Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Direktore
Pārsla Kopmane
+371 63622595
[email protected]

Pieņemšanas laiki: trešdienās plkst. 8:00-9:00 un plkst. 17:00-18:00

Direktores vietniece izglītības jomā
Ilona Jostiņa
+371 63624487
[email protected]

Direktores vietniece ārpusstundu audzināšanas darbā
Sinta Daliņa
+371 63624487
[email protected]

Direktores vietnieks metodiskajā darbā
Oskars Kaulēns
+371 63624487
[email protected]

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā
Eva Martinsone
+371 63624487
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Iveta Rībena
+371 63624487
[email protected]

Izglītības programmas
Pamatizglītības otrā posma izglītības programma (kods 23011111);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 31011011);
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, apakšprogramma – matemātika un dabaszinības (kods 31013011);
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, apakšprogramma – matemātika un datorzinības (31013011).

Uzņemšanas nosacījumi
Uzņemšana 10.klasē notiek uz personīga iesnieguma pamata konkursa kārtībā, vadoties no valsts pārbaudes darba rezultātiem pamatskolas nobeigumā un vērtējumiem apliecībās ar nosacījumu, ka vidējam vērtējumam izglītojamo izvēlētās izglītības programmas pamatpriekšmetos jābūt ne zemākam par „6” ballēm.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi
5.-9.klašu koris „Dzeguzītes”
vidusskolas jauktais koris,
pūtēju orķestris,
teātris,
skolas avīze,
mājturības fakultatīvs,
vizuālās mākslas fakultatīvs.

Cita informācija
Turpināt izglītību Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā – tā ir iespēja
Vispusīgi un mērķtiecīgi izmantot visjaunākās informāciju tehnoloģijas mācību un ārpusstundu darbā moderni iekārtotā mācību vidē.

Izvēlēties tādus izvēles priekšmetus kā tehniskā grafika, ekonomika, mājturība un tehnoloģijas, astronomija, mūzika.

Apgūt pirmās medicīniskās palīdzības , lietišķās etiķetes pamatprincipus un diskutēt psiholoģijas nodarbībās Latvijas vadošo speciālistu vadībā.

Piedalīties un pārstāvēt skolu:
– starptautiskajos projektos;
– izglītojošos pasākumos;
– skolas un skolēnu pašpārvaldē;
– sporta sacensībās;
– olimpiādēs un konkursos;
– ģimnāzijas korī , pūtēju orķestrī.,teātrī.

Kopt un pilnveidot skolas tradīcijas:
– Gaismas ceļš 18.novembrī;
– Gada balvas labākajiem skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem;
– Skolas dzimšanas dienas netradicionālā mācību diena un koncerts “Es sveicu savu skolu”;
– Pateicības diena;
– Teicamnieku kliņģeris;
– Balva “Lielā cerība” skolas absolventam;
– Nominācija “Gada skolotājs”.

Mācīties kopā ar citiem skolēniem un skolotājiem sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, Ventspils Jaunrades namu, Ventspils bibliotēku, Ventspils Digitālo, Olimpisko un Kultūras centriem, Latvijas un Eiropas izglītības iestādēm.
Ventspils 1.ģimnāzija ir uzņemta Vispasaules inovatīvo skolu programmā „Partneri izglītībā” un kļuvusi par mentorskolu, jo skolas stiprās puses ir

Skaidra vīzija un attīstībā plānots skolas darbs;

Atbalstoši radoša vide;

Mācīšanās kopā – skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolotājs – skolotājs;

Izglītojoši pasākumi skolēniem, skolotājiem, vecākiem,
dalība starptautiskos projektos;

IT vispusīga un mērķtiecīga izmantošana;

Mūzikas un citu tradīciju saglabāšana un attīstīšana;

Uz tradīcijām balstīts ārpusstundu darbs;

Vēlme mainīties, Citu pieredzes izzināšana, labās pieredzes pārņemšana. Dalīšanās pieredzē ar citiem.

1.ģimnāzijas mērķi turpmākai attīstībai:
– Mācību vides pakāpeniska pilnveidošana atbilstoši 21.gs.
– Veco vērtību saglabāšana, veidojot un nostiprinot jaunas.
– Skolotāja lomas maiņa. Radoša pieeja darbam.
– Tādu izglītības prasmju attīstīšana kā kritiskā domāšana un analīze, problēmu risināšana, sadarbība un spēja strādāt kopā, radošums un iniciatīva, atbildīgums un vadīšanas spējas. Līderisma audzināšana.
– E-mācību materiālu veidošana un mērķtiecīga izmantošana.
– Pieejamo resursu optimāla izmantošana. IKT materiālu izmantošanas pilnveidošana.
– Savstarpēja mācīšanās vienam no otra.
– Virtuālās universitātes pasākumu lomas paplašināšana.
– Sadarbība ar skolām Latvijā un pasaulē. Pieredzes apmaiņas semināru organizēšana.

 

Kontakti

Adrese: Kuldīgas iela 1, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63624487
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://www.vv1g.lv/


Mirkļi no mūsu ikdienas