2017. gada 27. oktobrī Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā notika Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta organizētais pieredzes seminārs “Praksē balstīta skolotāju profesionālā sadarbība un profesionālā pilnveide”. Seminārā piedalījās apmēram 100 dalībnieki – pedagogi, Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāvji, skolu vadības komandu pārstāvji, Metodisko apvienību (MA) vadītāji no Ventspils pilsētas, Ventspils novada, Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un Daugavpils.

Seminārs tika organizēts, atsaucoties uz vairāku pilsētu un novadu pedagogu vēlmi iepazīties ar Ventspils skolu pieredzi – praksē balstītu  skolotāju profesionālo sadarbību un profesionālo pilnveidi. Seminārā Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes (IP) vadītāja vietniece Inguna Rudevica un Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula  iepazīstināja viesus ar izglītības iespējām un metodiskā darba pieeju Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs – izglītības iespējas un nodrošinājums Ventspils pilsētā, IP struktūra, pamatskolas, vidējās, interešu un profesionālās ievirzes, vispārējās izglītības uzdevumi, IP īstenotās programmas, kas tiek darīts skolu, skolotāju kapacitātes paaugstināšanai (kopš 2013. gada), metodiskais darbs pilsētā (2015-2016), metodiskais atbalsts (2016-2018),  skolotāju sadarbība, MA darbs, viesi tika iepazīstināti ar, jau vairākus gadus pilsētā augusta mēnesī notiekošo, Ventspils skolotāju pieredzes apmaiņu “Ideju un pieredzes dienas Ventspilī”. Galvenā aktivitāte bija semināra dalībnieku darbs “Pieredzes stāstu” grupās, kurās Ventspils skolu pedagogi dalījās pieredzē par skolotāju mācīšanos, sadarbību, profesionālo pilnveidi, kā arī viesiem bija iespēja iepazīties ar Ventspils IP Metodiskā dienesta konsultantu darbu.

1.grupa. Skolotāju mācīšanās un sadarbības grupas.

1.Ventspils 4. vidusskola “Skolotāju savstarpējās mācīšanās grupa”.

Skolotāji iepazīstināja ar grupas izveides, skolotāju sadarbības principiem, galvenais, kā notiek stundu plānošana, vadīšana, minēja paveiktā darba piemērus, piemēram,  šajā mācību gadā –  4. vidusskolā strādājošo mājturības skolotāju (zēniem, meitenēm), latviešu valodas un literatūras, informātikas skolotāju sadarbība, īstenojot Rūķu projektu 7.a klasē.

2.Ventspils 2. pamatskola “Mācīšanās grupas Ventspils 2. pamatskolā”.

Skolotāji dalījās pieredzē  par šādiem jautājumiem: mācīšanās grupas skolotāju mērķi – skolēnu lasītprasmes veicināšana, pilnveidošana visos pamatskolas posmos, ar to, kādi ir  grupu dalīšanas principi –sākumskolas mācīšanās grupa, valodu, dažādu mācību priekšmetu, speciālās programmas mācīšanās grupa, skolotāji stāstīja, kā notiek grupu darbs, kādi ir ieguvumi un izaicinājumi.

3. “Skolotāju mācīšanās, sadarbības grupas Ventspils Centra sākumskolā”.

Skolas direktore iepazīstināja ar skolotāju mācīšanās un sadarbības principiem, 2014 – 2017. gadā paveiktā  darba rezultātiem, kā arī ar 2017./2018. mācību gada metodiskā darba prioritātēm, pedagogu profesionālās pilnveides sekmēšanu, ar turpmāk plānoto darbu – ,,Mācīšanās grupas – skolēnu apzinātas mācīšanās veicināšanas mācību procesā” izveide un darbība.

2.grupa. Vienā klasē strādājošo skolotāju sadarbība.

1. Ventspils 6. vidusskola “Sadarbība vienas klases ietvaros. Soli pa solim”.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar vienā klasē strādājošo skolotāju sadarbību skolēnu lasītprasmes pilnveidošanai darbā ar tekstu, kā arī ar skolotāju sadarbības plānošanu, savstarpējo mācību stundu vērošanu, vēroto mācību stundu analīzi pēc skolā iepriekš izstrādātiem mācību stundas vērošanas kritērijiem.

