Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases.

Pievērš uzmanību bērnu labjūtībai

Ventspils 2. vidusskolā jaunajā mācību gadā atvērs divas 1. klases, katrā no tām būs līdz 24 bērniem. Skolas direktors Jānis Jēgers skaidro, ka skolā kopš 2019. gada septembra tiek īstenota pakāpeniska pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Pirmajās klasēs mācības jau notiek tikai latviski. Tā kā skolā mācās dažādu tautību bērni, tostarp ukraiņu bēgļu bērni, skola jaunākajās klasēs nodrošina pedagogu palīgus.

Skolēniem, kuriem iet grūtāk, palīdz arī atbalsta personāls. «Skolas vadība ar atbalsta personālu gādā par iekļaujošo izglītību, lai katrs bērns saņem tādu palīdzību, kas viņam vajadzīga. Pedagogi ir informēti par to, mācību procesu organizē ar visiem atbalsta pasākumiem. Kādam vienkārši vajag vairāk atgādnes, kādam vajag vairāk laika, vairāk paskaidrot vai lēnāk,» stāsta direktors, norādot, ka bērna problēmas tiek apzinātas, ar viņu tiek vairāk strādāts un sasniegti labi rezultāti.

«Mums skolā ir tā – mēs stingri ar sociālo un speciālo pedagogu skatāmies līdzi bērnu labjūtībai skolā. Tas mums ir ļoti svarīgi,» uzsver direktors. Lai ģimene varētu izsekot sava bērna attīstībai un izaugsmei, skolā no 1. klases katram skolēnam veido portfolio – mapi ar skolēna mācību un radošajiem darbiem.

Skola bērniem piedāvā dažādus fakultatīvus un nodarbības interešu izglītības pulciņos, vienlaikus atceroties par to, ka skolai ir lieliska atrašanās vieta – tuvu mūzikas skolai, BMX treniņbāzei un olimpiskajam centram –, un nekonkurējot ar pilsētas piedāvājumu. Skola nodrošina fakultatīvās nodarbības latviešu, krievu un ukraiņu valodā. Bērni var apmeklēt arī vizuālās mākslas pulciņu Jautrā otiņa un pulciņu Mazais pētnieks. Skolā ir pedagogs, kas rīko futbola spēles. Vēl bērniem pēc nepieciešamības ir pieejamas nodarbības ar logopēdu un psihologu, kā arī koriģējošā vingrošana. Ir arī pagarinātās dienas grupa, ko mazāko skolēnu ģimenes var izmantot.

Direktors lepojas ar to, ka skolā ir daudz ārpusklases pasākumu, kopjot tradīcijas un svinot svētkus ar daudznacionālu ievirzi.

Lai topošie pirmklasnieki un viņu vecāki varētu labāk sagatavoties skolas gaitām, skolas sagatavojusi īpašu grāmatiņu, kas atrodama skolas tīmekļa vietnē 2vsk.ventspils.lv, sadaļā Dokumenti. Būs arī pirmklasnieku nometne no 20. līdz 26. augustam, lai palīdzētu jaunajiem skolēniem labāk iejusties.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem un nodarbība topošajiem pirmklasniekiem notiks 23. martā plkst. 9.30.

Draudzīga un atbalstoša skola

Ventspils 2. pamatskolā nākamajā mācību gadā būs divas 1. klases ar 24 bērniem katrā. Ar pirmklasniekiem strādās skolotājas Lienīte Grieze un Solvita Ivanova. Lai pirmklasniekiem skolā veiktos labāk, katrā klasē būs arī pedagoga palīgs, kas piedalīsies gandrīz visās mācību stundās. «Tas ir ļoti būtiski, jo viens no skolas darbības virzieniem ir iekļaujošā izglītība. Līdz ar to mēs respektējam katra bērna individuālās spējas, veselības stāvokli un mūsu uzdevums ir palīdzēt pilnveidoties un attīstīties katram bērnam pēc savām spējām. Skolā ir spēcīga un nokomplektēta atbalsta komanda, kurā darbojas divi sociālie pedagogi, psihologs, speciālie pedagogi, medmāsiņa, divi logopēdi. Ļoti daudz notiek individuālās nodarbības. Regulāri pārrunājot katra bērna izaugsmi, mēs sniedzam arī rekomendācijas vecākiem, kā bērnam palīdzēt konkrētu prasmju attīstīšanā vai uzvedības korekcijā, jo bērni ir ļoti dažādi un bērni integrējas sabiedrībā,» stāsta skolas direktore Sintija Birziņa. Līdzās vispārējai pamatizglītības programmai skolā īsteno arī programmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Visi skolotāji apgūst iekļaujošo izglītību.

