Projekta dalībvalstu tikšanās Grieķijā 

13. 09. 19.

No 2019. gada 6. jūnija līdz 10. jūnijam Ventspils PII “Pasaka” pedagogi Ineta Piņkova, Oļesja Griščenko, Valda Venckus, Ģirts Zaķis, Līga Ikauniece, Anita Odorska un Linda Pūpola piedalījās projekta dalībvalstu tikšanās sanāksmē Ormiliā, Grieķijā.

Šī bija piektā projekta dalībvalstu skolotāju tikšanās, kas notika nelielā Grieķijas pilsētiņā, Centrālajā Maķedonijā, Halkidiki pussalā. Ormilias pamatskolā mūs ļoti sirsnīgi, ar pašdarinātiem karodziņiem rokās sveica skolas izglītojamie un personāls. Grieķijas skolas skolēni bija sagatavojuši tradicionālu programmu – apguvuši projektā iesaistīto valstu tautas dejas un dziesmas, tika atskaņota katras valsts himna. Katras valsts skolotāju grupu pavadīja 5. un 6. klases skolēni, kuri ar prieku un lepnumu  stāstīja par skolu angļu valodā un rādīja savus paveiktos darbiņus. Semināros mēs uzzinājām par izglītības sistēmu Grieķijā, mācīšanas metodēm, apmainījāmies ar labās prakses piemēriem, diskutējām ar skolēniem un skolotājiem, apkopojām, novērtējām un prezentējām projekta rezultātus, ievietojām materiālus projekta mājaslapā. Tāpat dalījāmies pieredzē par to, kas mainījies mūsu skolās projekta laikā, izmantojot neformālās mācību metodes, un apkopojām katras valsts izveidotās stāstu nodaļas kopīgi veidotā grāmatā.

Ormilias pamatskolā mācās apmēram 200 skolēnu vecumā no 6 līdz 12 gadiem un strādā 25 skolotāji. Skolēni var uzturēties skolā līdz plkst. 16.15. Liela uzmanība tiek pievērsta svešvalodu apguvei, aktīvai saskarsmei ar mākslu, IKT izmantošanai, bērnu ar invaliditāti izglītošanai, vardarbības novēršanai, izmantojot novatoriskas mācību metodes, kā arī starpdisciplinārai pieejai priekšmetu mācīšanā. 30% skolas skolēnu nāk no citām valstīm, un daudzi no viņiem apmeklē īpašus kursus. 15 bērni ar invaliditāti piedalās īpašās, speciālo pedagogu vadītās stundās.  Skolēniem tiek mācītas valodas (grieķu, angļu un vācu valoda), matemātika, vēsture, reliģija, ģeogrāfija, zinātne, māksla, drāma, mūzika, vingrošana un IKT. Skolā tiek rūpīgi saglabātas grieķu tradīcijas, tā cieši sadarbojas ar vecākiem un vietējo sabiedrību daudzu inovatīvu programmu, festivālu un konkursu, kā arī vairāku kultūras un vides prezentāciju jomā.

Sanāksmes laikā skolā valdīja brīva atmosfēra, kas jūtama skolēnu, pedagoģiskā personāla un vadības mijiedarbībā, klases telpu iekārtojumā. Klātienē iepazināmies un uzzinājām par Ormilias pamatskolas sadarbību ar vides izglītības centriem, viesojāmies Biškopības kooperatīvā, kur daudzveidīgās izglītojošās nodarbībās, pielietojot IKT, skolēni apgūst zināšanas un praksi par medus iegūšanu, ražošanu un eksportu. Devāmies arī uz Halkidiki pussalas 700 gadus veco tradicionālo ciematiņu Nikiti, kur apmeklējām vēstures un folkloras muzeju, kas iekārtots vecā skolā, uzzinājām par reģiona kultūru un vēsturi.

Apmeklējām Ormilias  vēsturisko centru – Sv. George baznīcu, veco pamatskolu. Devāmies arī ekskursijā uz Salonikiem – Grieķijas Maķedonijas galvaspilsētu, kas ir otra lielākā senā pilsēta Grieķijā.

Ļoti emocionāls izvērsās atvadu pasākums un vakariņas skolā, kuras pagalmā pulcējās vietējās skolas skolēni ar vecākiem, Vecāku Asociācijas prezidents, dažādu klubu pārstāvji, Halkidiki pamatizglītības direktore, vietējās pašvaldības un izglītības iestāžu vadītāji. Svinīgās uzrunas, projekta prezentācijas par 2. gadu laikā paveikto, stilizēts viduslaiku iestudējums, tradicionālās dziesmas, dejas un rotaļas, kurās visi jutās kā viens vesels. Kopumā projektā tika iekļauti visi skolēni neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, ekonomiskā stāvokļa, veselības problēmām, rases, uzskatiem vai izglītības grūtībām, jo ​​iekļaušana ir galvenā projekta sastāvdaļa.

Skolotāju atziņas:

“Iepazinu ne tikai jaunus cilvēkus, bet arī papildus tam – citu valstu kultūru. Redzot to,  kā tiek organizēts stundu darbs un kāda apkārtējā vide tiek nodrošināta bērniem, esmu savā profesionālajā pilnveidē ieguvis svaigas idejas, kā radoši izpausties mācību stundās.”

“Vakariņas pie skolotāja Dimitriosa bija silta uzņemšana, tradicionāli grieķu ēdieni. Jutu, ka ģimene šiem cilvēkiem ir vērtība. Vecāki kopā ar mums, viesiem, sēdēja galda galā – cienījamu cilvēku vietā. Cieņa, mīlestība un spēks staroja no šīs ģimenes.”

“Grieķu cilvēki par sevi saka, ka ir sirds cilvēki. Jā, tāda vienkāršība, laipnība, atklātība, dabiskums, rāmums, kas bija līdzās visas šīs dienas, kuras pavadījām Grieķijā – tās ir īpašības, kas raksturo grieķu cilvēkus un viņu dzīvesveidu.”

“Satiekot Itālijas, Grieķijas un Polijas skolotājus, sapratu, ka skolotāji visās zemēs ir skolotāji– cilvēki, kuri vēlas, lai bērniem būtu interesanti, lai viņi uzzinātu ko jaunu, iepazītu citādo. Cilvēki, kuri ir sirsnīgi, atsaucīgi, atvērti, interesanti. Cilvēki, kuri ziedo savu brīvo laiku, lai citiem sagādātu prieku, jaukas emocijas, iespaidus.”

“Visspilgtāk atmiņā palikusi grieķu viesmīlība  un nesavtība. Cilvēki tur ir daudz atvērtāki un smaidīgāki. Tas miers raksturo viņus arī darbā ar izglītojamajiem. Cik viegli bija nolasāms ar kādu attieksmi pedagogi dodas pie izglītojamajiem un , kā izglītojamie ciena pedagogus. Šī spēcīgā saikne nav panākta ne ar varas demonstrēšanu, ne bargu disciplinēšanu, bet gan ar savu vienkāršību un sevis nevērtēšanu augstāk par jauniešiem, kas ar tādu pašu prieku katru dienu nāk uz skolu.”