Lai vairotu Ventspils pilsētas jauniešu iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un labāk sagatavotu viņus turpmākajām studijām augstskolā, piektdien, 5. jūnijā, Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu par Ventspils 1. ģimnāzijas statusa maiņu uz valsts ģimnāziju un nosaukuma maiņu uz „Ventspils Valsts 1. ģimnāzija”.

Lai izglītības iestāde pretendētu uz valsts ģimnāzijas statusu, ir jāizpilda sekojoši kritēriji:

  • Izglītības iestādē 10.-12. klasē mācās ne mazāk par 180 izglītojamiem.

2014./2015. mācību gadā Ventspils 1. ģimnāzijā mācījās 192 audzēkņi, savukārt prognozētais 2015./2016. mācību gada izglītojamo skaits ir 208 skolēni.

  • Izglītības iestādē īsteno vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas un vismaz vienu no tām – matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienā.

Ventspils 1. ģimnāzijā ir akreditētas divas vispārējās vidējās izglītības programmas – matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma un vispārizglītojošā virziena programma.

  • Izglītības iestādē iepriekšējos divus mācību gadus izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis vismaz par 10% augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī un vismaz par 5% augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums attiecīgajā plānošanas reģionā.

Vidējais procentuālais novērtējums valsts centralizētajos eksāmenos 2013. gadā Ventspils 1. ģimnāzijā bija 62,93%, valstī – 50,12%, Kurzemes plānošanas reģionā – 46,93%. Savukārt 2014. gadā Ventspils 1. ģimnāzijā – 69,93%, valstī – 51,11%, Kurzemes plānošanas reģionā – 48,53%.

  • Izglītības iestāde veic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā.

Ventspils 1. ģimnāzijas pedagogi sniedz būtisku metodisko atbalstu Ventspils pilsētas, novada un Kurzemes reģiona skolām izglītības procesa organizēšanā, pedagoģijas un skolvadības jautājumos. Tā nodrošina ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību izglītojamajiem un pedagogiem. Skola atbalsta izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā valsts un starptautiskā līmenī. Ģimnāzijas pedagogi organizē kursus vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, kā arī iesaistās valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā (valsts pārbaudījumu vērtēšanā, izglītības satura izveidē, mācību literatūras izvērtēšanā) pašvaldību vai valsts līmenī.

Līdz 2015. gada 3. martam, kad tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”, Ventspils 1. ģimnāzija izpildīja visus kritērijus , izņemot pirmo – izglītības iestādē 10.-12. klasēs bija jāmācās ne mazāk par 250 izglītojamajiem, kas līdz šim neļāva Ventspils 1. ģimnāzijai iegūt Valsts ģimnāzijas statusu.

Lēmumu par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu.