2017./2018. mācību gada aktivitātes

 Septembris

 • Mājaslapas izveide, kurā atspoguļotas visas projekta aktivitātes un to rezultāti. Mājaslapu iespējams apmeklēt, spiežot ŠEIT.
 • Pils izvēle, ar kurām strādājam projekta laikā. Bērni izvēlas pilis, zīmē, veido, aplicē, konstruē.
 • Oficiālas komunikācijas uzsākšana, lai iepazītu viens otru: saziņa pa e-pastu un video kartīšu apmaiņa starp partneru skolām.
 • Sadarbības veidošana starp partneru skolām, lai veidotu komandas garu un uzlabotu saziņu.
 • Projekta dienasgrāmatas veidošana, lai reģistrētu visas projekta aktivitātes. Projekta dienasgrāmata pieejama, spiežot ŠEIT.

 

projekts1

projekts2

Oktobris

 • Projekta logo konkurss – vienota projekta logo izveide. Katrā skolā tika organizēts konkurss, un labākais logo tika izvēlēts 1. starptautiskās sanāksmes laikā – Conversano, Itālijā. Balsojuma rezultātā tika izvēlēts Grieķijas skolas iesniegtais logo. Par labāko Ventspils PII “Pasaka” logo pedagogu vērtējumā atzīts “Lapsēnu” grupas kopdarbs, bērnu žūrijas vērtējumā – “Mārīšu” grupas kopdarbs. Bērnu darbu vērtējumā uzvar Iļjas Bučinska radošais darbs.talismana izvēle. Katrā skolā tika organizēts konkurss, un labākais talismans tika izvēlēts  1. starptautiskās sanāksmes laikā. Conversano, Itālijā izvēlējāmies katras valsts pils leģendas galvenos tēlus kā talismanus.

projekts4

 • Projekta talismana izvēle. Katrā skolā tika organizēts konkurss, un labākais talismans tika izvēlēts  1. starptautiskās sanāksmes laikā. Conversano, Itālijā, izvēlējāmies katras valsts pils leģendas galvenos tēlus kā talismanus.

projekts6

projekts7

 • Projekta atklāšana – iepazīstinām skolēnus, vecākus, vietējo sabiedrību un medijus ar projektu Ventspils PII “Pasaka” pedagoģiskajā sanāksmē, pilsētas metodiskajā sanāksmē, logopēdu metodiskās apvienības sanāksmē, grupas vecāku sapulcēs, izglītības iestādes vecāku padomes sanāksmē, laikrakstā “Ventas Balss” un citos plašsaziņas līdzekļos.

projekts8

 • Kopīgs stāsts ar bērnu zīmējumiem: katra valsts raksta vienu stāsta nodaļu. Pirmā stāstu sāk Itālija. Katras sanāksmes laikā grāmata tiek nodota nākamajam partnerim. 

 • Projekta himnas izvēle.

 • Pedagogi papildina profesionālās zināšanas, piedaloties eTwinning konferencē Rīgā, starptautiskā seminārā par muzejpedagoģisko darbību, IKT kursos, kā arī semināros par eTwinning platformas izmantošanu, dažādiem instrumentiem video koplietošanai un eTwinning virtuālās platformas izmantošanu, kurā pievienots eTwinning “Pilis” projekts.

projekts9

projekts10

Novembris

 • Prezentējam stāstu stāstīšanas metodes. Bērni attīsta savas zināšanas kā zinātnieki. “Lapsēnu” grupas atklātā nodarbība.
 • Laboratorijas aktivitātes par tā laika pilī aktuālajām kleitām.

projekts11

Decembris

 • Erasmus + nedēļa: izstāde, kurā tiek prezentētas projekta partnervalstis.

projekts13

projekts14

projekts15

 • Apmaināmies ar Ziemassvētku kartiņām, kas gatavotas no otrreiz pārstrādātiem materiāliem.

projekts16

 • Pirmā starptautiskā projekta dalībvalstu tikšanās Conversano, Itālijā – Conversano apmeklēšana, darbs pie projekta skolā, iepazīšanās ar kultūru, vēsturi un leģendām, kas saistītas ar dažām pilīm, Andrijas Castel del Monte apmeklējums, Bari vēsturiskā centra (Sv. Nikolaja bazilika, pieminekļi un pils) apmeklējums, Itālijas partneru bērnudārzu un skolas apmeklēšana, darbs pie projekta mērķiem, darbs par eTwinning rīku izmantošanu.

projekts18

projekts19

Janvāris

 • Telekonference starp skolām, lai iepazītu cits citu un lauztu komunikācijas barjeras.