Direktore uzskata, ka ģimenei, izvēloties skolu, ir svarīgi saprast skolas darbības virzienu un vērtības. 2. pamatskolas vērtības ir radošums, attīstība un droša vide. Skolas saimi, kurā ir gandrīz 400 bērnu, vieno moto – kopā būt, kad prieku var gūt. Skolas simbols ir Pūce, kas piedalās visos pasākumos un bērnus mudina būt atbildīgiem, drošiem, radošiem. «Skolas spēks ir sadarbībā starp pedagogiem, bērniem un vecākiem, kad viens otru mēs sadzirdam, respektējam un ejam tajā virzienā, kas ir vērsts uz bērnu attīstību un prasmju pilnveidi,» pauž direktore.

Direktore Birziņa uzskata, ka skolas uzdevums ir radīt ļoti draudzīgu un atbalstošu mikrovidi. «Bonuss ir skolas atrašanās vieta un tas, ka mums ir liels, slēgts, ierobežots pagalms, kuru izmanto gan atpūtai, gan āra nodarbībām. Mēs varam iet sportot laukā – skolai ir basketbola laukums, un blakus ir arī Olimpiskā centra futbola laukums, par kura izmantošanu ir noslēgts līgums. Tepat ir Bērnu pilsētiņa, kur mazākiem bērniem ļoti patīk pedagogu uzraudzībā darboties ar dažādiem uzdevumiem,» stāsta direktore. Skolas saime daudz kopā sporto, dodas uz Reņķa dārzu, Piejūras parku, jo bērniem ir jāizkustas, viņiem vajag svaigu gaisu, pārmaiņas, dinamiku. Tāpat skola labprāt izmanto iespējas apmeklēt muzejus un programmas Skolas soma piedāvājumu.

Svarīgs skolas darbības virziens ir lasītprasmes veicināšana, jo laba lasītprasme ir svarīga pārējo mācību priekšmetu apguvei. «Tas, protams, ir jāsāk agrīnā vecumā. Ja veiksmīgi iesāk šo darbu, arī tālāk būs labāki mācību rezultāti jebkurā mācību priekšmetā. Tādēļ mums ir sistēma, kā mēs to darām katrā klasē,» stāsta direktore. Lai veicinātu interesi par lasīšanu, skola īsteno dažādas aktivitātes, tostarp bērni apmeklē nodarbības Ventspils bibliotēkās. «Motivējot bērnus, mums bija lasīšanas bingo, kur, savācot noteiktu žetonu skaitu, bērni tika pie kārotām balvām. Meklējam dažādas metodes, kā viņus var iesaistīt lasītprasmes veicināšanā,» uzsver Birziņa.

1. un 2. klašu skolēni var izmantot pagarinātās dienas grupu – 1. klasei līdz plkst. 17, izņemot piektdienas, kad grupa darbojas līdz plkst. 16, bet 2. klasēm – līdz plkst. 15. «Vecāki bieži to atzīmē kā ļoti vērtīgu, jo darba laiks arī beidzas 17. Tas ir ļoti ērti – kad vecākiem beidzas darbs, bērni tiek paņemti mājās,» saka direktore. Pēc tam, kad mācību process ap 13.15 ir beidzies, bērni pagarinātās dienas grupā var atpūsties, izkustēties un darboties āra nodarbībās skolas teritorijā. Bērniem ir iespēja arī izpildīt mājasdarbus un trenēt lasītprasmi. Piedāvāts tiek arī launags.

Lai laiks pēc stundām būtu piepildīts, bērniem piedāvā dažādas interešu izglītības nodarbības – var trenēt algoritmisko un radošo domāšanu, spēlēt prāta spēles, dziedāt korī, dejot, spēlēt handbolu, pilnveidot IT prasmes datorikas nodarbībās, darboties pulciņā Jaunais pētnieks. Noteiktās dienās pagarinātās grupas skolotāji ved bērnus uz nodarbībām Jaunrades namā.

Tā kā skola iesaistījusies ekoskolu programmā, lielu uzmanību šeit pievērš zaļajai domāšanai. Skolēni pēta vidi un dabas procesus skolas teritorijā, ar vidi saistītās tēmas tiek integrētas mācību stundās. Ir arī tematiskās dienas, kurās bērni dabas izpētē labprāt darbojas praktiski.

Skolai ir dažādas tradīcijas, no kurām jāizceļ jau daudzus gadus notiekošā sirsnīgā vecvecāku pēcpusdiena sākumskolai, kad skolā pulcējas vectētiņi un vecmāmiņas, bērni sniedz viņiem muzikālus un teatrālus priekšnesumus, bet pēc tam visi kopā darbojas klasēs. Lai atgādinātu par latviskajām tradīcijām, skolā ieviesti rotaļu rīti ar latviskajām dziesmām, dejām un rotaļām.

Lai pirmklasniekiem palīdzētu iejusties un ļautu iepazīt skolas vidi, no 20. augusta notiks adaptācijas nedēļa. Tajā skolu un pedagogus iepazīt var arī vecāki.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem un topošajiem Pūces skolas pirmklasniekiem notiks 23. martā plkst. 12.

15.03.2024.