Šovasar Ventspils Izglītības pārvaldes organizētā vadītāju izaugsmes programma VIP akadēmija piedzīvoja jau otro izlaidumu.Pēc divus gadus ilgušām mācībām programmu absolvēja 20 Ventspils izglītības darbinieki.

Iecere izveidot vadītāju izaugsmes programmu, kas ļauj pedagogiem pilnveidot savas kompetences, bet Izglītības pārvaldei – sagatavot nākotnes vadītājus, tika realizēta 2019. gadā. VIP akadēmijas dalībniekiem bez maksas tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kuru mērķis ir izkopt sevī līderības prasmes. 2021. gadā VIP akadēmijas 1. grupu absolvēja 27 dalībnieki, un vairāk nekā puse no viņiem jau ir kāpuši pa karjeras kāpnēm izglītības sistēmā. Savukārt šīs vasaras sākumā vadītāju izaugsmes programmu VIP akadēmija absolvēja 20 Ventspils izglītības darbinieki – gan vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, gan pedagogi –, kuri divu mācību gadu garumā pilnveidoja profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanā.

Kopumā 78 kontaktstundās, kā arī pildot patstāvīgi veicamus uzdevumus, tika gūtas zināšanas stratēģiskajā plānošanā, lietišķajā komunikācijā, līderībā un tās nozīmē izglītībā, gūti pieredzes stāsti no izglītības iestāžu vadītājiem braucienā uz Dobeli. Lai ieskatītos izglītības iestādes vadītāja ikdienas dzīvē, VIP akadēmijas dalībnieki ēnoja savu vadītāju, ieskatījās digitālo rīku daudzveidībā un digitalizācijas piedāvājumā. Apguva LEAN (procesu optimizēšana) domāšanas kultūru ikdienas vadības darbam un ērgļa acs jeb zinātniskās vērošanas pamatus, kā arī piedalījās darbnīcā veiksmīgam vadītājam. Visas nodarbības vadīja nozares profesionāļi – gan no Ventspils, gan no citām pilsētām uzaicinātie.

Iegūst nepieciešamās zināšanas

VIP akadēmijas absolvente Zane Piusa ir vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Pārventas pamatskolā. Šo mācību gadu viņa ir aizvadījusi, pildot dažādus pienākumus gan audzināšanas jomā, gan atbalsta komandas koordinēšanā, būdama direktores vietnieces amatā. Viņa vadītāju izaugsmes programmā gūto pieredzi vērtē kā ļoti noderīgu. Kopā ar vēl vienu kolēģi no Pārventas pamatskolas dalībai programmā viņu izvirzīja skolas direktore. «Uz izglītības iestāžu vadītāju amatiem tiek rīkoti konkursi, un bieži vien pretendentiem trūkst zināšanu, kas nepieciešamas iestāžu vadītājiem. Mums bija iespēja pilnveidoties, gūt profesionālās zināšanas par izglītības iestāžu darba organizāciju, izglītības procesa vadīšanu, iestādes attīstības plānošanu, komandas vadību. Ļoti vērtīgas zināšanas un prasmes!» Viņasprāt, ļoti būtisks ieguvums bija novērot, kā teorētiskās zināšanas pielietot praksē, turklāt nevis ierastajā vidē, Pārventas pamatskolā, bet gan – viesojoties vairākās izglītības iestādēs Dobelē. «Izglītības iestāžu vadītāji dalījās pieredzē, stāstīja par savu darba ikdienu, ko viņi dara, ar kādām problēmām viņiem nākas saskarties – tādi praktiski piemēri no viņu pieredzes.» Piusa guvusi daudz zināšanu, kas noder ikdienas darbā kā direktores vietniecei. «Ļoti daudz no lektoru aprakstītajiem piemēriem, situācijām, ar kādām ikdienā jāsaskaras, vadot izglītības iestādi, man bija jaunums.»

Par vadītāju kļūst mācoties

Starp absolventiem bija arī Inita Frīzendorfa, kura ir PII Zvaigznīte vadītājas vietniece izglītības jomā. Viņa izglītībā ir jau 37 gadus. Lielākā daļa šī laika pavadīta kā pirmsskolas pedagogam, pēdējos trīs gadus Frīzendorfa ir direktores vietniece. Pati saka, ka šajā amatā ir nesen, un par vadītājas vietnieci sākusi strādāta laikā, kad bērnudārzā notikušas pārmaiņas – vienlaikus piedzīvota gan vadītāja, gan izglītības iestādes metodiķu maiņa. Dalībai VIP akadēmijā viņu izvirzīja iestādes vadītāja, saskatot, ka jaunajai vietniecei šīs mācības varētu būt noderīgas un viņa varēs tās likt lietā. «Direktora vietniekam arī ir jāpiemīt daudzām tādām pašām īpašībām kā vadītājam, tāpēc programma bija ļoti noderīga,» vērtē programmas absolvente. Mācībās teorijas īpatsvars bijis lielāks nekā praktiskā daļa, un tieši teorētiskais zināšanu apkopojums viņai šķitis visbūtiskākais. «Līdzi paņēmu domu, ka pedagogam var būt dots talants no dzimšanas, bet par vadītāju gan kļūst tikai mācoties – nekā savādāk,» secina Frīzendorfa, skaidrojot, ka vadītājam ir jādomā par visu kopumā un liela loma ir plānošanai, līderībai. «Ļoti ilgus gadus strādāju par pedagogu un zinu, ka arī pedagogam ir jāprot vadīt. Pirmsskolas izglītības iestādes grupiņā ir 20 mazi ķipari, par kuriem ir jāprot rūpēties. Klāt nāk vecāki un viņu intereses, turklāt vecāku parasti ir divtik vairāk. Tomēr tā ir cita veida plānošana,» viņa atzīst, «iestādes vadītājam ir jāzina, kādi ir sasniedzamie mērķi, kāda ir vīzija un kādi būs konkrētie uzdevumi, kas vadītājam jāpilda, lai mērķus sasniegtu.»

