Ventspils Izglītības pārvalde 2023. gada martā ir uzsākusi īstenot starptautisku Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Laužot stereotipus” , pildot projekta vadošā partnera lomu.

Projekta mērķis – rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai.

Sadarbībā ar projekta partneriem Somijas Metropolijas Lietišķo zinātņu universitātes un Narvas valodu liceja (Igaunija) pārstāvjiem tiek izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas iekļaujošās vides veidošanai, balstoties uz praktiskas testēšanas metodēm, kas tiks veidotas, balstoties uz projekta partneru līdzšinējo pieredzi un vajadzībām. Metodoloģija apkopos informāciju par situācijas analīzes metodēm, efektīvākajām darba pieejām, personāla profesionālās pilnveides nepieciešamību un iespējām, vecāku un sabiedrības iesaisti, utt. Metodoloģija tiks veidotas tā, lai to varētu adaptēt jebkura izglītības iestāde – no pirmsskolas izglītības iestādes līdz mūžizglītības iestādēm. Metodoloģija tiks izstrādāta digitālā formātā un būs publiski pieejama jebkurai izglītības iestādei.

Projekta ietvaros plānotas trīs klātienes tikšanās pa vienai katrā partnervalstī, kur paralēli projekta metodoloģijas izstrādei tiks organizēti arī semināri un apmācības atbalsta personālam. To ietvaros plānots apmācīt daļu no Ventspils izglītības iestāžu iekļaujošās izglītības atbalsta komandu personāla, kurās ietilpst iestādes logopēdi, sociālie pedagogi, psihologi, iestādes vadītāji un vadītāju vietnieki izglītības jomā. Igaunijā tiks organizētas apmācības par atbalstu divvalodīgām ģimenēm un bēgļiem jaunas valodas apguvē. Somijā tiks organizētas apmācības par iekļaujošu mācību vidi, palīgtehnoloģijām un vecāku iesaisti. Latvijā tiks organizēts seminārs par sociāli emocionālo mācīšanos, pamatkompetencēm un multisensoro pieeju.

Projekta īstenošana paredzēta no 2023. gada marta līdz 2024. gada augustam.

Projekta rezultātā tiks:

  • pilnveidota atbalsta sistēma izglītojamiem un viņu vecākiem;
  • izveidotas iekļaujošās izglītības kartes darbam ar katru izglītojamo individuāli;
  • izstrādāts jau aprobēts metodiskais materiāls, kurš būs pieejams jebkurai izglītības iestādei;
  • profesionāli pilnveidots atbalsta personāls izglītības iestādēs;
  • izveidots sadarbības tīkls, gan ar vietējām, gan starptautiskām organizācijām.

Projekta kopējais finansējums: 210 287 EUR, tajā skaitā 80% ERAF finansējums.

Papildu informācija: