tapa ideja par Montesori skoliņas izveidošanu. Vēlamies izveidot tādu kā informatīvo centru vecākiem, ne tikai savu audzēkņu, bet visiem pilsētas vecākiem, kuriem šī metode interesē.» Vadītāja ikdienā redz, ka lielu daļu bērnu vecāku ikdienā nomāc dažādas sadzīviskas rūpes: «Mēs dzīvojam nemitīgā steigā un skrējienā, bet gribas iedot vecākiem ticību saviem spēkiem un interesi darboties kopā ar bērnu.» Viņa skaidro, ka ikviens bērns visas dzīvē nepieciešamās prasmes iegūst tieši darot, darbojoties. «Svarīgi ir bērnam ļaut darboties brīvi, netraucēt, ļaut arī kļūdīties, iedrošināt viņu mēģināt vēlreiz un pats galvenais – par kļūdām nerāt,» atgādina Irbe.

PII Margrietiņa vadītāja norāda arī uz kādu sabiedrībā nereti dzirdētu mītu, ka alternatīvās izglītības metodes, tai skaitā arī Montesori, veicina bērnu visatļautību. «Gluži otrādi – bērni iemācās, ka darba vieta aiz sevis ir jāsakārto, un tas viņus disciplinē. Jā, Montesori metodes iemāca viņiem darboties patstāvīgi, bet ikvienam mūsu audzēknim tiek iemācīts arī skaidri nospraust robežas, ir jārespektē vienam otru un ar materiāliem jāapietas saudzīgi,» skaidro PII Margrietiņa vadītāja.

PII Margrietiņa vadītāja Inguna Irbe:

«Jāsaka liels paldies Ventspils Izglītības pārvaldei, kurai pateicoties, tikām pie lieliskas nodarbības – pagājušajā nedēļā pie mums viesojās Montesori pedagoģe Evelīna Sproģe ar ievadlekciju vecākiem. Nesen mums bērnudārzā bija vecāku sapulce, kurā nolēmām, ka katras Montesori grupas pedagogi reizi mēnesī vecāku vakarā parādīs, kā pašiem mājās veidot Montesori materiālus, lai varētu paši mājās darboties ar bērniem.»

PII Margrietiņa 8. grupiņā Montesori pieeju izglītošanā īsteno pilnībā. Grupiņa sadalīta vairākās zonās, kurās bērni izzina gan valodu, attīsta matemātisko, loģisko domāšanu, apgūst sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas. Divgadīgais Olivers veikli demonstrē, kā darbojas bērnudārza kolektīva čaklo roku veidotais Montesori pieejā balstītais materiāls – plāksne, kam piestiprināti dažādi elementi dažādu ikdienā nepieciešamo prasmju apguvei un sensorās attīstības veicināšanai.

PII Varavīksne vadītājas vietniece Kristīne Seržante:

«Ikdienā strādāju ar Montesori materiāliem, sadarbojoties ar grupu pedagogiem. Kad pedagogs konstatē, ka bērnam ir kādi mācīšanās traucējumi, atvēlam konkrētajam bērnam laiku, nākam uz Montesori materiālu kabinetu un individuāli strādājam. Tas, protams, nav pāris mēnešu darbs – tas ir ilgs process. Turklāt bērni ir ļoti dažādi. Mums ir arī bērni ar autiskā spektra, ar valodas attīstības traucējumiem. Pašiem mazākajiem – jātrenē uzmanības noturība. Strādāju ar visiem bērniņiem, pēc vajadzības.»

PII Varavīksne Montesori kabinetā pieejams tiešām bagātīgs materiālu krājums. Šajā plauktā izkārtoti materiāli bērnu sensorās attīstības veicināšanai. Tie dod bērniem iespēju izmantot savas maņas apkārtējās pasaules izpētē. Šeit bērns var iemācīties atšķirt dažādu priekšmetu garumu, svaru, krāsu, troksni, smaržu, formu un tekstūru. Bērni šeit iemācās pēc katra materiāla izmantošanas, darba vietu rūpīgi sakārtot un materiālus nolikt tiem paredzētajās vietās.

Foto: Kristaps Anškens

16.12.2022.