Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2./16/I/001

2018.gada 25.maijā Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Sadarbības partneris: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” (Izglītības pārvalde)

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Mērķa grupa: 1.- 9. klašu izglītojamie un pedagogi.

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Ventspils Centra sākumskola, Ventspils 1.pamatskola, Ventspils 2.pamatskola, Ventspils Pārventas pamatskola, Ventspils 2.vidusskola, Ventspils 3.vidusskola, Ventspils 4.vidusskola, Ventspils 6.vidusskola.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai izglītības iestādēs ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus. Projekta ietvaros ir izstrādāts pasākumu plāns katrai izglītības iestādei atbilstoši projekta noteikumiem – izglītības iestādēs nodrošinot pedagoģisko un atbalsta personālu, un ieviešot jaunas mācību formas individuālās pieejas attīstībai mācību satura apguvē un ārpusstundu pasākumu veidā. Plānā paredzēts pedagoga palīgs darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, nodarbību cikli valodas, matemātisko, digitālo, pētniecisko prasmju uzlabošanai un pilnveidošanai, uzņēmējdarabības spēju paaugstināšana, nodarbības robotikā un inženierzinātnēs, radošās un tehniskās darbnīcas, vasaras skolu un nometņu nodrošināšana, kā arī mācību vizītes. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas arī pedagogu un atbalsta personāla mācības tādu diagnostikas un monitoringa rīku kā DIBELS Next, Vekslera intelekta tests un latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testa apguvē un ieviešanā skolās, kas īsteno individuālās pieejas attīstību.

No projekta līdzekļiem tiek finansēta pedagogu un atbalsta personāla atlīdzība, transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu) pasākuma īstenošanai ārpus izglītības iestādes, pakalpojumu izmaksas plānā īstenoto aktivitāšu nodrošināšanai.

Kopējais pieejamais finansējums: 264358,58 EUR  

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 25.maijs (sadarbības līguma noslēgšanas datums) – 2019.gada 31.maijs 

1

Kontaktinformācija:
Inguna Rudēvica
Izglītības pārvaldes Vadītājas vietniece
Tālrunis: 636 01 240
E-pasts: [email protected]