Lai juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, Ventspils pilsētā varētu īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas, tām pašvaldības noteiktajā kārtībā jāsaņem licence.

2020.gada 9.oktobrī stājās spēkā Ventspils pilsētas domes 2020.gada 18.septembra saistošie noteikumi Nr.11 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, pagarināt tās derīguma termiņu vai anulēt licenci pieņems Ventspils pilsētas domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvu Ventspils pilsētas dome apstiprināja 2021.gada 21.janvāra domes sēdē.

Komisijas sastāvā iekļauti 5 locekļi – nozaru speciālisti:

  • Ilze Buņķe, Ventspils pilsētas domes deputāte un Ventspils pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja,
  • Ineta Tamane, Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja,
  • Daina Paipala, Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītāja,
  • Astra Pumpura, Ventspils bibliotēkas direktore,
  • Māris Valtenbergs, Ventspils pilsētas domes Kultūras centra direktors.

Komisijai adresētie dokumenti iesniedzami Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē.

Kārtība, kādā turpmāk tiks licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, kā arī informācija par Ventspils pilsētā izsniegtajām licencēm, to īpašniekiem un izglītības programmām, ir pieejama Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā http://vip.ventspils.lv/parvalde/licences/.

Vēršam uzmanību, ka, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, būs iespējams atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa no tās summas, kas samaksāts par interešu un pieaugušo neformālo izglītību, ja izvēlētā izglītības programma ir licencēta.

22.01.2021.