Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde aicina iedzīvotājus izteikt priekšlikumus par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” projektu.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi saistībā ar bērnu uzņemšanu 1. klasē, iedzīvotāju interesi un ierosinājumus par pieteikumu reģistrēšanas kārtību, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kuri precizē kārtību, kā tiek reģistrēti un izskatīti pieteikumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas.

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pieteikumu par bērnu uzņemšanu 1. klasē pieņemšana, vērtējot tos prioritārā secībā, notiek trīs nedēļas, sākot ar aprīļa pirmo darba dienu. Pēc šī termiņa prioritārā secība netiek piemērota.

Jaunajos noteikumos paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas:

  • pieteikumu par bērnu uzņemšanu 1. klasē reģistrēšanas organizēšanā,
  • prioritārās secības noteikšanā.

Reģistrēšanas organizēšana

Turpmāk pieteikumu par bērnu uzņemšanu 1. klasē reģistrēšanas procesu administrēs Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde centralizēti, nevis katra izglītības iestāde atsevišķi kā līdz šim. Pieteikumā būs iespējams prioritārā secībā norādīt līdz trim izglītības iestādēm, kurās bērnu vēlas pieteikt.

Pieteikumus būs ērti iesniegt elektroniski. Šim nolūkam darbosies interneta vietne 1klase.ventspils.lv, kurā pieteikumus varēs gan aizpildīt un pievienot dokumentu kopijas, gan iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Paredzēta arī kārtība kā iesniegt pieteikumus klātienē vai gadījumos, kad nav iespējams izmantot elektronisko parakstu. 

Pieteikšanās sadalīta 3 posmos

Veidojot katras izglītības iestādes 1. klašu pretendentu sarakstu, pieteikumi tiks reģistrēti gan ievērojot noteikumos iekļauto prioritāro secību, gan pieteikumu iesniegšanas laiku, tamdēļ pieteikumu iesniegšana sadalīta pa posmiem. Piemēram, 2021. gadā:

1. posms: 2021. gada 1. aprīlis plkst. 7:00 – 13. aprīlis plkst. 23:59 (ja atbilst 1.-3. prioritātes kritērijiem)

2. posms: 2021. gada 14. aprīlis plkst. 7:00 – 21. aprīlis plkst. 23:59 (ja atbilst 4.-7. prioritātes kritērijiem)

Līdz 21.aprīlim saņemtos pieteikumus Izglītības pārvalde pārbaudīs un līdz 30. aprīlim izveidos pretendentu sarakstu, vecākiem par rezultātu paziņojot līdz 10.maijam.

3. posms: 2021. gada 22. aprīlis plkst. 7:00  – 31. augusts plkst. 23:59

Pēc 21.aprīļa saņemtos pieteikumus pretendentu sarakstā iekļaus reģistrēšanas secībā, neņemot vērā iespējamo atbilstību kādam no prioritātes kritērijiem. Rezultāti vecākiem tiek paziņoti 1 mēneša laikā

Izmaiņas prioritārās secības noteikšanā

Jaunajos noteikumos prioritārā secība, reģistrējoties 2021./2022. mācību gadam, saglabāta līdzšinējā, tomēr ir mainīti nosacījumi par bērna un viņa likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas nepieciešamību Ventspils pilsētā – tam jābūt vismaz divus kalendāros gadus pirms pieteikuma iesniegšanas brīža.

Savukārt sākot ar 2022./2023.mācību gadu un turpmāk, no saraksta izslēgta priekšrocība bērniem, kuri izvēlētajā izglītības iestādē apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu.

Kā iespējams izteikt savu viedokli?

Ar saistošo noteikumu projekta pilnu tekstu līdz 2021. gada 31. janvārim var iepazīties ŠEIT.

Jūsu viedokļus un priekšlikumus gaidīsim līdz 2021. gada 31. janvārim, sūtot ierosinājumus uz e-pastu [email protected] vai pa pastu Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601.

18.01.2021.