Programma „Iespējamā misija” sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi organizē dienas nometni – Vasaras skolu „Grandiozā ekspedīcija”, kas notiks no šī gada 22. jūlija līdz 31. jūlijam (katru dienu no 9:00 līdz 17:00) Ventspils 1. ģimnāzijā. Bērnus nometnei pieteikt var vecāki, aizpildot elektronisko anketu.

Bērnu dalībai Vasaras skolā vecāki var pieteikt, aizpildot elektronisku anketu šeit: https://www.surveymonkey.com/s/pieteikumsvs vai ej.uz/pieteikumsvs.

Anketā jānorāda informācija par bērna sekmēm un mācīšanās vajadzībām skolā, kas ļaus nometnes organizētājiem izvērtēt vai bērnam būs noderīga dalība Vasaras skolā, kā arī nometnes laikā nodrošināt bērnam atbilstošas nodarbības. Informācija, kura būs norādīta anketā, tiks uzskatīta par konfidenciālu, un tā nebūs pieejama trešajām personām. Bērna dalība nometnē tiks apstiprināta līdz 28. jūnijam un vecāki tiks aicināti parakstīt līgumu par bērna uzņemšanu Vasaras skolā.

Dienas nometne Vasaras skola „Grandiozā ekspedīcija” ir lieliska iespēja bērnam interesantās nodarbībās pilnveidot, attīstīt un nostiprināt patstāvīgās mācīšanās prasmes, kļūstot atbildīgam par savu mācīšanos, kā arī, iegūstot motivāciju, prieku un pārliecību mācīties un sasniegt augstus rezultātus. Nometnē bērniem katru dienu tiks piedāvāts:

 1. No rītiem un dienas noslēgumā bērni nelielās grupās kopā ar savu nometnes audzinātāju pārrunā un izvērtē mācību nodarbībās apgūto, un caur spēlēm un dažādām aktivitātēm izprot sevi un cilvēkus sev apkārt.
 2. Dienas laikā gan klasēs, gan brīvā dabā notiek mācību nodarbības:
  • Lasītprasmes un teksta analīzes prasmju pilnveidošanai humanitārajos priekšmetos tiks piedāvāta nodarbība „EKSPEDĪCIJA”, kurā skolēni iepazīsies ar veselīga dzīvesveida paradumiem.
  • Pētniecisko prasmju pilnveidošanai dabaszinātņu priekšmetos tiks piedāvāta nodarbība „IZLŪKOŠANA”, kurā skolēni apgūs pētnieciskās darbības soļus, plānos eksperimentus, praktiski veiks novērojumus, aprakstīs un salīdzinās rezultātus.
  • Komunikācijas prasmju pilnveidošanai angļu valodā tiks piedāvāta nodarbība „CONVERSATIONS”, kurā skolēni trenēs prasmes sarunāties, stāstīt stāstus, veidot strukturētu runu. Šīs prasmes uzlabot palīdzēs nodarbībās izmantotās spēles, iejušanās dažādās lomās, uzdevumi, kuros jāsadarbojas ar citiem un jāprot novērtēt pašam savas spējas.
  • Analītisko prasmju pilnveidošanai, nostiprināšanai un pielietošanai sava ķermeņa, dabas procesu un fizisko aktivitāšu izpratnei matemātikā tiks piedāvāta nodarbība „SKAITĻOTAVA”, kurā skolēni apgūs prasmes, lai saprastu un sakārtotu skaitlisku, kvantitatīvu informāciju un par to izdarītu noderīgus secinājumus.
 3. Pēcpusdienās plānotas interešu izglītības nodarbības, kurās bērniem būs iespēja radošā un aktīvā veidā apgūt praktiskas iemaņas, izprotot kā vislabāk realizēt un pilnveidot savas prasmes, kā sadarboties grupās ar citādāk domājošiem un radīt vidi, kur katrs cilvēks tiek uzklausīts un respektēts.
 4. Vasaras skolas laikā vienu dienu būs pārgājiens, kurā skolēniem būs jāizmanto nometnē apgūtās zināšanas un prasmes, lai sadarbotos ar saviem grupas biedriem un kopīgiem spēkiem pievarētu dažādus šķēršļus un uzdevumus.

Nepieciešamās zināšanas un prasmes bērni apgūs „Iespējamās misijas” skolotāju vadībā, izmantojot radošas un interaktīvas mācību metodes. Mācību darbs norisināsies nelielās 10 -15 skolēnu mācību grupās.

Iegūtā pieredze, jau sešus gadus rīkojot Vasaras skolu, liecina, pēc dalības nometnē vidēji 94% bērnu atzīst, ka nodarbības Vasaras skolā radījušas lielāku interesi par mācībām un jauno mācību gadu viņi uzsāk ar lielāku pārliecību par savām spējām.

Vasaras skolā bērns iegūs:

 • Prasmes patstāvīgi mācīties, lai jau nākamajā mācību gadā uzlabotu sekmes.
 • Vairāk prieka, motivācijas un pārliecības par savām spējām mācīties labi.
 • Jaunas idejas un iemaņas brīvā laika pavadīšanai un jaunus draugus.

Vecāku dalības maksa nometnē ir 25,00 EUR, kas daļēji sedz ēdināšanas izmaksas. Pērējās izmaksas sedz Vasaras skolas organizatori un Ventspils pilsētas dome.

Vairāk informācijas, ka arī video un bildes no iepriekšējo gadu Vasaras skolām, ir pieejama mājas lapā www.iespejamamisija.lv sadaļā INICIATĪVAS: Vasaras skola.

„Iespējamā misija” ir izglītības programma, kas pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā. Tās mērķis ir nodrošināt, lai katrs bērns Latvijā saņem kvalitatīvu izglītību, kas attīsta viņa spējas, kā arī motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā, jo Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki. Programmas veidotāji un atbalstītāji uzskata, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs, tāpēc tā katru gadu piesaista, atlasa un sagatavo darbam skolā zinošus un mērķtiecīgus augstskolu absolventus. „Iespējamā misija”  ir sabiedriska labuma organizācija.