Lai vecākiem atvieglotu izvēli, meklējot piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, šajā un turpmākajos Ventas Balss numuros piedāvāsim informāciju par Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases.

Ģimeniska skola ar uzsvaru uz lasītprasmi

Ventspils 4. vidusskolā šajā mācību gadā uzņems divas 1. klases, katrā būs 24 bērni. Skolas direktore Inga Bužoka iesaka skolu izvēlēties tad, ja ģimenes vērtības sakrīt ar skolas definētajām, kas ir cieņa, godīgums un atbildība. Šajā skolā bērns pēc pamatizglītības ieguves, ja ir vēlme un potenciāls, var turpināt mācības vidusskolas posmā. Skolā mācās vairāk nekā 600 skolēnu.

Skolas vadībai ir svarīgi, lai skolas vide būtu ģimeniska. Skolas moto ir Es piedalos, un atbilstoši tam skolas kolektīvs aicina gan bērnus, gan vecākus iesaistīties un piedalīties skolas dzīvē. Sākumskolas klasēm tradicionāli ir kopīgi Ziemassvētku pasākumi kopā ar vecākiem. Arī klasēs rīko kopīgus pasākumus vai izbraukumus bērniem kopā ar vecākiem, tādējādi radot iespēju savstarpēji iepazīties un veidot sava veida komūnu.

Pirmklasnieki ar savu pirmo audzinātāju, kura viņiem mācīs no trīs līdz pieciem mācību priekšmetiem, kopā pavadīs trīs mācību gadus – tas ļauj vieglāk adaptēties skolā. Latviešu un arī angļu valodu pirmajās klasēs māca, dalot abu klašu bērnus trīs grupās. «Vairākus gadus mums primāra ir lasītprasmes attīstīšana, jo tas ir pamatu pamats pārējiem mācību priekšmetiem. Lai to veicinātu, grupas ir mazākas,» stāsta direktore, norādot, ka klašu audzinātājām palīgā nāk trešais skolotājs. Valodas prasmes visiem 1. un 2. klašu skolēniem valodas attīstības nodarbībās izkopt palīdz logopēde Indra Reisone. Mazākajiem skolēniem kā fakultatīvu nodarbību piedāvā arī datoriku. Vienlaikus sākumskolā stundu laikā bērni telefonus un citas personīgās digitālās ierīces nelieto.

Līdzās vispārējās pamatizglītības programmai skola piedāvā programmu bērniem ar valodas traucējumiem – šiem bērniem skola papildus nodrošina divas logopēdiskās nodarbības nedēļā un sniedz ieteikumus skolotājiem.

Jaunajā mācību gadā 1. klašu skolotājas būs Eva Dzalbe-Blumberga un Anita Meire. Abām ir pieredze darbā pirmsskolā, līdz ar to viņas labi izprot pārejas posmu un adaptāciju.

Skolēniem dienas vidū ir pusdienas stunda, un tās laikā bērni ne tikai dodas pusdienās, bet atlikušajā laikā kopā ar savu skolotāju dodas ārā. «Tas bērniem ir aktivitātes un atslodzes laiks un arī svaiga gaisa iespēja dienas vidū – atelpas mirklis, lai pēc tam atkal turpinātu mācīties,» norāda direktore.

Mācības 1. klasē notiek līdz aptuveni 13.30, taču pirmajās divās klasēs piedāvā arī pagarinātās dienas grupu līdz 15.30. Pagarinātās dienas grupas laikā bērns var vienkārši pagaidīt vecākus, veikt uzdotos mājas darbus – rakstu darbus prasmju attīstīšanai un nostiprināšanai – vai arī doties uz mākslas nodarbībām, ko piedāvā skola. «Mēs vēlamies katra bērna talantu pamanīt un izkopt,» uzsver direktore. Skolas tradicionāla vērtība līdzās mākslas nodarbībām ir koris. Vēl skolā notiek sporta skolas basketbola treniņi. Skolas atrašanās vieta ļauj ātri un ērti nokļūt Jaunrades namā, mūzikas vai mākslas skolā, kā arī uz sporta nodarbībām.

Ikviens, kurš to vēlas, skolā var iesaistīties Ekoskolas aktivitātēs, kas ir integrētas arī mācību stundās. Bērni klasēs mācās šķirot atkritumus, mācību procesā daudz ko audzē, pēta, izzina, bet pirmklasnieki, svinot 100. dienu skolā, dāvanā saņem kāda auga sēklas, ko noteiktā dienā sēj, bet pēc tam vasarā augus var nest mājās un turpināt lolot kopā ar vecākiem.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem notiks 5. martā plkst. 18.