Daudz no programmā apgūtā viņa integrējusi savā ikdienas darbā. Piemēram, lietišķo komunikāciju, kas noder ikvienam, bet vadītājam – jo īpaši. «Saviem pedagogiem cenšos nodot tālāk, ka lietišķā komunikācija nav tikai valoda, tas ir viss koptēls, stāja, pat katrs uzrakstītais teikums vēsta par cilvēka profesionalitāti. Stāstu viņiem, ka jebkurš dokuments ir vēstījums par tevi, par to, ko tu dari, kā reprezentē savu iestādi.» Frīzendorfa izmanto arī LEAN programmā apgūto, uzmanību pievēršot ikdienā veicamo darbu kvalitātei un pēc iespējas vairāk strukturējot savu darbu, vienlaikus padarot to vienkāršāku. «Piemēram, ja ir jāpaveic kāds liels darba apjoms, bet darba vieta nav atbilstoši sakārtota, nevar lietderīgi izmantot laiku un savus resursus un šo darbu paveikt. Savukārt, ja darbs tiek labāk organizēts, paliek vairāk laika un darba efektivitāte ir daudz lielāka.»

Frīzendorfa ir pateicīga un priecīga par doto iespēju piedalīties programmā un aicina arī citus pretendentus nebaidīties piedalīties. «Esot programmā, ieraudzīju, ka nekad nav par vēlu pilnveidoties, mācīties. Galvenais ir motivācija. Ir jāpieņem pārmaiņas, vienalga, cik gadu strādāts savā jomā. Katras pārmaiņas nāk ar savām neērtībām, bet ir pašam jāizglītojas. Tādēļ arī ir šī programma. Turklāt VIP akadēmija ir tikai impulss, ievirze, katram pašam ir jāturpina izmantot iegūtās zināšanas un tās attīstīt.»

Līderības nozīme pārmaiņu laikā

Ar jaunā mācību gada sākumu pavisam citā mērogā vadītāju izaugsmes programmā iegūtās zināšanas varēs izmantot Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietniece Ieva Jurova, kura īsu brīdi pēc VIP akadēmijas absolvēšanas ar pilsētas domes lēmumu apstiprināta ģimnāzijas direktores amatā. Uz viņas darba galda stāv VIP akadēmijas mācību laikā veiktie lekciju pieraksti, kuros Jurova laiku pa laikam ieskatās arī ikdienā. Viņasprāt, ļoti vērtīga bijusi lektoru prasme mācību teorētisko daļu papildināt ar dažādiem piemēriem no prakses. Arī gūtā pieredze, apmeklējot Dobeles ģimnāziju un Dobeles pirmsskolas izglītības iestādi, bijusi vērtīga. «Mācoties kopā ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, man bija iespēja ielūkoties viņu darbā. Tas ir ļoti svarīgi, jo izglītības posms sākas bērnudārzā – tas, kādu pamatu pedagogs ieliek šajā posmā, var atspoguļoties arī divpadsmitajā klasē. Piemēram, lasītprasme, vai uzvedības normas, kuras bērni iemācās agrīnā vecumā.»

Jurova atzīst, ka vadītāja prasmes gan pirmsskolā, gan skolā ir līdzīgas. «Piemēram, Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas lekcija saturiskā ziņā bija balstīta līderībā, līdz ar to tā bija lietderīga arī man, strādājot vidusskolā. Vadība un līderība bija divi galvenie VIP akadēmijas akcenti. Tas arī ir vissvarīgākais laikā, kad mēs izglītībā ieviešam pārmaiņas. Nav viegli, izaicinājumu ir daudz, turklāt pasaule nemitīgi mainās. Mēs nezinām, kādas profesijas būs pēc desmit gadiem, ko skolā saturiski vajadzēs apgūt. Pētījumi izglītības jomā notiek nemitīgi, un jau tūliņ pēc maģistrantūras pabeigšanas sapratu, ka mainīsies paradigmas, procesi turpinās un tiem ir jāseko līdzi.» Jurova secinājusi, ka Ventspils Izglītības pārvaldes realizētā vadības izaugsmes programma ir ļoti laba iespēja jebkuram pedagogam gūt zināšanas, kas palīdz veidot efektīvāku sadarbību starp pedagogiem un administrāciju.

Foto: O.Jūra

13.07.2023.