Izglītības pārvalde 2017.-2020.gadā astoņās Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros plāno realizēt projektu “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”. 

Projekta  mērķis ir attīstīt izglītības infrastruktūru astoņās Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta mērķa sasniegšana tiks panākta, īstenojot šādas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide astoņās Projektā iekļautajās skolās;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma uzstādīšana astoņās Projektā iekļautajās skolās;
  • Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu izveidošana trīs Projektā iekļautajās skolās;
  • Sporta infrastruktūras būvniecība divās Projektā iekļautajās skolās;
  • Reģionālā metodiskā centra attīstīšana Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā.

Projekta ietvaros 2017.-2020.gadā Izglītības pārvalde astoņās vispārizglītojošajās skolās plāno pabeigt 2013.gadā uzsākto bezvada interneta izbūvi, veikt infrastruktūras atjaunošanu, kapitāli izremontējot 139 mācību telpas, Ventspils 2.pamatskolā un 2.vidusskolā atjaunot sporta zāles un izbūvēt tajās piespiedu vēdināšanas sistēmas, veikt elektriskā apgaismojuma un elektroapgādes sistēmu atjaunošanu piecās skolās (1. un Pārventas pamatskolā, 1.ģimnāzijas piebūvē, 2.vidusskolas piebūvē un 6.vidusskolā), veikt ugunsgrēka automātiskas atklāšanas sistēmu izbūvi sešās skolās (1. un Pārventas pamatskolā, 1.ģimnāzijas piebūvē, 2., 3. un 6.vidusskolā), kā arī izbūvēt balss apziņošanas sistēmas trijās skolās (1.ģimnāzijā, 2. un 6.vidusskolā).

Vienlaikus ar būvdarbiem projektā plānotas arī iegādes. Izglītības pārvalde 2017.-2020.gadā plāno astoņās vispārizglītojošajās skolās iegādāties 227 stacionāros datorus, nomainot 2007.-2012.gada stacionāros datorus un iegādāties papildus 25 stacionāros datorus Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai, iegādāties 253 portatīvos datorus, nomainot 2011.-2012.gada portatīvos datorus un iegādāties papildus 25 portatīvos datorus Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai, iegādāties 8 interaktīvās tāfeles, nomainot 2007.-2009.gada interaktīvās tāfeles, iegādāties 94 projektorus, nomainot 33  2006.-2012.gada projektorus un iegādājoties 61 projektorus klasēs, kurās multimediju komplekts nav bijis, astoņās skolās izvietot 56  dokumentu kameras, iegādāties 16 A3 melnbaltās MFP iekārtas ar krāsainas skenēšanas funkciju, 8 A4 krāsainās MFP iekārtas un 13 A4 melnbaltās MFP iekārtas.

Projekta īstenošanas rezultātā visās Projektā ietvertajās skolās tiks nodrošināta pilna pabeigtība ergonomiskas mācību vides, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju  modernizācijas, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu un sporta infrastruktūras izveides aspektos, kā arī tiks pilnveidots Reģionālais metodiskais centrs, kas nodrošinās metodiskā atbalsta sniegšanu Alsungas, Kuldīgas, Pāvilostas, Ventspils novada un Ventspils pilsētas pedagogiem. Projekta realizēšanas rezultātā tiks būtiski sekmēta izglītības pakalpojumu sniegšanas veiktspēja astoņās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā, atbalstot pāreju uz kompetencēs balstītu mācību saturu. Īstenojot Projektu, 2020. gadā pieeja mūsdienīgai mācību infrastruktūrai tiks nodrošināta 3 700 skolēniem. Projekta tiešā mērķauditorija 2017./2018. māc. g. ietver astoņas no deviņām vispārizglītojošām skolām Ventspils pilsētā, 3 782 skolēnus jeb 92% no kopējā skolēnu skaita Ventspils vispārizglītojošās skolās un 368 pedagogus.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 5 321 157, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms EUR 4 100 000 (t.sk. snieguma rezerves priekšfinansējumu EUR 233 622 apmērā nodrošinās Ventspils pilsētas pašvaldība).

Projektā paredzēto darbību īstenošana ir uzsākta pirms vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas. Projektu plānots īstenot 37 mēnešu laikā.

Projekta īstenošanā netiks iesaistīti sadarbības partneri.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

2017.gadā plānotie būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un iegādes