 • Veidojam lelles – pils iemītniekus, kas dzīvojuši mūsu pilīs. Lelles satiekas sanāksmju laikā un atved savu audzēkņu darbus un rezultātus.

projekts20

Marts

 • Organizējam tiešsaistes sapulces. Šī ideja vienlaicīgi vieno dažādas skolas un skolēnus. Viņi satiekas un redz cits citu un uzlabot savas runas prasmes.
 • Notiek virtuālas ekskursijas pa pilīm, izstāžu zālēm un muzejiem, lai mācīšanās procesu padarītu mūsdienīgu un viegli pieejamu visiem.

projekts21

Aprīlis

 • Tradicionālo dziesmu un deju prezentēšana.

Maijs

 • Veidojam video par pils apmeklējumiem un pilīm, lai tos rādītu partnerskolu skolēniem, kuri nav tieši iesaistīti, lai varētu lielākām grupām parādīt, ko esam līdz šim paveikuši.
 • Tradicionālo svētku prezentēšana.

projekts23

 • Tradicionālo ēdienu – kā daļas no pils dzīves – prezentēšana.

projekts24

 • Otrā projekta dalībvalstu tikšanās Ventspilī, Latvijā. Ventspils PII “Pasaka” apmeklējums, bērnu priekšnesumi, Izglītības pārvaldes pārstāvju oficiāla uzruna, iepazīstināšana ar izglītības iestādi, izstādes, labās prakses apmaiņa, dalīšanās pieredzē. Ventspils kultūrvēsturisko vietu apskate – Ventspils Piejūras Brīvdabas muzejs, pilsētas vēsturiskais centrs, Ventspils Livonijas ordeņa pils leģendas izzināšana, muzejpedagoģiskā programma, pils vēstures izzināšana, dalīšanās pieredzē par katra reģiona sadarbību ar muzeju. Nodarbības digitālajā centrā, IKT pielietojums projekta dokumentācijā, projekta darbs. Dalība Ventspils Pārventas svētkos, iepazīšanās ar PII “Pasaka” sadarbību ar vides izglītības centriem un neformālās apmācības iespējām – Ventspils bibliotēka, Amatu mājas radošās darbnīcas, lekcija senajā klasē. Latvijas kultūrvēsturisko vietu apskate.

projekts26

projekts27

Jūnijs

 • Mazas vārdnīcas izveide, kas saistīta ar ikdienas frāzēm un vārdiem.
 • Krustvārdu mīklu izveidošana par “Pils” tēmu.

projekts28

 • Rotaļas brīvā dabā.

projekts29

 • Projekta dalībvalstu tikšanās Grieķijā. 

No 2019. gada 6. jūnija līdz 10. jūnijam Ventspils PII “Pasaka” pedagogi Ineta Piņkova, Oļesja Griščenko, Valda Venckus, Ģirts Zaķis, Līga Ikauniece, Anita Odorska un Linda Pūpola piedalījās projekta dalībvalstu tikšanās sanāksmē Ormiliā, Grieķijā.

Šī bija piektā projekta dalībvalstu skolotāju tikšanās, kas notika nelielā Grieķijas pilsētiņā, Centrālajā Maķedonijā, Halkidiki pussalā. Ormilias pamatskolā mūs ļoti sirsnīgi, ar pašdarinātiem karodziņiem rokās sveica skolas izglītojamie un personāls. Grieķijas skolas skolēni bija sagatavojuši tradicionālu programmu – apguvuši projektā iesaistīto valstu tautas dejas un dziesmas, tika atskaņota katras valsts himna. Katras valsts skolotāju grupu pavadīja 5. un 6. klases skolēni, kuri ar prieku un lepnumu  stāstīja par skolu angļu valodā un rādīja savus paveiktos darbiņus. Semināros mēs uzzinājām par izglītības sistēmu Grieķijā, mācīšanas metodēm, apmainījāmies ar labās prakses piemēriem, diskutējām ar skolēniem un skolotājiem, apkopojām, novērtējām un prezentējām projekta rezultātus, ievietojām materiālus projekta mājaslapā. Tāpat dalījāmies pieredzē par to, kas mainījies mūsu skolās projekta laikā, izmantojot neformālās mācību metodes, un apkopojām katras valsts izveidotās stāstu nodaļas kopīgi veidotā grāmatā.

Ormilias pamatskolā mācās apmēram 200 skolēnu vecumā no 6 līdz 12 gadiem un strādā 25 skolotāji. Skolēni var uzturēties skolā līdz plkst. 16.15. Liela uzmanība tiek pievērsta svešvalodu apguvei, aktīvai saskarsmei ar mākslu, IKT izmantošanai, bērnu ar invaliditāti izglītošanai, vardarbības novēršanai, izmantojot novatoriskas mācību metodes, kā arī starpdisciplinārai pieejai priekšmetu mācīšanā. 30% skolas skolēnu nāk no citām valstīm, un daudzi no viņiem apmeklē īpašus kursus. 15 bērni ar invaliditāti piedalās īpašās, speciālo pedagogu vadītās stundās.  Skolēniem tiek mācītas valodas (grieķu, angļu un vācu valoda), matemātika, vēsture, reliģija, ģeogrāfija, zinātne, māksla, drāma, mūzika, vingrošana un IKT. Skolā tiek rūpīgi saglabātas grieķu tradīcijas, tā cieši sadarbojas ar vecākiem un vietējo sabiedrību daudzu inovatīvu programmu, festivālu un konkursu, kā arī vairāku kultūras un vides prezentāciju jomā.