2. Ventspils 2. vidusskola “Skolēna izaugsmes dinamika (izziņa, intelektuālās un mācību iemaņas)”.

Skolas pārstāvji stāstīja par darbu vienā klasē, kā veiksmīgi organizēt un vadīt vienā klasē strādājošo pedagogu sadarbību, kādi ir sadarbības galvenie principi, sadarbībā iesaistīto pienākumi, par to, kādi ir plānotie pasākumi skolā skolotāju profesionālajai pilnveidei, skolēnu izaugsmes dinamika, arī, kādi ir izstrādātie skolēnu izaugsmes  dinamikas vērtēšanas kritēriji.

3. Pārventas pamatskola “Metodiskās sadarbības grupas”.

Skolā ir klašu grupas 1-3, 4-6, 7-9. Jomu MK ir šādas: valodu, dabaszinību, sociālo zinību, māksla un sports. Skolas pārstāvji dalījās pieredzē par metodisko sadarbības grupu idejas rašanos, idejas realizāciju, par to, kādas bija pirmsākumu grūtības, kā tiek plānots un notiek darba process, kādi ir izaicinājumi un grūtības.

3.grupa. Stundu vērošana skolotāju profesionālai pilnveidei.

1. “Mācību stundu vērošana skolā. Ventspils 1. Valsts ģimnāzijas pieredze”.

Skolas pedagogi iepazīstināja ar skolā notiekošo  skolas vadības īstenotu stundu vērošanu un savstarpēju stundu vērošanu – abu veidu stundu vērošanām izstrādāto nepieciešamības pamatojumu, sagatavošanās posmu, īstenošanas nosacījumiem, ar novērotajām pārmaiņām,  kā arī ar to, kādi ir izaicinājumi un ieteikumi.

2. “Kā stundu vērošana var atbalstīt skolotāju darbības pilnveidi un profesionālo izaugsmi Centra sākumskolā”.           

Skolotāji iepazīstināja ar skolotāju savstarpējo stundu vērošanas pieredzi, kas ir arī atbalsts skolotājiem. Skolā ir izstrādātas stundu vērošanas lapas, kurās skolotāji ieraksta komentārus par vienu vēroto un vienu vadīto stundu semestrī, kurā galvenais akcents ir – SR, sadarbība, AS, skolotāju darbības profesionālo izaugsmi sekmē arī skolotāju mācīšanās sniegt un saņemt AS par vēroto/vadīto mācību stundu, turpmākai darbībai tiek izmantoti skolotāju Edurio aptaujas rezultāti  un pieņemtie lēmumi. 

3. Ventspils 2. vidusskola “Skolotāju savstarpējā stundu vērošanas pieeja skolā”.

Skolotāji stāstīja par skolas  2014.–2017.gada pieredzi darbā – par stundu vērošanas pieeju skolā, par to, kāpēc ir  izveidota stundu vērošanas  sistēma skolā, kā arī, kā izveidot skolotājiem ieradumu dalīties pieredzē ar kolēģiem. 

4. grupa. Skolotāju sadarbība stundu vērošanā un vadīšanā.

1. Ventspils 4. vidusskola “Fizikas un ģeogrāfijas kopstunda

Fizikas un  ģeogrāfijas kopstundas tēma – Elektrostacijas. Skolotāji dalījās pieredzē ar to, kā radās doma par šādu mācību stundu, kāds bija stundas mērķis, SR, tika sniegts stundas norises apraksts.

2. Ventspils 1. pamatskola “MK ,,Sabiedrība, māksla, sports””.

Skolotāji stāstīja par šīs MK skolotāju veidoto un novadīto atklāto mācību stundu sociālajās zinībās 7. klasē ,,Aizspriedumi un stereotipi”, tika stāstīts par stundas norisi.

3. Ventspils Valsts 1. ģimnāzija “Skolotāju sadarbība integrēto mācību stundu veidošanā”.

Galvenā atziņa, kāpēc šāda sadarbība tiek veidota, ir , lai skolēniem mācību saturs netiktu uztverts kā atsevišķu zināšanu un prasmju virknējums, kas pastāv atrauti no dzīves, lai tēmas dažādos mācību priekšmetos skolēni mācītos saistīt , lai aktivizētu skolēnu radošo darbību un izziņas procesu. Skolā ir interesanta pieredze darbā ar skolēnu vecākiem, lai parādītu, kā mainās mācību process, plānotais darbs – veidot tematiskas mācību stundas, apvienojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.

