Piektdien, 28. augustā, Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu par mācību procesa organizēšanu Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā, lai noteiktu vienotu kārtību, nodrošinot Covid-19 infekcijas ierobežošanas un piesardzības pasākumus Ventspils pilsētas pašvaldības dibinātajās skolās un bērnudārzos.

Lēmums paredz, ka 2020./2021.mācību gadā mācību process Ventspils pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs tiek organizēts klātienē, paredzot iespēju izglītības iestādes vai Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam, vai Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram savas kompetences ietvaros nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par izmaiņām mācību procesa organizēšanā.

Ventspils pilsētas domes dibinātās izglītības iestādēs ar vadītāja rīkojumu, kas , saskaņots ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi, ir iespējams līdz 20% no mācību procesa 7. līdz 12. klašu posmā organizēt attālināti un noteikt īpašus mācību procesa apstākļus konkrētai klasei. Savukārt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājai ir tiesības pieņem lēmumu par 21-60% mācību procesa organizēšanu attālināti 7. līdz 12. klašu posmā vai attālināto mācību procesa organizēšanu 1. līdz 6. klašu posmā konkrētā izglītības iestādē vai konkrētā pirmsskolas izglītības iestādes grupā, izvērtējot apstākļus un mācību satura apguves iespēju.

Ventspils pilsētas dome arī pilnvaro Ventspils pilsētas domes izpilddirektoru izdot rīkojumu par mācību procesa organizēšanas veida izmaiņām kādā konkrētā izglītības iestādē. Izdodot attiecīgu rīkojumu tiks ņemti vērā Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes izveidotas darba grupas ierosinājumi. Darba grupā ir iekļauti izglītības jomas speciālisti un pieaicināti pārstāvji no SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” un Slimību profilakses un kontroles centra.

Ventspils pilsētas dome lēmumu pieņēma, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuru 27.1.apakšpunkts nosaka, ka izglītības iestādēs, atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, izglītības procesu atsevišķos gadījumos var īstenot daļēji vai pilnībā attālināti.

Aicinām skolēnus, pedagogus, vecākus un sabiedrību kopumā būt atbildīgiem piesardzības pasākumu ievērošanā, jo mūsu kopējs mērķis ir nodrošināt izglītības ieguves iespējas klātienē!

31. 08. 20.