Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases.

Pievērš uzmanību bērnu labjūtībai

Ventspils 2. vidusskolā jaunajā mācību gadā atvērs divas 1. klases, katrā no tām būs līdz 24 bērniem. Skolas direktors Jānis Jēgers skaidro, ka skolā kopš 2019. gada septembra tiek īstenota pakāpeniska pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Pirmajās klasēs mācības jau notiek tikai latviski. Tā kā skolā mācās dažādu tautību bērni, tostarp ukraiņu bēgļu bērni, skola jaunākajās klasēs nodrošina pedagogu palīgus.

Skolēniem, kuriem iet grūtāk, palīdz arī atbalsta personāls. «Skolas vadība ar atbalsta personālu gādā par iekļaujošo izglītību, lai katrs bērns saņem tādu palīdzību, kas viņam vajadzīga. Pedagogi ir informēti par to, mācību procesu organizē ar visiem atbalsta pasākumiem. Kādam vienkārši vajag vairāk atgādnes, kādam vajag vairāk laika, vairāk paskaidrot vai lēnāk,» stāsta direktors, norādot, ka bērna problēmas tiek apzinātas, ar viņu tiek vairāk strādāts un sasniegti labi rezultāti.

«Mums skolā ir tā – mēs stingri ar sociālo un speciālo pedagogu skatāmies līdzi bērnu labjūtībai skolā. Tas mums ir ļoti svarīgi,» uzsver direktors. Lai ģimene varētu izsekot sava bērna attīstībai un izaugsmei, skolā no 1. klases katram skolēnam veido portfolio – mapi ar skolēna mācību un radošajiem darbiem.

Skola bērniem piedāvā dažādus fakultatīvus un nodarbības interešu izglītības pulciņos, vienlaikus atceroties par to, ka skolai ir lieliska atrašanās vieta – tuvu mūzikas skolai, BMX treniņbāzei un olimpiskajam centram –, un nekonkurējot ar pilsētas piedāvājumu. Skola nodrošina fakultatīvās nodarbības latviešu, krievu un ukraiņu valodā. Bērni var apmeklēt arī vizuālās mākslas pulciņu Jautrā otiņa un pulciņu Mazais pētnieks. Skolā ir pedagogs, kas rīko futbola spēles. Vēl bērniem pēc nepieciešamības ir pieejamas nodarbības ar logopēdu un psihologu, kā arī koriģējošā vingrošana. Ir arī pagarinātās dienas grupa, ko mazāko skolēnu ģimenes var izmantot.

Direktors lepojas ar to, ka skolā ir daudz ārpusklases pasākumu, kopjot tradīcijas un svinot svētkus ar daudznacionālu ievirzi.

Lai topošie pirmklasnieki un viņu vecāki varētu labāk sagatavoties skolas gaitām, skolas sagatavojusi īpašu grāmatiņu, kas atrodama skolas tīmekļa vietnē 2vsk.ventspils.lv, sadaļā Dokumenti. Būs arī pirmklasnieku nometne no 20. līdz 26. augustam, lai palīdzētu jaunajiem skolēniem labāk iejusties.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem un nodarbība topošajiem pirmklasniekiem notiks 23. martā plkst. 9.30.

15.03.2024.