Rīcības programmas ietvaros turpināsies darbs pie mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās IKT infrastruktūras uzlabošanas.

IKT izmantošana nodrošina iespēju ievērojami pilnveidot izglītības procesu, tomēr tās nespēj aizvietot ne pasniegšanu, ne apmācību. Tehniskie līdzekļi nevar kļūt par izglītības kvalitātes uzlabošanas garantiju, tiem jābūt par līdzekļiem progresa veicināšanai un tie jāizmanto, lai sasniegtu galvenos mērķus izglītībā.

IKT ieviešanai apmācībā jābūt rentablai un finansiāli pieņemamai, tās plānošanā gan fiksētās sākuma izmaksas, gan mainīgie izdevumi, radītās infrastruktūras uzturēšana, tehnisko iekārtu un programmatūras esamība un to savienojamība. Bet galvenais IKT izmantošanā jābūt izglītības mērķiem, saskaņā ar kuriem tad arī jāizvēlas tehnoloģijas un to pielietošanas modalitāte.

2013.-2015.gadam 102 klašu telpās vispārizglītojošajās skolās un 9 grupu telpās pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikti būvdarbi esošā datortīkla paplašināšanai, tajā skaitā bezvadu (laikā un frekvencē sinhronizēta 802.11 a/b/g/n WiFi) datortīkla pieejas punktu izveide. Izglītības iestāžu vajadzībām iegādāti 77 multimēdiju projektori, 27 interaktīvās tāfeles un 59 dokumentu kameras. Tādejādi pilnībā ir aprīkoti visi vispārizglītojošo skolu 1.-4.klašu mācību kabineti.

Lai nodrošinātu finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitātes kontroli un izvairītos no cikliskas (reizi 5 gados) nepieciešamības liela apjoma finansējumam vienlaicīgai visas IKT infrastruktūras pilnīgai atjaunošanai, sākot ar 2016. gadu, tiks veikti sasniegtās informācijas tehnoloģiju pielietošanas efektivitātes mērījumi, uz to pamata reizi gadā tiks sagatavots un iesniegts atzinums un izstrādāts iegāžu plāns nākošajiem gadiem.