5. grupa. Pilsētas Metodiskā dienesta konsultantu darbs.

“Metodiskais dienests. Konsultanti. Kā tas darbojas?

Ventspils IP Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula un MD konsultante Zanda Bite  semināra dalībniekiem  dalījās pieredzē par to, kāda bija MD izveidošanas nepieciešamība 2015. gadā, kā arī, kādi ir MD uzdevumi, veicamais darbs MD vadītājai un 5 konsultantiem – Ventspils skolotājiem profesionāļiem, kā strādā konsultants, kā notiek skolas/skolotāja un konsultanta sadarbība. Grupas dalībnieki veica praktisku uzdevumu– pēc piedāvātā mācību stundas pieraksta izpētīšanas, modelējot iespējamo konsultanta un skolotāja sarunu.  

Darba grupās pēc katras prezentācijas viesi izteica atgriezenisko saiti runātājiem, rakstot, kas šķita interesanti, noderīgi, kā arī jautājumus vai komentārus. Savukārt, skolu pārstāvji atbildēja uz jautājumiem. Novadu  grupās semināra dalībnieki aizpildīja lapas “Idejas no dzirdētā” un “Sava pieredze”.

 

Idejas no dzirdētā:

*Dažādas idejas sadarbībai, piemēram, latviešu valoda + ekonomika, darbs ar vecākiem, gupu veidošanas principi, grupu darbības saistība ar skolas mērķiem, brīvprātība kā virzītājspēks, praktiskas idejas sadarbībai un projektiem. (Ventspils novads).

*Integrētās stundas vecākiem, iegūts apstiprinājums, ka MA darbu vajag  virzīt uz vienu lietu, ar to iet dziļumā, piemēram, SR vai AS, sadarbības grupu vadītāju apmācības nepieciešamība, jāatvēl konkrēts laiks, lai skolotāji var satikties, jāizvēlas konkrētas metodiskā darba prioritātes, veidojot mācīšanās grupas, tiek ievērots brīvprātības princips, piekārto stundu sarakstu , lai kolēģi var aiziet viens pie otra vērot stundas, ir dažādi stundu vērošanas modeļi, dažādas lapas un sarunas, mācību gada beigās skolotāja pašvērtējumā iekļauj idejas par atklāto stundu, binārās stundas, noteikts sadarbības laiks. (Liepāja).

*Ar ko sākt mācīšanās grupas izveidi, tālākizglītības kursi sevi attaisno, augstā līmenī tiek īstenota starppriekšmetu saikne, pedagogu tālākizglītības kursi tiek īstenoti “dziļumā”, aptverot būtiskākos aspektus, alternatīvo dienu organizēšana, integrētas stundas, metodiskās sadarbības grupas, metodiskā stunda skolotājiem, stundu analīzes vada kolēģis, nevis skolas administrācija, stundu sarakstā viena stunda ir sadarbībai, sagatavošanās laiks sarunai ar skolotāju pēc vērotās stundas, sistēma Ventspilī, apliecinājums tam, ka valsts līmenī ir jāturpina skolotāju – konsultantu kursi, pašvaldībām ir vērts iesaistīties skolotāju – konsultantu atbalstā, koordinēšanā, informēt vecākus un modelēt stundas vecākiem, veidot integrētas stundas MK ietvaros, stundu vēro, lai pats profesionāli pilnveidotos, vēroto stundu vērtē pozitīvi (3P princips), lielākā daļa skolotāju paši vēlas, lai kolēģi vēro stundas, vērošana nodrošina pamatu efektīvai stundai. (Jelgava).

