Ventspils Pārventas pamatskola

Direktore
Vēsma Laurecka
+371 63662589
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00-18:00; trešdienās plkst. 8:00-9:00, piektdienās plkst. 12:00-13:00

Direktores vietnieces izglītības jomā
Ilga Vilimane 
+371 63662594
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Santa Vīkele
+371 63662529
[email protected]

Direktores vietniece saimniecības darbā
Kristīne Kalniņa
+371 63662529
[email protected], [email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Baiba Antonova
+371 63662529
[email protected]

Izglītības programmas
1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, izglītības programmas kods 01011111;
2. Pamatizglītības programma, izglītības programmas kods 21011111;
3. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, izglītības programmas kods 21013111;
4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015611.

Uzņemšanas nosacījumi
2015. gada 13. oktobrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un 2015.gada 9.oktobrī pieņemtie Ventspils pilsētas Domes saistošie noteikumi Nr.7 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.”

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi

 • Pagarinātās dienas grupa (1.-3.kl.)
 • Mazais pētnieks (1.-3.kl)
 • Pētnieks (5.-6.kl)
 • EKO punkts (7.-9.kl.)
 • IKT izmantošana dabas zinību un lasītprasmes apguvē (3.kl.)
 • Glītrakstīšana (1.-3.kl.)
 • Angļu ABC (1.-2.kl.)
 • Angļu tējas klubiņš (4.-9.kl.)
 • Koris (1.-4.kl.)
 • Vokālā studija (3.-9.kl.)
 • Ansamblis (3.-4.kl.)
 • Izglītojamo pašpārvalde (7.-9.kl.)
 • Frisbijs (4.-9.kl.)
 • Peldēšana (3.kl.)
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība (3.-5.kl.)

Cita informācija
http://vpp.ventspils.lv/

Kontakti

Adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602
Tālr.: +371 63662529
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://vpp.ventspils.lv/


Mirkļi no mūsu ikdienas