Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Direktore
Pārsla Kopmane
+371 63622595
[email protected]

Pieņemšanas laiki: trešdienās plkst. 8.00-9.00 un plkst. 17.00-18.00.

Direktores vietniece izglītības jomā
Ilona Jostiņa
+371 63624487
[email protected]

Direktores vietniece ārpusstundu audzināšanas darbā
Sinta Daliņa
+371 63624487
[email protected]

Direktores vietnieks metodiskajā darbā
Oskars Kaulēns
+371 63624487
[email protected]

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā
Eva Martinsone
+371 63624487
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Iveta Rībena
+371 63624487
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības otrā posma izglītības programma (kods 23011111);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 31011011);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, apakšprogramma – matemātika un dabaszinības (kods 31013011);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, apakšprogramma – matemātika un datorzinības (31013011).

Uzņemšanas nosacījumi
Uzņemšana 10. klasē notiek uz personīga iesnieguma pamata konkursa kārtībā, vadoties pēc valsts pārbaudes darbu rezultātiem pamatskolas nobeigumā un vērtējumiem apliecībās ar nosacījumu, ka vidējam vērtējumam izglītojamo izvēlētās izglītības programmas pamatpriekšmetos jābūt ne zemākam par 6 ballēm.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

 • 5.-9. klašu koris „Dzeguzītes”;
 • Vidusskolas jauktais koris;
 • Pūtēju orķestris;
 • Teātris;
 • Skolas avīze;
 • Mājturības fakultatīvs;
 • Vizuālās mākslas fakultatīvs.

Cita informācija
Turpināt izglītību Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā – tā ir iespēja vispusīgi un mērķtiecīgi izmantot visjaunākās informāciju tehnoloģijas mācību un ārpusstundu darbā moderni iekārtotā mācību vidē, izvēlēties tādus izvēles priekšmetus kā tehniskā grafika, ekonomika, mājturība un tehnoloģijas, astronomija, mūzika, kā arī apgūt pirmās medicīniskās palīdzības, lietišķās etiķetes pamatprincipus un diskutēt psiholoģijas nodarbībās Latvijas vadošo speciālistu vadībā.

Tāpat tā ir iespēja iedalīties un pārstāvēt skolu:

 • starptautiskos projektos;
 • izglītojošos pasākumos;
 • skolas un skolēnu pašpārvaldē;
 • sporta sacensībās;
 • olimpiādēs un konkursos;
 • ģimnāzijas korī, pūtēju orķestrī un teātrī.

Skolēniem sniegta iespēja kopt un pilnveidot tādas skolas tradīcijas kā:

 • “Gaismas ceļš” 18. novembrī;
 • “Gada balvas” labākajiem skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem;
 • skolas dzimšanas dienas netradicionālā mācību diena un koncerts “Es sveicu savu skolu”;
 • “Pateicības diena”;
 • “Teicamnieku kliņģeris”;
 • balva “Lielā cerība” skolas absolventam;
 • nominācija “Gada skolotājs”.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā iespējams mācīties kopā ar citiem skolēniem un skolotājiem sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, Ventspils Jaunrades namu, Ventspils bibliotēku, Ventspils Digitālo, Olimpisko un Kultūras centriem, Latvijas un Eiropas izglītības iestādēm. Ventspils 1.ģimnāzija ir uzņemta Vispasaules inovatīvo skolu programmā „Partneri izglītībā” un kļuvusi par mentorskolu, jo skolas stiprās puses ir skaidra vīzija un attīstībā plānots skolas darbs, atbalstoši radoša vide, mācīšanās kopā – skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolotājs – skolotājs, izglītojoši pasākumi skolēniem, skolotājiem, vecākiem, dalība starptautiskos projektos, IT vispusīga un mērķtiecīga izmantošana, mūzikas un citu tradīciju saglabāšana un attīstīšana, uz tradīcijām balstīts ārpusstundu darbs, vēlme mainīties, citu pieredzes izzināšana, labās pieredzes pārņemšana. Dalīšanās pieredzē ar citiem.

 

Kontakti

Adrese: Kuldīgas iela 1, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63624487
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://www.vv1g.lv/