Plaša skola lieliskā vietā ar stiprām tradīcijām

Ventspils 6. vidusskolā, kur kopumā mācās ap 700 bērnu, ceturto gadu uzņems trīs 1. klases. Katrā no tām būs 26 bērni. Direktore Zanda Bite uzsver skolas lielisko atrašanos vietu pilsētas centrā, netālu no autoostas, ar ērtu piebraukšanu. Gan klases, gan gaiteņi ir plaši. Liela pievienotā vērtība ir ārtelpa, ko mazāko klašu skolotāji ar audzēkņiem bieži izmanto, uzturoties svaigā gaisā starpbrīžos vai pēc stundām, sagaidot, kad bērniem atnāks pakaļ. Teritorijā sākumskolas skolēni arī iekopj puķu dobes, un mazajiem ir pašiem sava savvaļas pļava, kur viņi var vērot dabas procesus.

Augusta pēdējās dienās bērni var apmeklēt iepazīšanās skoliņu, lai aprastu ar skolas vidi un iepazītu skolotājus un klasesbiedrus. Pirmo nedēļu 1. klasē bērni aizvada adaptēšanās režīmā. «Tas ir pats svarīgākais, ar ko viņiem jāsāk – lai viņi varētu mācīties, viņiem ir jāadaptējas un jāsocializējas,» uzsver direktore.

Līdzās vispārējās pamatizglītības programmai skola piedāvā programmu bērniem ar valodas traucējumiem un bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Direktore stāsta, ka skolā neskan zvans, jo te mācās bērni ar autiskā spektra traucējumiem un viņiem šāds troksnis ir traucējošs. Viņas vietniece Lana Švarca piebilst, ka dažkārt vecāki bērna veselības problēmas mēģina noklusēt un skolotāji to nereti konstatē jau mācību procesā. «Šīs lietas nevajag noklusēt, tas nāk par sliktu bērnam,» pauž Švarca, norādot, ka skolā ir spēcīga atbalsta komanda, kas aktīvi komunicē ar vecākiem, aicina viņus uz sarunām un skaidro, kāpēc ir svarīgi, lai skolotāji par problēmām zinātu laikus un spētu bērniem palīdzēt, izmantojot piemērotas metodes. «Skolas mehānisms nevar pastāvēt, ja nav trīsvienības – skolēns, vecāki un skola,» pārliecināta ir Švarca.

Sākumskolas skolotāji bieži dodas uz dažādām vietām un nodarbībām ārpus skolas – Amatu mājā, Piejūras brīvdabas muzejā, bibliotēkā un citās vietās. Pēdējos gados sākumskolā pastiprināti strādā pie lasītprasmes. Mazākajās klasēs latviešu valodu māca, klases dalot grupās. «Skolā ir multikulturāla vide, līdz ar to ir ļoti svarīgi bērniem palīdzēt sākumā ar valodu,» pauž direktore.

Skolā bērniem nodrošina pagarinātās dienas grupu līdz plkst. 15. Reizi nedēļā bērni grupas ietvaros dodas uz pulciņa nodarbību Jaunrades namā. Skolā bērniem piedāvā tautas deju nodarbības un iespēju dziedāt korī, kā arī koriģējošo vingrošanu. Skolēni var darboties arī robotikas pulciņā un kļūt par mazajiem pētniekiem, labāk iepazīstot dabaszinības. Aktīvi skolā izmanto programmas Skolas soma resursus, dodoties uz kultūras pasākumiem un arī aicinot Latvijā pazīstamus māksliniekus ar koncertiem viesoties skolā.

Sākumskolā ir daudz labu tradīciju. Populāra ir kopīga ģimeņu sportošana Tēva dienā. Dzejas dienās bērni, izmantojot skolas apskaņošanas sistēmu, starpbrīžos runā, lasa dzeju. Miķeļdienā un Ziemassvētkos skola rīko tirdziņus, bet Lieldienās – jampadraci. Ziemassvētkos skolā top īpašs muzikāli teatrāls uzvedums, kas bērniem ļoti patīk. Uzvedumu labprāt skatās bērnu vecāki un vecvecāki, kā arī sešgadnieki, kuri viesojas, lai iepazītu skolu. Nesen skolā aizsākta tradīcija – laimes aka Ziemassvētkos, kad katra klase var laimēt kādu īpašu balvu, piemēram, tikšanos ar Jaunsardzi, gājienu uz kino, divas dienas bez mājasdarbiem, pankūku rītu vai ko citu. Īpaši svētki ir pirmklasnieku 100. diena skolā, ko rīko 12. klases skolēni, īpašās stacijās pārbaudot, ko bērni 100 dienās skolā iemācījušies. Neizpaliek arī sadancis un apsveikumu pieņemšana no 2. un 3. klašu skolēniem.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem un topošajiem pirmklasniekiem notiks 26. martā plkst. 17.30.

05.03.2024.