*Iegūta pieredze par savstarpējo skolotāju stundu vērošanas organizēšanu, vērā ņemams fakts, kā skolotājus iedrošināt dalīties pieredzē, guvām apstiprinājumu arī no jūsu puses, ka skolotājs ir savu skolnieku skolēns, ar ko sākt veidot sistēmu, neko nedarīt mākslīgi – laba atziņa, pierakstīšanās plāns, saplānot darbu,  pašiem skolotājiem jāmācās uzticēšanās kolēģiem, skolotājiem neapmaksāts darbs– atver durvis kolēģim, koordinatoru grupām mazās, lielās ?! grupas, klašu dalījums 1.-3., 4.-6., 7.-9, dokumentācija noteikta, analīze, ne katrs ar katru var vadīt, modelētās stundas, modelētā stunda vecākiem, sadarbība metodiskajās komisijās, noteikts sadarbības laiks Edurio datu konsultantu apmācība, iekšējie konsultanti, pozitīvā autoritāte skolā. (Rēzeknes novads).

*Konsultantu piesaistīšana, obligāta stundu vērošana – ir rezultāts, vērotāju grupas, darba lapa (vērotāja lapa), ko iegūst pats skolotājs, piedāvā metodes, ne stundas, neparasts – metodiskās sadarbības grupas,  metodiskās “Ideju un pieredzes dienas skolā”, metodiskā stunda, kas apvieno skolotāju grupas, veidojot vienotas komandas, rādot paraugu, pieredzē dalās arī direktori, svarīgi – eksperti un to atbalsts skolotājiem – tā  ir mācīšanās, vecāku konference, kurās skolotāji (rāda) vada stundas, dažādi sadarbības modeļi, skolotāju mācīšanās grupas, savstarpējā stundu vērošana,  Rūķu metode, vērojot stundu, es mācos, katrs skolotājs apzinās skolas mērķus un īsteno tos savā stundā, noteikts sadarbības laiks, ārējie konsultanti – atbalsts skolotājiem. (Daugavpils).

*Piedāvāt skolotājiem izvēlēties tēmu un metodi, ko parādīt, seminārā katrs dalās ar nelielu savas metodes pieredzi, sadalīt skolotājus grupās, lai savstarpēji apmeklētu stundas, skolotājiem ir jāsaprot, ka atklātās stundas ir iespēja uzklausīt konstruktīvus ieteikumus, pārdomāt, cik skolotāju vēro stundu, pirms tam divi semināri, pēc tam rāda atklātās stundas, skolotāji saprot, ka savstarpēji vērojot stundas, katrs mācās, praktiskas idejas skolotāju sadarbībai un projektiem, kas ir efektīva, produktīva, mūsdienīga mācību stunda, pēc kursiem ne tikai informācija citiem, bet arī rādāma stunda skolā, skolā viena stunda nedēļā – metodiskā stunda, skolotāju tikšanās reizi mēnesī dažādu jautājumu apspriešanā, jāatvēl konkrēts laiks, lai skolotāji var satikties, jāizvēlas izmērāmas, konkrētas metodiskā darba prioritātes, veidojot mācīšanās grupas, tiek ievērots brīvprātības princips, piekārto stundu sarakstu, lai kolēģi var aiziet viens pie otra vērot stundas. (Dažādu skolu vērtējums).

Mūsu pieredze :

*Starppriekšmetu saikne, konsultanti starp skolotājiem, DZM priekšmetu skolotāji veido stacijas par savu priekšmetu, vecākiem gatavo stundu, trūkst apmācību grupu vadītāju, steidzīgi jāsāk darboties. (Ventspils novads).                  

*Katrā skolā ir sava atšķirīga pieredze, kā darboties, tiek izmēģinātas dažādas sadarbības formas, pāru jeb apvienotās integrētās stundas divos mācību priekšmetos Liepājas Centra sākumskolā, administrācija stundu vērošanā izmanto 3P, skolā tiek veidota elektroniskā ideju krātuve, lektoru aicināšana pie sevis uz skolu, notiek savstarpējo sundu vērošana MK ietvaros, netiešā vērošana – skolotāja palīgs, konsultantu gatavošana (iekšējie, ārējie), Edurio datu konsultantu sagatavošana. (Liepāja).