Sanāksmes laikā skolā valdīja brīva atmosfēra, kas jūtama skolēnu, pedagoģiskā personāla un vadības mijiedarbībā, klases telpu iekārtojumā. Klātienē iepazināmies un uzzinājām par Ormilias pamatskolas sadarbību ar vides izglītības centriem, viesojāmies Biškopības kooperatīvā, kur daudzveidīgās izglītojošās nodarbībās, pielietojot IKT, skolēni apgūst zināšanas un praksi par medus iegūšanu, ražošanu un eksportu. Devāmies arī uz Halkidiki pussalas 700 gadus veco tradicionālo ciematiņu Nikiti, kur apmeklējām vēstures un folkloras muzeju, kas iekārtots vecā skolā, uzzinājām par reģiona kultūru un vēsturi.

Apmeklējām Ormilias  vēsturisko centru – Sv. George baznīcu, veco pamatskolu. Devāmies arī ekskursijā uz Salonikiem – Grieķijas Maķedonijas galvaspilsētu, kas ir otra lielākā senā pilsēta Grieķijā.

Ļoti emocionāls izvērsās atvadu pasākums un vakariņas skolā, kuras pagalmā pulcējās vietējās skolas skolēni ar vecākiem, Vecāku Asociācijas prezidents, dažādu klubu pārstāvji, Halkidiki pamatizglītības direktore, vietējās pašvaldības un izglītības iestāžu vadītāji. Svinīgās uzrunas, projekta prezentācijas par 2. gadu laikā paveikto, stilizēts viduslaiku iestudējums, tradicionālās dziesmas, dejas un rotaļas, kurās visi jutās kā viens vesels. Kopumā projektā tika iekļauti visi skolēni neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, ekonomiskā stāvokļa, veselības problēmām, rases, uzskatiem vai izglītības grūtībām, jo ​​iekļaušana ir galvenā projekta sastāvdaļa.

Skolotāju atziņas:

“Iepazinu ne tikai jaunus cilvēkus, bet arī papildus tam – citu valstu kultūru. Redzot to,  kā tiek organizēts stundu darbs un kāda apkārtējā vide tiek nodrošināta bērniem, esmu savā profesionālajā pilnveidē ieguvis svaigas idejas, kā radoši izpausties mācību stundās.”

“Vakariņas pie skolotāja Dimitriosa bija silta uzņemšana, tradicionāli grieķu ēdieni. Jutu, ka ģimene šiem cilvēkiem ir vērtība. Vecāki kopā ar mums, viesiem, sēdēja galda galā – cienījamu cilvēku vietā. Cieņa, mīlestība un spēks staroja no šīs ģimenes.”

“Grieķu cilvēki par sevi saka, ka ir sirds cilvēki. Jā, tāda vienkāršība, laipnība, atklātība, dabiskums, rāmums, kas bija līdzās visas šīs dienas, kuras pavadījām Grieķijā – tās ir īpašības, kas raksturo grieķu cilvēkus un viņu dzīvesveidu.”

“Satiekot Itālijas, Grieķijas un Polijas skolotājus, sapratu, ka skolotāji visās zemēs ir skolotāji– cilvēki, kuri vēlas, lai bērniem būtu interesanti, lai viņi uzzinātu ko jaunu, iepazītu citādo. Cilvēki, kuri ir sirsnīgi, atsaucīgi, atvērti, interesanti. Cilvēki, kuri ziedo savu brīvo laiku, lai citiem sagādātu prieku, jaukas emocijas, iespaidus.”

“Visspilgtāk atmiņā palikusi grieķu viesmīlība  un nesavtība. Cilvēki tur ir daudz atvērtāki un smaidīgāki. Tas miers raksturo viņus arī darbā ar izglītojamajiem. Cik viegli bija nolasāms ar kādu attieksmi pedagogi dodas pie izglītojamajiem un , kā izglītojamie ciena pedagogus. Šī spēcīgā saikne nav panākta ne ar varas demonstrēšanu, ne bargu disciplinēšanu, bet gan ar savu vienkāršību un sevis nevērtēšanu augstāk par jauniešiem, kas ar tādu pašu prieku katru dienu nāk uz skolu.”

20190607_085812

20190607_095442

IMG_20190608_121931