Pirmsskolas izglītības iestādes ir pirmās izglītības iestādes Latvijā, kurās jau no šī gada 1. septembra tiks ieviestas pārmaiņas mācību saturā un pieejā. Jaunieviestās vadlīnijas nodrošinās bērniem mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo prasmju pamatu apgūšanu un sagatavos tos veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā. Gatavojoties pārmaiņām, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes jau mērķtiecīgi strādā, lai pakāpeniski ieviestu jauno mācību saturu.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” jau pirms diviem gadiem sāka darboties kā pilotskola projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. 2018. gada beigās un 2019. gada sākumā tika apmācīti vairāk nekā 200 Ventspils pilsētas pedagogi, daloties pieredzē un ļaujot klātienē vērot jauno mācību procesu. PII “Varavīksne” uz jauno mācību modeli jau pārgājušas visas deviņas iestādes grupas, ne tikai pilotgrupas. Visās grupās izveidoti mācību centri, ieviesta jauna plānošanas un vērtēšanas sistēma. Mācības notiek visas dienas garumā – bērni darbojas nepārtraukti, patstāvīgi izvēloties gan mācību jomu, gan materiālu.

Gatavošanās jaunajam mācību saturam jau laikus sākta arī pārējās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs. Jaunais mācību saturs pirmsskolā kā būtisku uzsver jēgpilnu mācību vidi, kas rosina bērnus darboties un izzināt, tāpēc izglītības iestādēs mērķtiecīgi pielāgots un mainīts grupu izkārtojums, veidojot vidi drošu, daudzfunkcionālu un atbalstošu jēgpilnām aktivitātēm un rotaļām. Mācību darbs tiek plānots, atbalstot izglītojamo pašiniciatīvu – tiek veidoti dažādi tematiski mācību un aktivitāšu centri par bērnu izvēlētām tēmām, īstenotas radošās darbnīcas, kā arī pievērsta uzmanība izglītojamo pašapkalpošanās prasmju attīstīšanai. Tāpat veiksmīgi realizēta sadarbība ar Ventspils Digitālo centru, sniedzot bērniem iespēju tuvāk iepazīt modernās tehnoloģijas.

Tuvojoties izmaiņām, atbalsts sniegts arī pedagogiem. Organizēti pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, informatīvas sapulces, īstenota arī pieredzes apmaiņa kolēģu starpā. Pedagogi apguvuši jaunā mācību satura plānošanu, kopīgi pārrunājot un ieviešot nepieciešamās korekcijas, iepazinušies ar “Skola 2030” rīkoto konferenču tiešsaistēm e-vidē, kā arī apguvuši dažādas citas e-mācību programmas savu prasmju pilnveidošanai. Izstrādāti arī pedagoģiskā procesa kvalitātes uzraudzības kritēriji, lai sekmētu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu.

Jaunā mācību satura ietvaros tiek veicināta pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbība ar vecākiem. Gatavošanās procesā jau realizēti dažādi pasākumi, kuros vecākiem bijis iespējams iesaistīties – Atvērto durvju dienas, tematiskas pēcpusdienas, kopīgi svētki, vecāku stāsti par savām profesijām un vaļaspriekiem, kā arī individuālas pārrunas ar vecākiem.

No nākamā mācību gada visas pirmsskolas izglītības iestādes pilnībā pāries pie jaunā mācību satura. Plānots turpināt jau iesākto, organizējot dažādus pasākumus skolotāju sadarbības veicināšanai, meklējot inovatīvas, mūsdienīgas pieejas mācību procesa uzlabošanai un mācīšanas kvalitātes paaugstināšanai. Arī nākamajā mācību gadā turpināsies bērnu pašapkalpošanās veicināšana, tādējādi attīstot patstāvību, spēju pieņemt lēmumus, emociju kontroli, kārtības mīlestību un citas prasmes. Tiks izgatavoti arī mācību materiāli bērnu pašattīstošai, izzinošai darbībai, iesaistot bērnus mācību materiāla plānošanā. Tāpat turpināsies pasākumi vecāku iesaistei, apkopojot to priekšlikumus un viedokļus, organizējot kopīgus pasākumus un sniedzot atgriezenisko saiti.

26. 06. 19.