*Spīdolas ģimnāzijā katram skolotājam mācību gada laikā jānovada viena integrētā mācību stunda, ir bijušas mēģinājumu vēsmas, bet darbs nav pabeigts līdz galam, “Laiks iespējām”- konkurss pedagogiem, kur jārāda stunda, konference matemātikas skolotāju MA “Es daru tā!”, atklāto stundu vērošana pilsētā MA ietvaros, vadības iniciētās stundu vērošanas, vērošana ar mērķi konstatēt, cik mērķtiecīgi izmanto stundā IT, vērošana “Labās prakses” ietvaros, ārpusskolas stundas “Parka stundas”, ārā nodarbības (organizē MK), savstarpējo stundu apmeklējumi, jauno pedagogu atbalsts, ideju banka, metodiskā atbalsta skola, direktoru vietnieku mācīšanās grupas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas piedāvātie metodiskā atbalsta kursi. (Jelgava)

*Mācāmies konsultantu kursos, skolā ir metodiķis – nav kontrolējošā funkcija, pilsētā veidojam skolu konsultantus “Metodiskā atbalsta skola”. (Jelgavas pilsēta, VISC).

*Skolotāji brīvprātīgi veido savstarpējās stundas, ir viena tēma, kura tiek realizēta visos mācību priekšmetos (iespēju robežās), vienā dienā – pirms tam visi iesaistītie skolotāji apspriežas, izmantojam Google disku, organizējam metodiskās dienas, mainot norises vietu – katrā mācību gadā 2 reizes, realizējam starpdisciplināro priekšmetu projektus, ir izstrādātas programmas, kas ļauj stundu sarakstam būt “elastīgam”, mākslīgi neder, eksperimentējam, ir cilvēki, kas palaiž uz vērošanu, eksperts skolā, 1. klases adaptācijas rezultāti – secinājumi, kas skolotājam jādara, administrācijai vērošana – pareizā gultnē, aicina viens otru, jo vērojot, iemācās pat vairāk, ir kopīgas tēmas, starptautiskais projekts Erasmus “Starpdisciplinārā mācīšanās”, marta PPS skolā (jau 6 gadus) “Pieredze un kursos gūtā analīze”, vada skolotāju nodarbības, paši skolotāji meklē kontaktus – arī ārpusskolas darbā, audzināšanas darbā, interešu izglītībā, šogad novada prioritāte “Sadarbības kopu veidošana”, mērķis gadam (šogad – vērtēšanas veidi, darbs MK ietvaros, alternatīvās dienas – integrētās- Boņa jautrā trase, radošās darbnīcas “Vai esi gudrāks par Paulīti?”. (Rēzeknes novads).

*Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi kā  atbalsts metodisko problēmu risināšanā, iesaistīšanās konsultantu gatavošanā, skolotāju (pāru) stundas, to vērošana, dalīšanās pieredzē par stundu vadīšana (MK ietvars, skolas ietvars), skolotāji piedalās kursos, aprobē idejas, dalās pieredzē, tiek integrētas dabaszinības + latviešu valoda, valodas – latviešu + angļu  + vācu + krievu + CLIL, vizuālā + matemātika + mājturība, latviešu valoda + literatūra + mājturība. Dalīšanās pieredzē pilsētas un novada mērogā – ideju tirdziņi, metodiskās konferences, valodu forumi, semināri “Es daru tā!”, vadošās grupas mācību materiāla izveide, darbošanās projektā “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. (Daugavpils).

*Skolotāju metodisko izstrādņu konkurss (starpdisciplinārs), metodiskā tēma novadā, viena metodiskā diena semestrī kādā no novada skolām (pieredzes apmaiņa), aicināt un iesaistīt skolotājus vērot kolēģu divas vadītās stundas, iegūt savstarpēju pieredzi, divas atklātās stundas mācību gadā jārāda obligāti – 1. semestrī- stundas uzbūve, atgriezeniskā saite, 2. semestrī – tehnoloģiju izmantošana mācību stundā; stundu vadīšana (savstarpēja), starp kolēģiem, kuri viens otram uzticas, starpdisciplinārās stundas, mazās pedagoģiskās sēdes pa klašu grupām, pašiniciatīvas “asni” skolās. (Dažādu skolu pieredze).

Pieredzes semināra noslēgumā dalībnieki apkopoja iegūto informāciju, secinājumus, prezentēja kolēģiem idejas un iespējas turpmākai darbībai un sadarbībai.

 

                                                                                  Pieredzes semināra apkopojumu sagatavoja

 MD konsultante Ineta Dejus.